wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

�K� U� ARASINDA

29.Nisan.1985 Pazar g�n� sabah� k�l�h�m� �n�me koydum. Doldurdum bo�altt�m, olmad�! ��lerimin ve akl�mdakilerin y�r�mesi i�in �stanbul' a gitmeye karar verdim.

Al���ld�k otob�s firmas�n� arad���mda ilk otob�s�n saat 10.oo da oldu�unu ama hi� yer olmad���n�, ikinci otob�s�n ise - tam hat�rlayamamakla birlikte - 11.oo veya 11.30 da oldu�unu ve en arkada bir tek bo� yer oldu�unu s�ylediler. Genelde en arkay� se�mi�izdir hep, biz gen�ler! Ama art�k ya� ve sorumluluk ilerliyor olacak ki buzluktan da daha geride oturmak zor geliyordu. Bir sonrakini sordum ve 13.oo de oldu�unu ��rendim. Orta kap�n�n yan�nda, her zamanki koridor koltu�umu kapm��t�m. Otob�s bir gemi edas�yla her zaman oldu�u gibi 13.oo de, tam saniyesinde r�ht�m�ndan tornistanla hareket etmi�ti. Hava kapal� ve ya���l�, yol sisliydi.

Asl�nda �ok acelem vard�. Baz� arkada�lar�m� Pazar g�n� evlerinde yakalayabilmek i�in ne kadar erken gidersem o kadar iyi olacakt�. Dolu denilen otob�slerde olmas� gerekti�inden, kontenjan oldu�unu iyi biliyordum. ��nk�  Kad�k�y' deki ��renim hayat�m boyunca ortaokuldan itibaren, otob�s firmas�n�n sahiplerini, �al��anlar�n� iyi tan�rd�m. Koridor �eklindeki pasaj�n �n�nde onlar, arkas�nda bizim okul. Maskotlar� gibiydim. Daha sonra, Ankara' ya yerle�ti�imde karde�lerden Ankara' daki ile birlikte her ay bir �ay toplant�m�z vard�. Bu toplant�larda " �nsanl�k " en a��rl�kl� konuydu her zaman. Ana dersimiz ise " Hayattan s�z�l�p arta kalan dem tad�, koyulu�u " idi. Allah rahmet eylesin; �ok se�kin bir insand�. Aradan ge�en y�llar, gen�lik an�lar�, yapt�klar�, �ay toplant�lar�, anlatt�klar�, payla�t�klar�, her zaman ve her i�imde bana sonuna kadar kefil olu�u, bende kendisine kar�� �ok daha fazla sayg� uyand�rd�. Anlatmak i�in s�yl�yorum; derler ya hani, " Eli �p�lecek adamd� " diye, �yleydi...

�o�u tan�rd� ama o pazar beni tan�mayan personele de kendimi  tan�tarak 11.oo otob�s�ne yer bulmam belki de m�mk�nd�. Yaln�zca, her nedense arkada gitmek istemiyordum!

Puslu havada ilerliyorduk. Allahtan Bolu' ya yakla�t�k�a a�a�lar artt�. �amlar, sisin verdi�i �slakl�kla parlayan a�a�lar, yol ve dipdiri havadan otob�se s�zan tazelik kokusu; insan daha ne ister ki? Efendim? Hay�r, hay�r, yaln�zd�m o yolculukta! Kafeinimsi manzaraya katlanmaya �al��arak yava� yava� ilerliyorduk.

Biraz �nce bir �ark� dilime tak�l�p duruyordu;  " ( ... ) Sen yaratt�n beni / ��rettin sevmeyi / ��te bu a�k beni sana mahkum etti      ( ...)     Y�re�imde bir sevin� / Var / G�nl�mde bir heyecan / Beni dinliyor musun ( ... ) " . Niye tak�l�yordu ki? Aylin URGAL s�yl�yordu bu �ark�y�. Ad� skandallara kar��mam��, sar���n, kendi halinde g�zel, anla��l�r safl�ktaki yuvarlamad��� T�rk�esi, hafif nezleli ve daima yorgun, �ileli, h�z�nl� sesiyle hissederek �ark� s�ylerdi. ��inde bulundu�um ruh hali mi bu �ark�y� hat�r�ma getiriyordu? " Sen yaratt�n beni... ". Arabeske hi�bir zaman y�z vermemi�ti. Tan�nmadan �nce sahnede dans m�zi�i yap�yordu. O da e�inin orkestras�nda. �ok �nl� say�lmazd�. Hani s�n�f�n iyi bilinen, yoklamalarda var olmas�n� istedi�iniz, orta g�zellikteki, huyundan dolay� as�l�n�lmamas� gereken k�z� gibiydi. !979 da ikiz �ocuklar�n� d�nyaya getirmesi bile bunun deliliydi. Etlisi s�tl�s� yoktu. Ta ki 1981 de, intihar� denemesine kadar! �z�ld�k tabii ama �ok ��k�r ba�aramam��t�! Yoklamada var olmas� gerekti�i kadar kendi halinde, iyi birisiydi. " Paran Pulun Senin Olsun " isimli �ark�s�nda ��yle diyordu: " Zenginli�in senin olsun / Yatlar, k��kler, l�ks oteller / Yok g�z�mde / Mal�n, m�lk�n senin olsun / Paran, pulun, d�nyal���n / Yok g�z�mde / Vicdan�nla ba� ba�a kal / Hepsi bombo�, hepsi yalan / �ok pi�mansan / Sahte dostlar aras�ndan / Sevmedi�im ya�ant�dan / D�n bekliyorum / Gel dostum benimle / Kurulsun d�nya yeniden / Hi� ��phen olmas�n / Benim sevgimden ". ��te bu tam bana g�re bir �ark�yd�. M�zi�i olduk�a modern olmas�na kar��n, " K�z�lc�klar Oldu Mu " �ark�s�n� hat�rlat�r bir havas� vard�. " Vicdan�nla " derken " K�z�lc�klara "  ihanet eder, onu terk eder ve ba�ka bir tarza b�r�n�rd�. Uzun soluklu bir �ark�yd�. Biraz ne�elenmi�tim...

