wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

( 09.02.1950 - 24.01.2006 )

YAKI�IKLI ve YAKI�IKSIZ

- Sen neredeydin?

- Bana m� s�yl�yorsunuz memur bey?

- Evet sana!..

- Yolun sa��ndayd�m.

- Sen g�rmedin mi peki geldi�ini?

- Bana m� s�yl�yorsunuz memur bey?

- Evet dedim ya!..

Trafik kazas� tutanaklar�n�n polis istasyonlar�nda d�zenlendi�i g�nlerdi. Bile�inize m�h�r vurulur ve alkol raporu almak i�in mevcutlu olarak ( yan�n�zda bir g�revli oldu�u halde ) ilgili sa�l�k kurulu�u hangisiyse, neredeyse, ona g�nderilirdiniz. Daktiloda tutanak d�zenleyen memur beni b�rakarak o ana kadar dikkat etmedi�im tarafa seslendi:

- Sen ne bekliyorum demi�tin?

- Evvelsi g�nk� kaza raporunu almaya gelmi�tim. Haz�r de�ilmi� bekle dediler memur bey.

- Tamam. sen de otur orda bekle bakal�m biraz...

Ancak o zaman, koltu�a g�m�lm��, kez�  kendini �deta su�lu hisseden di�er bir beyefendiyi, oturakl�, beyefendi ve yak���kl� sesin kayna��n� g�rd�m. Memurun belgemi yazmas�n� f�rsat bilip ����a kavu�mu� gibi sevinerek:

- Alain DELON? ... Jean Paul BELMONDO? ...   Paul NEWMAN? ... Steve McQUINN?...

diye heyecanl� soru�uma o  da g�zleri parlayarak ayn� sevin�le:

- Michael LONDON, Michael DOUGLAS... Evet! Harikas�n�z...

Sanki te�ekk�r ediyordu. Ben o te�ekk�r� �ok iyi anl�yordum. Bir s�re konu�tuk. Ortak dostlar�m�zdan bahsettik. �leride g�r��meye karar verdik. Daha sonra ilk�nce benim i�im bitti ama gitmeye yeltenmedi�imi g�r�nce anlay�� ve incelikle �nerdi:

- Siz beklemeyin, gidin. Daha �ok i�leminiz var. Benimki az sonra biter.

Gitmek istememekte �ok hakl�yd�m. O anda ayn� talihsizli�i payla�t���m�z kahramanlar�m� yaln�z b�rakmak istemiyordum. DELON' unun �ok yak��an ciddiyeti ve masumiyeti, BELMONDO' nun beceriklili�i, NEWMAN' �n �ok renkli ki�ili�i, hepsinin yak���kl�l���, korkusuzlu�u, macerac�l���, bitirimli�i, serseri may�nc�l���, �apk�nl���, centilmenli�i, zek�s�, h�neri, asaleti, alayc� tav�rlar�, kendinle ve kar��s�ndakiyle dalga ge�i�leri, bo� vermi�likleri, ��kl��� onunla daha da anlam kazanm��t�. Kahramanlar�m�n olumlu yanlar�n� daha da peki�tiren, olumsuz yanlar�n� olumlu yapma erkine sahip bir sesti. B�t�n bunlar sakin, seslendirdiklerine benzer naturaya sahip, yorgun ama �mitli bir y�zden ��k�yordu. Kahramanlar�m ancak b�yle bir sese sahip olursa erin� i�inde olabilirler; olabilirim gibi geliyordu. �ylesine de�erli bir sanat��yd� ki kahramanlar�m ait olduklar� �lkelerde ya�ayan ama T�rk as�ll� gibiydiler. Bana g�re bir tek rakibi vard�: Rock HUDSON' u anlamland�ran say�n �etin TEK�NDOR! Ama o da orda yoktu. Kahramanlar�m� nas�l yaln�z b�rak�p da giderdim? Enstantane, ancak sa�lam dostlu�umuzun olu�tu�u yer ise �ok garipti: Polis istasyonu!

Bilmem ki kadere inan�r m�s�n�z? ... 24 Ocak 2006 ak�am� uyumad�m. Sabaha kadar haberin ayr�nt�s�n� almak istedim. Alamad�m; ancak sabah alabildim. Gazete ve ajanslara g�re felsefeci k�z arkada�� ald��� alkol�n de tesiriyle, ayr�l�kla sonu�lanan bir beraberli�in arkas�ndan girdi�i k�skan�l�k krizi sonucu maktul� uykusunda b��akla katletmi�. K�z arkada��n�n soy ismi: DALDIR!

Oynad��� bir TV dizisinin ad�: A�k�m�zda �l�m Var!

Felix karakterini canland�rd��� " Odada Sava� " adl� tiyatro oyununda, " Odadaki sava�� "  kaybetmi�ti!...

G�l�n Bitti�i Yer ve Ho��a Kal rol ald��� son iki filminin ismi...

T�rk Sanat� �d�ll�, �ok d�zg�n bir sanat��s�n� kaybetti. Ben dayanmaya gayret ederim de... Sanat ne yapar!

Olmad�... olmad�! Ses, hayat�n kendisiyle doluydu. Ses �ok yak���kl�yd�; Sesin �l�m�yse �ok yak���ks�z... 

De�erli, sevgili M�mtaz SEV�N�,

An�n�z� sevgi ve sayg�yla hep ta��yaca��m. Nur i�inde yat�n. Mek�n�n�z cennet olsun...

: Alp ARPAD,  25.01.2006                                                                                                                           Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t