wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

�ZLEN�MLER�M 4

( 1955 Burhaniye, Bal�kesir - 07 Eyl�l 2009, Ankara )

Zonguldak Karaelmas �niversitesi Devlet Konservatuar� Md, M�zik E�tm., Fl�t Sanat��s�, Besteci, Yazar, M�zik E�tm. Drn., SCA M�zik Vak. �yesi Yrd. Do�. Dr. A. Ayd�n �lik' in sayg�de�er an�s�na...

TDK, Bilkent �niversitesi, Dil Derne�i ve Kara Elmas �niversitesi, vd...  74. Dil bayram�na nerede kat�laca��m� kararla�t�rmak hakikaten �ok zor oldu benim i�in. Sonunda 43 �niversitenin Rekt�rleriyle ayn� havay� solumak, Gen�lik ve Say�n R��t� Asyal� a��r bast�. Hem ge�en y�l tekrar bulu�mak �zere s�zle�mi�tik. Kendimi o muhte�em binada, Gazi Mustafa Kemal' in direktifleriyle �a�da� ��retmenler yeti�tirmek i�in 1926 y�l�nda Mimar Kemalettin Bey taraf�ndan yap�larak Orta Muallim Mektebi ad�yla kurulan; daha sonra 1929' da ad� Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstit�s�  olarak de�i�tirilen; daha da sonra Musiki Muallim Mektebi olarak hizmet veren, bug�n b�t�n y�ksek ��retim dallar�yla �nemli bir �niversitenin, Gazi �niversitesinin rekt�rl�k binas� olarak hizmetine devam eden o binada buldum. �ylesine �nemli bir binad�r ki mimar�, " Ta�a g�n�lden bir �ey koymazsan heykel olmaz, yap�ya tarihin i�inden bakmazsan eser olmaz " diyen bir mimar! O g�zle, o anlay��la tamamlam��t�r o b�y�k eserini. Tam anlam�yla bir Cumhuriyet eseridir.

Salon giri�inde Dil Derne�i g�revlisi han�mlar �zerinde " �lkemi de T�rk�emi de �ok seviyorum! " yaz�l� yakal���m�z� takt�lar. Gece yar�s�, evde fark ettim; hi� ��kartmam���m!

Binay� yapan�n ismiyle an�lan salona girdi�imizde bizi tarih kar��lad�. Ad�m ad�m tarih, buram buram tarih, onurlu ge�mi�...

�stikl�l Mar��m�z o kadar g�zel, o kadar y�ce ki!

�kinci D�nya Harbinde Almanlar, casuslukta �ok ilerlediler ama kar�� casuslara da yenildiler. Taraflar yaln�zca bir tek noktada ortak hareket edebildiler: Kar�� taraf�n casusunu avlamakta! ��phelenen taraf di�er taraf�n mill� mar��n� �ald�r�rd�. M�ttefiklerin i�i kolayd�; Alman mill� mar��n�n notalar� yeterliydi. Gestapo ve SS o kadar ilerlemi�ti ki bu konuda, �� mill� mar��n notalar�n� cebinde ta��rd�; Amerikan, �ngiliz, Frans�z. Vurgulamak istedi�im as�l ortak noktaysa, canlar�ndan olmak pahas�na aya�a kalk�p haz�r ola ge�en vatansever casuslar! Kar�� taraf�n mill� mar��n� s�zleri ve m�zi�iyle beraber ezbere bilen bu adamlar, de�ifre olmamak i�in yeterli akla, her t�rl� bilgiye ve e�itime sahip olduklar� h�lde, milli mar�lar�n� duyduklar�nda kesinlikle ve kesinlikle kendilerini ayakta bulurdu. Kar�� taraf mar� bitene kadar bekler, yar�da kestirmez, bitmeden kimseye dokunmazd�. Mill� mar� i�te b�yle bir �eydir!

Ortaokul �a��mda g�rd���m bir sinema filminde, Japonlar Amerikal�lar� ulusal mar�lar�yla avlarlar. Adadaki Genel Kararg�h�n i�inde a��� yama�� olarak �al��an Japon casusu yerli, �ad�rdaki gramofona Amerikan mill� mar��n� koyarak sesini hoparl�re verir. Tam bu anda Japonlar ata�a ge�erler. Uyuyup da uyanan, uyumayan herkes haz�r ola ge�er. Mar� bitene kadar yerinden k�p�rdamazlar. Bir�o�u telef olur. Abart�yd� belki ama �rnekti! ��te mill� mar��n b�yle bir �ey olmas� gerekir!

