wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

�ZLEN�MLER�M 3

Ba�ar Can Ki�isel sayfas� i�in

SiZedebiyat' tan daveti al�nca �ok heyecanland�m. ��imizden birisi bir �ey yapacakt�! Onun ba�ar�s� bizim de ba�ar�m�zd�. Ayr�ca SiZedebiyatl� dostlar�mla bir arada olma f�rsat�n� yakalam��t�m. Artan bir heyecanla yola koyuldum.

Dinlenmeli�e do�ru ilerlerken baz� dostlar�mla kar��la�t�m. Onlarla kar��la�maktan mutluluk duydum. G�zlerim yine de SiZedebiyat' tan arkada�lar�m� arad�. Kar��lamay� yapan de�erli grupda��m Say�n Yakup Bey ve de�erli e�i o ana kadar gruptan benden ba�ka kimsenin, geldi�ini belirtmedi�ini s�ylediler. Fuaye sohbetlerinden sonra salona ge�tik.

Konser salonunun, o �ok iyi tasarlanm��, do�ru malzemeler kullan�lm��, yeteri kadar yal�n, ilgin� mimarisine yeniden kavu�maktan, m�zi�i yeniden koklamaktan b�y�k bir keyif ald�m.

Son oturu�lar, son k�p�rdanmalar, �ks�r�k k�r�nt�lar�n� atma, bo�az temizlemeler, sahne g�revlisinin son kontrol�nden sonra s�f�r sessizlik i�erisinde Ba�ar Can KIVRAK piyanosunun �n�ndeki yerini ald�. Olabildi�ince kontroll�, olduk�a heyecanl�, kendine g�venen fizi�iyle, profesyonelcesine ilk tu�a dokundu Ba�ar Can...

Epeydir bir resitalde bulunmuyordum. Aileden birisinin �almas� da buna eklenince, "  kula��m�n pas� " n�n gitmesi bir yana sanki s�f�rlanm�� oldu. Taze, yeni, dost notalarla yeniden dolduruyordum...

Herhangi birini kritik edecek kadar m�zik bilgisine sahip de�ilim. Zaten bu y�zden " �zlenimlerim " diyorum ya! Onlar �zerinde rahatl�kla konu�abilirim san�yorum. Program olduk�a a��r, icras� zor bir programd�. Hat�rlamakta yarar var san�r�m:

Johann.Sebestian.Bach.......... Prel�d - F�g La bemol maj�r ( �kinci Kitap )
Franz.Liszt...........                  Paganini Et�d� no.3 " La Campanella "
Fderic.Chopin..........              Scherzo no.4 op.54
Ahmet.Adnan.Saygun.......    " Aksak Tart�lar �zerine On Et�d " No.1

                                        ARA

Ludwig.Van.Beethoven..... Sonat op.57 " Appasionata "
Cloude.Debussy.........        Images ( Deuxieme
Serie )
                                                    - Cloches a travers le feuilles
                                                    - Et la lune descend sur le temple qui fut
                                                    - Poissons d'or
Franz.Liszt............              Mephisto Waltz no.1

" Aksak Tart�lar..." � dinlerken zorlan�r insan. Allah �alana kuvvet versin. Bach, Liszt, Chopin...

Bana hep sek sek oyununu, bazen atl� �an�n� hat�rlatan " La Campanella " da, Can' �n  parmaklar� soyad�na yak���r uygunlukta ba�tan ba�a piyanoyu dola�t�.

Nedense Beethoven ba�lad���nda rahatlad�m. Debussy' de bol bol d���nme f�rsat�n� yakalad�m. " Kl�sik Bat� M�zi�i " nin y�llard�r fark edemedi�im bir yan�n� yakalam��t�m sanki; baz�lar� i� hesapla�may� �a�r���m m� yapt�r�yordu? Ya da Ba�ar Can m� s�r�klemi�ti beni i�in bu y�n�ne? Debussy' nin katk�s� neydi bu gereksiz geri d�n��lere? O s�rada Ba�ar' �n Debussy' i ya�ad���na, onun gibi hissetti�ine �ahit oldum. Son derece zarif, artistik hareketleri galiba bunu ispatl�yordu. Debussy, dinginli�i m�thi� bir �ekilde yakalamakla kalmam��, bunu birebir, ola�an�st� anlatmay� ba�ar�yordu;sessiz hayk�r��tan sessizlili�in kendisine, vardan yoka bitmemi� son bir nota diyebilirim, " Et la lune descend sur le temple qui fut... " Ve �l� Tap�na��n �zerine Ay I���� D��t� "...

Orda olmak istedim!

Nedenini ��k��ta Yakup bey s�yledi: Debussy i�in derler ki, " Eserlerinde melodi yoktur; resim vard�r! "  

Beethoven' da niye rahatlad���m� galiba bulmu�tum. Y�llar�n benden g�t�rd�klerine kar��l�k daha �nce dinlemedi�im bir yap�t da olsa, t�n�s�ndan Beethoven' �, Chopin' i, Debussy' i ay�rt edebiliyordum. Bunu ke�fedebilmem geceyi daha da �nemli yapt� sanki...

O gece ba�ard� Ba�ar Can. �n�nde daha �ok ba�ar�l� y�llar da olacak san�r�m. Dinleyecek ve g�rece�iz in�allah.

Ba�ar, Can...

Ya�as�n m�zik!

18.09.2006, Pazartesi

: Alp ARPAD,  �zmir, 21.09.2006, 13:58,                                                                                                Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t