wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyatEdebiyat Enstit�s�

" S�Z " li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASI

Katk�n�z i�in size te�ekk�r ediyor ve S�Z� T�M ��TENL���MLE ALKI�LIYORUMKatk�n�z i�in size te�ekk�r ediyor ve S�Z� T�M ��TENL���MLE ALKI�LIYORUMKatk�n�z i�in size te�ekk�r ediyor ve S�Z� T�M ��TENL���MLE ALKI�LIYORUMKatk�n�z i�in size te�ekk�r ediyor ve S�Z� T�M ��TENL���MLE ALKI�LIYORUMKatk�n�z i�in size te�ekk�r ediyor ve S�Z� T�M ��TENL���MLE ALKI�LIYORUMKatk�n�z i�in size te�ekk�r ediyor ve S�Z� T�M ��TENL���MLE ALKI�LIYORUMKatk�n�z i�in size te�ekk�r ediyor ve S�Z� T�M ��TENL���MLE ALKI�LIYORUMKatk�n�z i�in size te�ekk�r ediyor ve S�Z� T�M ��TENL���MLE ALKI�LIYORUMKatk�n�z i�in size te�ekk�r ediyor ve S�Z� T�M ��TENL���MLE ALKI�LIYORUM

Siz: 1. Sayg� ve incelik belirtisi olarak tek ki�i i�in kullan�lan seslenme s�z�. 2. �okluk ikinci ki�i zamiri.

KATILIMIN D���NCELER�

Alp ARPAD:  Sizlerin ellerinize sa�l�k. L�tfen, her yerde ama her yerde herkesi uyaral�m kendimiz de dikkat edelim.

Aybars ER�ZDEN: De�erli SiZedebiyat D�zeltmeni, " Sizli Konu�al�m S�rekli K�lt�r Kampanyas� " n�, " http://www.sizedebiyat.com/SiZ/siz1.htm " de belirtti�iniz ilkeler �er�evesinde destekliyorum. Sayg�lar�mla.

Pembe KAFA:  �ok gerekli bir �ey bu. Destekliyorum.

Sema VAROL: Seviyeli ve d�zg�n bir toplum i�in. �ok te�ekk�rler.

Sibel ER�ZDEN: Kampanyay� destekliyorum.

Tar�k ALKAN: Siz' li konu�maya evet! yirmi ya��nday�m ve ��renciyim. Ben de katk�da bulunmak istedim. Hepinize te�ekk�r ederim.

Alev TAN: Kampanyan�z� y�rekten destekliyorum. Yak�n �evremin de kampanyadan haberdar olmas� i�in elimden geleni yapmaya �al��aca��m ��nk� sevgi b�t�n kap�lar� a�an anahtard�r.Sevdi�imiz insanlara sayg� duyar�z.Sevgi ve sayg� birbirini tamamlar.Biri olmadan di�eri d���n�lemez. Siz siz olun insanlar� sevin ve sayg� duyun.

Se�kin Kemal ERDEM: D��ar�da mikrofon elinde gezenlerden �zellikle rica ediyorum: Bu kampanyaya en b�y�k �nemi ilk�nce siz verin. ��nk� sizler bir �rnek olarak �ok say�ya ula�abilirsiniz. Te�ekk�r ederim.Bu kampanyan�n sonucunda, " sen " kullanmay� al��kanl�k haline getirmi� herkesin " siz " kullanmaya ba�lamalar� en b�y�k dile�imdir. Sayg�lar�mla.  

Esat BAYKAL: �ncelikle b�yle bir kampanyaya �nc�l�k etti�inizden dolay� sizi tebrik ederim. Maalesef g�n�m�zde kullan�lan T�rk�e ne yaz�k ki g�zel dilimizden uzakla�arak tamam�yla yabanc� ve anlams�z kelimelere esir edilmekte. Bunun basl�ca sebepleriyse, baz� televizyon ve baz� radyo programlar� ba�ta olmak �zere, yine burada g�rev yapan �al��anlar�n �irin g�z�kme �abalar� u�runa kulland��� sa�ma kelimeler ve yine bunlara �zenen ve ayn� �ekilde konu�maya �al��an toplumumuzun baz� �yeleri, g�zel T�rk�e� mizi tamamen yabanc�la�t�rmaktad�r. Bunun �n�ne ge�ebilirsek ne mutlu bize. Size ba�ar�lar dilerim ama inan�yorum ki bunu hep birlikte ba�araca��z. �yi �al��malar dilerim ve her �ey g�nl�n�zce olsun.

