wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
    SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�                            ANEKDOT �a�layan�

Atat�rk Buyurun! Avrupa Birli�i �yeleri As�l ve Asil Sevgi D�nya Ehli ANEKDOT 1
Ali POYRAZO�LU B�y�        
Ali Teoman ALPAY �inli Kad�n Yerine G�re Birka� Y�zy�l �nce Karadeniz Usul� ANEKDOT 2
Albert EINSTEIN �ocuk Park� M�stakbel Evlat K�reselle�me �zel Hayvan ANEKDOT 3
Bedii Faik AKIN Picasso ve Matisse Adam�na G�re Makinenin B�ylesi Ya�am Ta�lar ANEKDOT 4
Benjamin FRANKLIN Deve ��te O �ok Al��veri� ��te Tarih ANEKDOT 5
Cenap �AHABETT�N Benzetme A�ustos B�ce�i ile Kar�nca Okul Korkusu Barbie ve Ken ANEKDOT 6
Cenk KORAY �srailli Genel M�d�r De�er Bilmek Eline Sa�l�k Hangisi Karanl�k ANEKDOT 7
Cevdet SUNAY K�z �stemek Ha O Zaman Ba�ka. Tembel Hehehe.. ANEKDOT 8
�etin ALTAN Derin Bir A�k D�rt K���k Kelebek Psikoloji Ne Diye Tebrik Edisez? ANEKDOT 9
D�YOJEN Y�l 1951... �ocuk ��te!... 999 Sa�lam Bir Mant�k ANEKDOT 10
EFL�TUN Kayboluk Kari Kutlama Sivil Pilot Kap� Kolu ANEKDOT 11
Enis FOSFORO�LU Ger�ek Sevgi Bizimkinin Maceralar� 2 Yasal ve Mant�kl� Yunan ve �talyan ANEKDOT 12
Erol-Haldun S�MAV� Adem' den Kalan Miras  O Zaman Der... Sadece Arkada��z  �z�r Dilerim... ANEKDOT 13
Erol G�NAYDIN S�per  Kaymakam Cemil �sa ile Musa �lim ve Zalim ANEKDOT 14
Gani M�JDE �nsano�lu Da��t�m Telefon Pazarlaman�n da B�ylesi ANEKDOT 15
Gioacchino ROSSINI �ivi Nasrettin Hoca Handa S..tir Yah�i ANEKDOT 17
H�seyin �LER� �apkal� M� �apkas�z M� Ad�n�z S�zl�k Olurdu Ne Aile Ama �eken Bilir ANEKDOT 18
�smet �N�N�          
Kaz�m TA�KENT Domat�ss !... S�k� Test Huriye D�riye Nuriye Adet Usul Bilirlik ANEKDOT 19
L. V. BEETHOVEN 09:3o dan �nce Sen Vespa' y� Blir Misin G�zel Ama... Biz Daha �oookk ANEKDOT 20
Mehmet A. ERSOY K�tahyal� 99 Nolu Sandal ESO Sar�l Bana  Sevgilim ANEKDOT 21
M�jdat GEZEN Sensiz Saadet Ne Gerek Var Ar�zal� Karar Vermek ANEKDOT 22
M�nir Nurettin SEL�UK Nutuk Acemi Ay�   Cenaze Alay� ANEKDOT 23
�zdemir ERDO�AN �brik�iba�� Nasip   Kredinin B�ylesi ANEKDOT 24
PICASSO �leriye Do�ru De�il Geri Yang�n Tuvalet Life Goes On ANEKDOT 25
Refik Halit KARAY Papa�an Sa� Sol Meselesi Aman Aman Profes�r ANEKDOT 26
S. HOLMES ve Dr. WAT Mesleki Tan��ma Bisiklet Tamircisi Mrs.BROWN Kurtarma Testleri ANEKDOT 27
Semih BALCIO�LU �artlar �ks�r���n Seksisi Anket Referans ANEKDOT 28
Seyfi DURSUNO�LU �l�c�n Kronolojisi 129 Numaral� Ayet Ayn� Tablet Profes�r�m�z Sakall� Celal ��retmen
Sihirbaz HOUDINI Ederi Nedir? Ne Oloor? Hakl�s�n�z Devre Sakall� Celal ��retmen 1
SOKRATES Asla ve Asla Terazi Kasten Arada Bir Hat�rlamakta Oktay 3 Ya��nda
Timur SEL�UK K�rk Haram�ler Stalin' in Tavu�u Osmanl� Torunu Tom ile Pom Oktay 3 Ya��nda
U�ur D�NDAR Asalet Kurban �p�c��� Temel Kredinin B�ylesi Oktay 4 Ya��nda
Veysel �ATIRO�LU Nasrettince Teresa Babac���m Y�r�mek Ya Da Y�r�memek Oktay 5 Ya��nda
Winston CHURCHILL Tabii E�er... Kutlama Heytt Acele ��e �eytan Oktay 5 Ya��nda ve Bak
Yavuz Sultan Selim Deneyim Sa�lam Tan�k Kasabal�lar G�revli Dedi�in Oktay 6 Ya��nda
Zeki M�REN T�p Vakas� K�br�s Usul� Sohbet Golf�u Ressam �ocuk Oktay 7 Ya��nda I
Sevdi�imiz REPL�KLER Sevgili George Hay�rl� Evl�t Duyarl� Emine H�rs�z Horozlar Oktay 7 Ya��nda II
Sevdi�imiz REPL�KLER Facia S�k� Kemer ��te Bu Kadar Seyahat Oktay 7 Ya��nda III
Sevdi�imiz REPL�KLER Siyaset Okulu Evlilik Berabere Ustal�k Bedeli Oktay 8 Ya��nda
Sevdi�imiz REPL�KLER Diplomasi D�vme ��in Ustas� 1001 Alt�n Oktay 9 Ya��nda
Sevdi�imiz REPL�KLER Olmak Ya Da Olmamak Ya�ayan T�rk�emiz Oyuncunun G�c� Denizde Kum Oktay �lkokul da
Sevdi�imiz REPL�KLER �nsan �sterse Havadan Pezevengin Avukat� Haber Nas�l Verilir Oktay Ortaokulda
Sevdi�imiz REPL�KLER �yle Ya ! Bizimkinin Maceralar� 1 Nerde!... Cinsiyet Oktay Ortaokulda 1
Sevdi�imiz REPL�KLER De�erli Haber Anam Kar�m Cennette �ki Kad�n Oktay Lise de
Sevdi�imiz REPL�KLER Paras�yla De�il Mi?  K�yl� Bizum Kari  Ucuzluk Oktay 47 Ya��nda
Sevdi�imiz REPL�KLER Telkin Freude M�mk�nat� Yok  Made in Usa Oktay' �n K�z Karde�i
Sevdi�imiz REPL�KLER Kaptan Kanca Al�ngan H�rs�z Ne Kadar �stersen  �ylesine Teknoloji Oktay'�n Babas�
Sevdi�imiz REPL�KLER �yi Karpuz Var  M�kerrer G�zlem  T�t�n ve Enfiye Oktay'�n Babas� 1
Sevdi�imiz REPL�KLER Salak Gelin Kelebek �l� Avukat Kafalar Oktay'�n Babas� 2
Sevdi�imiz REPL�KLER Rolex M�nasiptir H�l Hat�r �bre Oktay'�n Dedesi
Sevdi�imiz REPL�KLER El Arabas� Sert mi Yumu�ak m� �� �rnek �sim Ki�i Kendini Bilmek Kadar  
Sevdi�imiz REPL�KLER Tarihi Yan�t        
Sevdi�imiz REPL�KLER He� Hanguze? Is�nah!  Canl� Canl�  
Sevdi�imiz REPL�KLER          
 