�alan �stikl�l Mar��' na ra�men sokakta veya kapal� yerde y�r�yenleri g�rd���mde kahroluyorum. Eskiden yoktu bunlar! On Kas�mlarda �alan sirenlere kar��n T�rkiye' nin tamam�nda, insan�yla, vas�tas�yla " T�p olundu�una " emindik eskiden. �imdilerde hareket eden �eyler g�r�nce �ok �z�l�yorum. Bu d���nceler alt�nda program�n ikinci basama��n� heyecanla bekliyordum. Karaelmas �niversitesi Oda Orkestras� yerini ald�. Orkestra' n�n e�li�inde ��retim G�revlisi Bariton Onur �UHACI �nderli�inde, An�tkabir' den hen�z d�nmenin heyecan�yla �niversite rekt�rleri, belediye ba�kan�, ticaret odas� ba�kan�, davetliler, gazete ve televizyon �al��anlar�, g�revliler hep birlikte �stikl�l Mar��m�z� kana kana s�yledik; hi� falso vermeden, hi� nefes almadan!

�zlemi�im seni mill� mar��m! Sana can fed�...

Melodisiyle, s�z�yle �stikl�l Mar��m�z o kadar g�zel ki, o kadar y�ce ki!                       

Sevgili Asl� G�KDEM�R, ge�en y�ldan bu y�la ta��d��� sunuculuk g�revini ba�ar�yla y�r�tmeye azimliydi. Sahneye yak��t��� bir yana, �a�da� g�r�n�m�yle hi�bir �eyin aksamamas�n� sa�lad�.

Rekt�rler, �ankaya Belediye Ba�kan� ve Ankara Ticaret Odas� Ba�kan� konu�mas�n� tamamlad�. Hepsinin �zlemi birdi: T�rk�enin do�ru, iyi bilinmesi ve �yle kullan�lmas�, yabanc� kelimelerden temizlenmesi, l�y�k oldu�u yeri bulmas�. Hepsinin dile�i birdi: Herkesin dil bayram� t�renlerine kat�lmas�... B�t�n herkesin...

Say�n R��t� ASYALI!

Hasta h�liyle gelmi�ti ��nk� s�z vermi�ti! G�steri Devam Etmeli! Yutkunarak, zorlanarak, her duraklamada i�ti�i suyun yard�m�yla ama T�rk�esinden ve sesinden �zveride bulunmadan �stlendi�i g�revini ba�ar�yla tamamlad�. Bizleri T�rk�enin, sanat�n, sanat��n�n enginli�inde dola�t�rd� durdu; tatlar� damaklar�m�zda b�rakarak...

" R�fat ILGAZ' dan Uyusun da B�y�s�n ;

T�ketme nefesimi, mavi� k�z�m,
Bildi�in T�rk�e k�t gelir masallar�ma.
(  ... ) 
Hele sen belle dilimizi.
Biliriz de g�zel g�zel l�f etmesini,
�ekiniriz konu�maktan;
Yazmas�n� bilir, yazamay�z.
( ... )
 
 
Turgut UYAR' dan T�rkiyem ;
 
Seni boydan boya sevmi�im, 
Ta Kars' a kadar Edirne' den. 
Topra��n�, ta��n�, da�lar�n� 
F�rsat bulduk�a �vm���m. 
 
( ... )

Melih Cevdet ANDAY' dan Rahat� Ka�an A�a� ;

 Tan�d���m bir a�a� var
 Etlik ba�lar�na yak�n
 Saadetin ad�n� bile duymam��
Tanr�n�n i�ine bak�n.

Geceyi g�nd�z� biliyor
D�rt mevsim, r�zg�r�, kar�
Ay �����na bay�l�yor
Ama k�t�lemiyor karanl���.

Ona bir kitap verece�im
Rahat�n� ka��rmak i�in
Bir ��rene g�rs�n a�k�
A�ac� o vakit seyredin.