Tu�ba DO�AN:  " SIZ " li konu�ma s�rekli k�lt�r kampanyas�na kat�l�yorum. �nsana insanca de�er vermenin bir gere�i olarak g�r�yorum. Yaln�z bir �ekincem var. Belli bir samimiyet geli�tikten sonra da hala S�Z olarak konu�ulmaya devam edilmesi de araya mesafe koyma olarak algil�n�yor ve bu alg�laman�n da do�ru oldu�unu d���n�yorum. Siz diye konu�maya devam etmek samimiyeti zedeliyor. Sayg�lar,

YunusBir: Kat�l�yorum. �li�kinin bel kemi�idir. ��lerin y�r�tme ciddiyetinin sa�lam temelidir. Kaliteyle neticelenir.

M�jg�n �ENUYAR: Bu kampanyay� destekliyorum. Nas�l ba�ar�laca��n� merak ediyorum. Ba�ar�lar diliyorum.

Birg�l Ercan KIZILAY: Edebiyat hayat�mda �nemli bir yer tutuyor, �zellikle �iir vazge�ilmezim. Siz'li konu�al�m kampanyan�z� g�n�lden destekliyorum.

Nuran �ENTUNA: T�rk�e' nin do�ru ve etkin kullan�lmas� gerekti�ini d���n�yorum.

Alev SIRDA�: En ihtiyac�m�z olan bir �ey bu. Samimi olmak demek sen de�ildir. Sizle de samimi olunabilir. Ama burada anlat�lmak istenen bu de�il herh�lde. Tan�mad���m veya bana sayg�l� davranmakla vazifeli birinin l�fa ' sen ' diye ba�lamas�na dayanam�yorum. B�yle bir kampanya d�zenledi�iniz i�in te�ekk�r ederim.

Ar�n ALTIN�EK��: Merhaba sizedebiyat.com �al��anlar�...Ben on sekiz ya��nday�m.Bo�azi�i �niversitesi'nde okuyorum. Yaz�lar�n�z� zevkle okuyor,�ok be�eniyorum.Bir kitap ve edebiyat tutkunu olarak kampanyan�z� �artl� destekliyorum. Ger�ekten de tan�mad���m insanlar�n ilk g�r��me de laubali bir tav�rla ' sen ' diye hitap etmesi beni rahats�z eder. Ancak yak�n arkada�lar�m�n ve ailemin di�er �yelerinin bana ' siz ' demesi de Tu�ba Do�an han�m�n dedi�i gibi bende de mesafe koyma, samimiyet kuramama olarak algil�n�r ve en az ilk durum kadar beni rahats�z eder. Zannedersem kime ' sen ' diye kime ' siz ' diye hitap etmeyi ��renmesi gerek herkesin. Ben bu nedenle tan�mad���m, benden bir hayli b�y�k insanlara ve tan�y�p da �ok yak�nl�k kuramad���m sadece selamla�t���m insanlara ' siz ' diye hitap edebilirim. Ama anne - babama, yak�n akrabalar�ma, dostlar�ma ' siz ' demek bana biraz garip geliyor. Bu nedenle kampanyan�z� belirtti�im �er�evelerin �izgisinde destekledi�imi belirtir, sa�l�k mutluluk dolu g�nler dilerim. �yi �al��malar. 

Tulu� ARPAD: Kat�l�yorum. �ok normal olmas� gereken bir temel ��e.

�ebnem �ZLEN: Hayat�mda " siz "li konu�man�n faydalar�n� ve prestijini hep yasam�� bir ki�i olarak bu yapt���n�z etkinli�i takdir ve sayg�yla kar��l�yorum.