Sevgili Edebiyatseverimiz,
Yap�tlar�n�z�
sizedebiyat1@yahoo.com adresine g�nderebilirsiniz. �leti�im adresi olarak, sizedebiyat1@yahoo.com adresini kullanman�z� rica ederiz. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s� Erdem kurallar�na ve uluslararas� kanunlara sayg�l�d�r. Bu y�zden uluslararas� Telif Haklar�na b�y�k �ZEN g�stermektedir. Bunu yap�tlar�n �zerinde de belirtmektedir. www.sizedebiyat.com SiZedebiyat, AMA�LARINDA da �ZENLE belirtti�i �zere g�zel T�RK�E' M�Z�N iyi bilinip, iyi kullan�lmas�n� ve kelimelerin b�y�s�n� hisseden insanlar�n payla��m�n� AMA� edinen G�N�LL� bir anlamd�r. Bir geliri de s�z konusu de�ildir. Bu y�zden, yap�tlar�n�n yay�nlanmas�n� isteyen payla��mc�lar da g�n�ll� kabul edilmektedir. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere adresimize g�nderenler, kendi talepleri �zere bir �cret mukabili olmaks�z�n yay�nlamak �zere g�nderdiklerini kabul etmi� say�l�rlar. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n sorumlulu�u, tamameng�nderene / telif hakk� sahibine / yazar�na aittir. Yay�nlanmak �zere g�nderilen yap�tlar�n yay�nlanaca�� garantisi yoktur. Kalemk�r onay�n� almam�� yap�tlar yay�nlanmaz. Etik kurallar ve okuyucunun iyili�i ba�l�ca kriterlerdir. As�l olan T�RK�E' nin D�ZG�N KULLANILMASIDIR. Yap�tlar�n� yay�nlamak �zere g�nderenler, T�rk�e hatalar�n�n d�zeltilmesini de kabul etmi� say�l�rlar. G�rd���n�z T�rk�e hatalar� i�in bizi hemen uyar�n�z. Site yap�m ve deneme a�amas�ndad�r. Yasal haklar daha sonra gerekti�i bi�imde a��klanacakt�r. Sayfa diplerindeki Telif Hakk� Kanununu okuyunuz. Okuyucular�n da t�m haklara sayg� g�stermesi gereklidir. Telif hakk� kullanmak isteyen m�racaatlar�n herhangi bir SiZedebiyat adresine yap�lmas� yeterlidir. Telif hakk� sahibinin m�racaatla ileti�ime ge�mesini sa�layaca��z.

                                                       FORUM i�in:

Kat�lmak i�in l�tfen t�klay�n�z / SiZedebiyat edebiyat toplulu�u

             

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t