��kran KURDAKUL' dan �zg�rl���n Karasular�nda ;

( ... )

U�uyoruz kendi r�zg�r�m�zla
Art�k biziz aynam�zdaki
�ocu�uz... oyunlara haz�r
Yirmi ya��nday�z ve yirmi bir ya��nday�z
G�zlerimiz ni�anl�lar�n g�zleri
�airiz... heybemizde imgeler
Ya�l�y�z... umudu kesmemi�iz gelecekten
D���n�yoruz ya�ama ula�mak i�in

( ... )

Naz�m H�KMET' ten Kuvay� Mill�ye Destan�;

( ... )

da�larda tek
tek
ate�ler yan�yordu.
ve y�ld�zlar �yle ���lt�l�, �yle feraht�lar ki
�ayak kalpakl� adam
nas�l ve ne zaman gelece�ini bilmeden
g�zel, rahat g�nlere inan�yordu
ve g�len b�y�klar�yla duruyordu ki mavzerinin yan�nda,
birdenbire be� ad�m sa��nda onu g�rd�.
pa�alar onun arkas�ndayd�lar.
o, saati sordu.
pa�alar : � ��,� dediler.
sar���n bir kurda benziyordu.
ve mavi g�zleri �akmak �akmakt�.
y�r�d� u�urumun ba��na kadar,
e�ildi, durdu.
b�raksalar
ince, uzun bacaklar� �st�nde yaylanarak
ve karanl�kta akan bir y�ld�z gibi kayarak
Kocatepe� den Afyon ovas��na atlayacakt�.

( ... )

Ceyhun At�f KANSU' dan Ba��ms�zl�k G�l� ;

( ... )

Al�p koklamak o g�l�
Hangi baharda?
T�rk�enin �zg�r k�rlar�nda
T�rk�lerde burcu burcu,
Bilgeli�in ana g�l�!

( ... )

Yerine koymak, kutsamak o g�l�,
Hangi yerine?
Mustafa Kemal'in bah�esine
Bir ulusun sulad��� besledi�i
Yediveren ba��ms�zl�k g�l�!


Faz�l H�sn� DA�LARCA' dan
S�yle Sevda ��inde T�rk�m�z� ;

S�yle sevda i�inde t�rk�m�z�,
A� bembeyaz bir yelken
Neden herkes g�zel olmaz,
Ya�amak bu kadar g�zelken?

�nsan, dallarla, bulutlarla bir,
Ayr� maviliklerden ge�mi�tir
�nsan nas�l �lebilir,
Ya�amak bu kadar g�zelken "

dizeleri, sayg�de�er ASYALI' n�n  mert, ar� sesinde anlamlar�n� buldular. Tam burada �ok ��k bir diyece�i vard� R��t� Beyin:

" Ben de Faz�l H�sn�' ye �yk�nerek s�zlerimi tamaml�yorum:

Bu millet nas�l �lebilir ,
Dilimiz bu kadar g�zelken  "

...

Alk�� az gelir...

R��t� ASYALI deyince, oyunculu�uyla, sanat�yla devle�ti�i, " Ben Bir �nsan " oyunundaki daki R��t� ASYALI akl�ma geliyor. Oradaki R��t� ASYALI bir kl�sik, bir d�nya sanat��s�yd�. Sanat�n birikimiydi. Bunun yan�nda, bir R��t� ASYALI daha var ki onu da dinlemeye doyamazs�n�z; san�r�m Edmond ROSTAND' la ayn� �a�da ya�asayd�, ikisinden biri di�erinin dilini metazori ��renecekti!

�nce unutulmaz yap�t, Cyrano de Bergerac, �n, rahmetli, sayg�de�er �air, yazar Sabri Esat S�YAVU�G�L' in enfes �evirisinden, unutulmaz, �STEMEM EKS�K OLSUN tirad�na bir bakal�m; 

Ya ne yapmak l�z�mm��?
Sa�lam bir day� bulup �atmak s�rna��k gibi,
Bir a�a� g�vdesini t�pk� sarma��k gibi,
Yerden etekleyerek velinimet sanmak m�?
Kudretle davranmay�p hileyle t�rmanmak m�?
�stemem eksik olsun! Herkes gibi, ko�arak


Yaban�n zenginine methiyeler mi yazmak?
Yoksa n�z�r�n y�z� g�lecek diye bir an
Kar��s�nda takla m� atmak l�z�m her zaman?
�stemem eksik olsun! Ricaya m� gitmeli?
Kap� kap� dola��p pabu� mu eskitmeli?
Yoksa nas�r m� tutsun s�r�nmekten dizlerim?
Yahut e�ilmekten mi a�r�s�n �tem berim?