Nuran AYG�N ve Salih AYG�N: Haz�rlam�� oldu�unuz sitenizi  inceledik. �zellikle  " siz " li konu�al�m kampanyan�za g�n�lden kat�l�yor ve bu konuda sizi destekledi�imizi belirtmek istiyoruz. �al��malar�n�z�n devam�nda ba�ar�lar dileriz....

Didem �NC�: Kampanyan�z� destekliyorum. Herkesin bir �ekilde birbirini uyarmas� sonucu bu kampanyan�n ba�ar�ya ula�aca��n� umuyorum. Eme�i ge�enlere te�ekk�r eder, �al��malar�n�zda ba�ar�lar dilerim. Sevgi ve sayg�lar�mla.

Emir �ER�FO�LU: Kampanyan�za kat�l�yorum. B�yle yararl� bir kampanyaya herkesin kat�lmas�n� dilerim. �yi g�nler temennilerimle..

Ali ��R: Ben �zbekistanl�y�m. Biz orada daima " siz " li konu�uyoruz.

G�kt�rk DEM�REL: B�ylesine yararl� bir kampanyay� destekliyorum. Umar�m hepimiz sayg�l� olman�n tad�na var�r�z. Sayg� g�steren, sayg� g�recektir kan�s�n� ta��yorum. B�yle bir kampanya d�zenledi�iniz i�in ellerinize sa�l�k, te�ekk�r ederim.

Ethem TOLGA: " SIZ " li konu�ma s�rekli k�lt�r kampanyas�na kat�l�yorum.

Nevzat S. SEZG�N: " Bu kampanyay� d�zenleyenleri kutlar�m. Kendi ad�ma, yayg�nla�t�rmak i�in �yesi oldu�um di�er gruplar� bilgilendirece�im. Sevgilerimle.

Fatih Mehmet ARSLAN: Kampanyaya kat�ld���m i�in �ok mutluyum. Sayg�lar�mla

Sema OKURER: SIZ' li Konu�al�m S�rekli K�lt�r Kampanyas�� na ben de m�mk�nse kat�lmak istiyorum. Bu konudaki d���ncelerim: Bu kampanyay� destekliyorum, g�zel, faydal� olabilecek bir �aba oldu�unu d���n�yorum. Sayg�l� olman�n �nemine ve gereklili�ine hep inanm���md�r. Hi� tan�mad���m ki�ilerin bana " sen " diye hitap etmelerini hep yad�rgam���md�r.  Kendim de  "siz " li hitap ederim.  Ancak, tan�d���m�z ki�ilerle belli bir samimiyet kurulduktan sonra, veya aile bireyleriyle de "siz" diye konu�may� gere�inden fazla mesafeli ve resmi kabul ediyorum, bu tip ili�kilerde sevgi, sayg� zaten vard�r, bu y�zden kendi ailemle  ve yak�n dost �evremle " sen " diye konu�may� ye�lerim. �rne�in o�lumun bana siz diye hitap etmesini tercih etmem. Ancak, toplum i�inde, i� hayat�nda, telefonda, bir toplulu�a hitap ederken, halka ac�k �e�itli yer ve mek�nlarda, ula��m ara�lar�nda ve benzeri yer ve durumlarda hi� tan�mad���m�z veya az tan�d���m�z ki�ilerle kurdu�umuz ileti�imde " siz "  hitap seklini tamam�yla destekliyorum. Bug�ne kadar bu konuda elimden geleni yapmaya �al��t�m, bundan sonra da elimden geleni yaparak kampanyaya destek vermeye �al��aca��m. Sayg�lar�mla

Co�kun KARABULUT: " SIZ " li konu�ma s�rekli k�lt�r kampanyas�n� destekliyorum. �evrem ile sizli konu�maya ve konu�turmaya �zen g�sterece�im.

Vefa L�K:Kampanyaya kat�l�yorum.

Tolga G�ROCAK; " SIZ " li konu�ma s�rekli k�lt�r kampanyas�na katl�yorum.

Esra PEK�EN: G�zel bir toplum, seviyeli ili�kiler i�in bu kampanyaya seve seve kat�l�yor, eme�i ge�en herkese te�ekk�r ediyorum.