" (... ) Ayr�l�k �ok ac�d�r / Katlanmay� bilmeli ( ... ) / Sak�n a�lama ard�ndan ard�ndan / �zme bo� yere kendini / Bin defa pi�man olsan da olsan da / Gidenler d�nm�yor geri ( ... ) " . �imdi de bu �ark� tak�ld�!  " Sak�n a�lama ard�ndan... " Yine ruh halimi d���nmeye ba�lad�m. Demin iyiydim ama?

Bu s�rada Bolu da��n�n zirvesine geldik. Birden sis yo�unla�t�. Hani otob�s�n �n� burunlu olsa, g�r�lemeyecek kadar yo�un bir sis vard�. Yol darald�, otob�s yava�lad�, mavi - k�rm�z� ve sar� d�nen ���klar�n aras�ndan ge�erken u�urumdaki otob�s�n �st�nde bizim otob�s�n renklerini hayal meyal g�rd�m.

Mola yerine geldi�imizde az �nceki kazan�n ayn� firman�n Ankara' dan bizden bir �nce hareket eden 11.oo otob�s�yle ilgili oldu�unu anlad�k. Hat�rlayabildi�ime g�re �l� say�s� fazlayd�...

D�nya edebiyat�n�n ayk�r� yazar� Stephen CRANE' nin daha sonra filme de �ekilmi� olan, gereksiz �arp��malardan ba��m�z� alamad���m�z g�n�m�zde sava� kar��t� herkesin okumas� gereken sava� kar��t� roman�, T�rk�e' deki �evirisiyle KANLI MADALYA' da ( The Red Badge of Courage ), bir korka��n Amerikan i� sava��nda rastlant�lar sonucu nas�l kahraman oldu�u anlat�l�r. Beni en etkileyen sahnesidir; kahraman�m�z�n yan�ndaki asker arkada�� vurulur. Kahraman�m�z korkuya kap�l�r. Arkadan saliselerle �ok k�sa olarak mutlu bir �ekilde g�l�mser. Daha sonra bu g�l�msemesinin su�lulu�unu ta��maktan yoruldu�unda kendisine itiraf etti�i �zere nedeni, �lenin kendisi olmamas�d�r. Kaza yerinden mola yerine kadar hi�bir �ey d���nemedim. Mola yerinde haberin ayr�nt�lar�n� ald���mda iki u� aras�nda gidip geldim.

�lenlere �ok �z�lmekle, beni ayr�cal�k kullanmaktan son anda koruyan huyuma sevinmek aras�nda g�nlerce gidip geldim...

�of�r�m�z yola devam edecek edecek kudretini kaybetmi�ti. Di�er otob�s�n rahmetli �of�r� �ok yak�n arkada��yd�. A�layan adam mola yerinde y���ld�, kald�. Biz, fazlas�yla etkilenen yolcular� derhal bir ba�ka �of�rle yola devam ettirdiler. �stanbul, hayat, i�ler g��ler her �ey bo�tu bir s�re i�in. Bunu anlamak i�in �z�nt�yle sevinci bir arada ya��yor olman�z gerekli. Bu karma�ada yaln�z olmad���m�, koltuklar� dolduran bak��lardan anl�yordum.

Her Bolu da��n� ge�i�te, Bakacak u�urumu hizas�na geldi�imde o g�n o otob�ste kaybettiklerimize ve Aylin URGAL' a rahmet okurum. Bug�n de Bolu da��nda de�il ama Bakacak' tayd�m. Zaman ne �abuk ge�iyor de�il mi? Allah sa�l�kl� uzun �m�r versin, Tevfik ve U�ur yirmi be� ya��nda olmal�! �l�m�n�z�n 19. y�l�nda Tanr�m' dan rahmet diliyorum size Aylin Rezzan SOYURGAL. Nur i�inde yat�n...

 

Aylin URGAL bir s�redir Ankara' da Goldfinger ad�ndaki gece kul�b�nde sahne al�yordu. 28.Nisan.1985 Cumartesi gecesi sahnede s�yledi�i ve tesad�fen kayda al�nan bir �ark� vard�; " �mr�m�n son dura��nda / Seni buldum yan�mda / A�k�m�n son bahar�nda / Son yapraks�n dal�mda " .  Evet! Bir gece �nce son s�yledi�i �ark�n�n ismi " Tanr� Misafiri " idi...

 

Aylin URGAL, o pazar g�n� 11.oo otob�s�ndeydi...

: Alp ARPAD, Ankara, 29.04.2004 14: 4o                                                                                                  Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t