wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyatEdebiyat Enstit�s�

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASI

S�Z: 1. Sayg� ve incelik belirtisi olarak tek ki�i i�in kullan�lan seslenme s�z�. 2. �okluk ikinci ki�i zamiri.

Katk�n�z i�in size te�ekk�r ediyor ve S�Z� T�M ��TENL���M �LE ALKI�LIYORUMBir �lkede daha iyi �artlar ancak Anadilini iyi bilmek ve iyi kullanmakla sa�lanabilir. T�rk�e �ok zengin bir dildir. �yi kullan�ld���nda ki�ilerin birbirleriyle daha iyi kayna�malar�na neden olacak bir�ok �zelliklere sahiptir. G�nl�k ili�kilerimizde birbirimize kar�� sayg�l� oldu�umuz zaman ya�am�n t�m zorluklar�n� kolayl�kla atlatt���m�z bir ger�ektir. �nsano�lunun i�indeki sayg� duygusu doyuruldu�unda, g�n�l kap�s� da dahil olmak �zere size t�m kap�lar�n� a�maktad�r. O halde gelin, toplumun t�m kesimlerinde ve her durumda birbirimize, " Sayg� ve incelik belirtisi olarak tek ki�i i�in kullan�lan seslenme s�z� " olan " siz " diyerek seslenmeyi benimseyelim, benimsetelim ve destekleyelim.

Bunun i�in  ad�n�z� ve soyad�n�z�, ya��n�z�, yapt���n�z i�i, arzu ederseniz bu konudaki d���ncelerinizi ve kampanyay� destekledi�inizi, belirten bir elektronik postay� a�a��daki elektronik posta adresine at�n�z.  

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASI na kat�lanlar�n listesi i�in t�klay�n�z

S�Z li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASI ���N ELEKTRON�K POSTA KUTUSU

KAMPANYALAR " ��RETMEN' E B�R �ANS TANI " S�REKL� E��T�M KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

        

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t