TUNA: Sizli konu�al�m kampanyas�na g�n�lden kat�l�yorum.

Deniz �ZT�RK: Merhaba,  ''...Yasam: K���klerimi sevmek, b�y�klerimi saymak... '' dedik her sabah ilkokulumuzda. �imdi ne �abuk unuttuk sayg�n�n en k���k g�stergesini. Dedik ki; onla sayg� olmaz, bunla sayg� olmaz... Peki neyle olurdu sayg�? K���k bir ' siz ' le ba�lamak �ok mu zordu? Bu minik ad�m� hat�rlatt���n�z i�in te�ekk�rler...

�cl�l G�NAYDIN: Merhabalar, " SIZ " li konu�ma s�rekli k�lt�r kampanyas�na kat�l�yorum. Bu hitap bi�imi benim de �nem verdi�im hassasiyettir. Size kat�l�yorum. Selam ve sevgilerimle...

Sabri ALICI: " SIZ " li konu�ma s�rekli k�lt�r kampanyas�na kat�l�yorum. Bu kampanyan�zdan dolay� sizi kutluyorum. Uzun zamand�r �nsanlar aras�nda sayg� ve nezaketin azald��� �z�lerek g�r�yorum. Belki b�yle bir kampanya ile biraz da olsa tekrar insanlar�n birbirlerine sayg� ve nezaket kurallar� i�erisinde yakla�malar� sa�lan�r. G�n olup al�p ba��n� gitmekle bitmez bu sevda. / Batmakla ��plak ayaklara deve dikenleri. /  Kanatmakla ayr�k otlar� nas�rl� elleri. / Susturamazs�n g�l�m ba�lamakla bu dilleri. / ��nk� kesmek gerekir bu dili / ��te o y�rek de de sen de yok

Bahri TEK�N: K���L�KL� S�Z' LER: S�Z' li konu�mak, sen dememek, insan olmay� ��renmek, sevgi ve sayg� ba�lar�n� g��lendirmek, her husustan �nce insan oldu�unu bilmek�  Siz demek zor de�ildir. Siz demek kendini bilmektir; kendine olan sevgi sayg�y� ve insan olmay� bilmektir. � Sen �, � Siz � olmadan ve � Kendini bilmeden bu nice okumakt�r! � �zdeyi�ini bo�una s�ylememi�ler. Kabul edelim ki ki�i kendini farkl� g�stermek i�in �ok farkl� s�zler kulland�; Bu durumda ki�i ancak kendini aldatm��t�r. Siz diyen insan, ayn� zamanda kendine siz denilmesini bekleyen insand�r ve bu bekleyi� kendini be�enme de�il, insani �zellikler, ye�eren ki�ilikler ve duygulard�r, Siz diyen insan kar�ncay� bile incitemez, ��nk� her varl�kla karde� ve ruh b�t�nl��� i�indedir. �a�layan bir ruh k�t�l�k d���nebilir mi, akl�na gelir mi,? Bir �elale olmu� sevgiyle akmaktad�r. Toplum olarak, � kendine yap�lmas�n� istemedi�ini ba�kas�na yapma � �zdeyi�i i�inde, RUH' lar�n co�kuya erdi�i � S�Z�  g�nlere kavu�mak dileklerimle. Siz' li olmak, Siz' i sevmek bir b�y�kl�k de�il, b�y�yen bir ki�iliktir. Bu yaz� S�Zedebiyat Enstit�s�� n�n, S�Z' li konu�ma kampanyas�na istinaden yaz�lm��t�r, S�Z' li g�nlere kavu�mak dileklerimle. Bahri TEK�N. S�Z' den bir ki�i�

G�l�en AKKAYA: Merhaba, " Siz " li konu�mak bir beceridir asl�nda. �nsan�n kendi i�indeki zarafeti g�sterir. �leti�im halinde oldu�u insanlarla, y�z g�z olmadan, kendi s�n�r�n� da �izerek konu�ma olana�� verir ki�iye. " Siz " diye s�ze ba�lamak, bu konuda s�reklili�imizi korumak, kar��m�zdaki insanlar� da onurlaand�r�r bence. Elbette 5 -10 y�ll�k arkada�lar�m�za da h�l� " siz " demeyiz :), ama, sayg� s�n�r�n� korumak istedi�imiz ki�ilerle mutlaka " siz " li konu�mal�y�z. Ve her kim olursa olsun, ne i� yaparsa yaps�n, tan�mad���m�z birisinden bir �ey rica edeceksek, ya da her hangi bir konu�ma ge�ecekse aram�zda, mutlaka " siz " diye hitap etmeliyiz. Te�ekk�rler.  :)
Murat Umut ERKUT: Sonuna kadar yan�n�zday�m. Sayg�lar�mla,
Ramazan YILMAZ: Bu kampanyay� sonuna kadar, yani b�t�n T�rk Milleti " siz " hitab�n� tekil manada kullanmay� benimseyinceye kadar destekliyorum. ��nk� anlad�m ki, Bat�l� �lkeler, birbirlerine b�yle de�er vererek birbirlerini anlay�p toplumlar�n� g��lendirip kalk�nm��lar...  Hatta, biz de na�izane, bu kampanyaya �unu �nermek istiyoruz, " Ben yerine de biz diyelim. Ben, ben, ikide bir ben... " demenin de yak���ks�z oldu�unu g�zlemliyorum. Allah bile kendisinden s�z ederken " biz " diyor, " yaratt�k " diyor... Sa�l�cakla kal�n�z, efendim, herkese sayg�lar�m� sunar�m.
H�lya DUMAN:  " SIZ " li konu�ma s�rekli k�lt�r kampanyas�na kat�l�yorum.
Suzan ALTA: " SIZ " li konu�ma s�rekli k�lt�r kampanyas�na kat�l�yorum.
Buket AKKAYA: " SIZ " li konu�ma s�rekli k�lt�r kampanyas�na kat�l�yorum.
H�lya �EN: " SIZ " li konu�ma s�rekli k�lt�r kampanyas�na kat�l�yorum.
Zi�an BULDAN: " SIZ " li konu�ma s�rekli k�lt�r kampanyas�na kat�l�yorum.Evet biz, evimizde ebeveynimize bile S�Z diye hitap ediyorduk. Ama hep ' sen ' i duya duya ben de al��maya ba�lad�m. Siz demeye kat�l�yorum.
Bet�l BEKMEZC�: Merhaba. Ben Bet�l BEKMEZC�. 15 ya��nda lise ��rencisiyim. Bu kampanyaya sonuna kadar destek veriyorum. �zellikle lise ve �niversitelerde ya�anan k�lt�r yozla�mas� beni ger�ekten rahats�z ediyor. Bu konuda yap�lan kampanyalar�n art�r�lmas�n� diliyorum. Sizlere te�ekk�r ederim. Sayg�lar�mla...N: Merhaba. Ben Tijin Tijin Noyan OKATAN: B�ylesine incelikli bir kampanya i�in " SiZ " leri tebrik ediyor; t�m kalbimle de  bunu destekliyorum. ��ten sevgi ve sel�mlar�mla.

Ergun EVREN: Destekliyorum.

Halil ERDO�AN: " Siz " li konu�ma kampanyas�na kat�l�yorum.

G�rb�z TURGAY: " SIZ " li Konu�ma S�rekli K�lt�r Kampanyas�' na kat�l�yorum. Daha �nce, V�TR�NDEK� T�RK�EM�Z isimli foto�rafl� sunumum nedeniyle konuyla yak�ndan ilgim var. SiZlere bu konudaki hassasiyetiniz i�in te�ekk�r eder, ba�ar�lar dilerim. Jinekolog Doktor. Ni�de

Tolga KAYASU: " SIZ " li konu�al�m adl� etkinli�inize kat�lmak istiyorum. Sayg�lar�mla

S�Z li KONU�ALIM S�REKL� K�LT�R KAMPANYASI ���N ELEKTRON�K POSTA KUTUSU

KAMPANYALAR

" ��RETMEN' E B�R �ANS TANI " S�REKL� E��T�M KAMPANYASINA KATILMAK ���N KAYAN YAZININ �ST�NE TIKLAYINIZ

                  

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t