�stemem eksik olsun! Taz�ya tut, tav�ana
Ka� m� demeli? Belki kaz gelir diye bana
Tavuk mu g�ndermeli? Yoksa bir fino gibi
Susta durmak m�d�r ki, acep en m�nasibi?
�stemem eksik olsun! Bir kibar salonunda
Kucak kucak dola��p boy atmak ve sonunda,
Marifet �iire koyup kameri, y�ld�zlar�,
A�ka getirmek midir, evde kalm�� k�zlar�?

�stemem eksik olsun! Yahut �an olsun diye,
Me�hur bir kitap��ya giderek, veresiye
�iir mecmuas� m� bast�rmal�? �stemem
Eksik olsun! Acaba bulup bir alay sersem
Meyhane k��esinde d�hi olmak m� h�ner?
�stemem eksik olsun! Bir tek �iirle yer yer
Dola��p da herkesten alk�� m� dilenmeli?
�stemem eksik olsun! Yoksa bir s�r� keli
S�rma sa�l� diyerek g��e mi ��karmal�?

Yoksa �d�m m� kopsun bir Allah'�n aptal�
Gazeteye bir tenkid yazacak diye her g�n?
Yahut say�klamak m� l�z�m: � Ad�m g�r�ns�n
Aman! � diye �u me�hur " Mercure Ceridesi " nde
�stemem eksik olsun! Ve t� son nefesinde
Bile �ekinmek, korkmak, benzi sararmak, bitmek;
�iir yazacak yerde ziyaretlere gitmek,
Kar��s�nda zoraki s�r�tmak her abusun.
Eksik olsun istemem, istemem eksik olsun!

Fakat �ark� s�ylemek, g�lmek, dalmak h�lyaya;
Yapayaln�z, ama h�r, seyahat etmek aya.
G�ren g�z�, ��nlayan sesi olmak ve can�
�steyince �apkay� ters giymek, kar��an�
Olmamak. Bir hi� i�in ya k�l�c�na veya
Kalemine sar�lmak ve ancak duya duya
Yazmak, sonra da gayet tevazuuyla kendine;
� �ocu�um! � demek,� B�t�n bunlar� ho� g�r yine,
Ho� g�r bu �i�ekleri, hatt� bu kuru dal�,
Bunlar yaban�n de�il kendi bah�enin mal�!
Vars�n k���c�k olsun f�tuhat�n, fakat bil,
Onu fetheden sensin, yoksa ba�kas� de�il.
Ara hakk�n� hatt� kendi nefsinden bile.
Velhas�l bir tufeyl� zilletiyle
T�rmanma! Vars�n boyun olmas�n s���t kadar,
Bulutlara ��kmazsa yapraklar�n ne zarar?

Kavaklar s�ra s�ra dikilse de kar��na
Boy ver, dayanmaks�z�n, yaln�z ve tek ba��na! �

��te R��t� ASYALI' n�n sadele�tirilmi�ini seslendirdi�i;

� - Ne yapmak gerek peki?
Sa�lam bir arka m� bulmal�y�m?
Onu mu bellemeliyim?
Bir a�a� g�vdesine dolanan sarma��k gibi
�n�nde e�ilerek efendimiz sanmak m�?
Bilek g�c� yerine dolanla t�rmanmak m�?
�stemem!
Herkesin yapt��� �eyleri mi yapmal�y�m Le Bret?
Sonradan g�rmelere �vg�ler mi yazmal�y�m?
Bir bakan�n y�z�n� g�ld�rmek i�in biraz �aklabanl�k edip,
Taklalar m� atmal�y�m?
�stemem! Eksik olsun!
Her sabah kahvalt�da kurba�a m� yemeli?
Sabah ak�am dola��p pabu� mu eskitmeli?
Onun bunun �n�nde hep boyun mu e�meli?
�stemem! Eksik olsun b�yle bir ��hret!
Eksik olsun!
Ci�eri be� para etmezlere mi � Yetenekli � demeli?
Ele�tiriden mi �ekinmeli?
� Ad�m Mercur� dergisinde ge�se � diye mi say�klamal�?
�stemem!
�stemem! Eksik olsun!
Korkmak, t�kenmek, bitmek...
�iir yazacak yerde e�e dosta gitmek.
Dilek�eler yazarak i�ini ortaya d�kmek?
�stemem! Eksik olsun!
�stemem! Eksik olsun!
Ama �ark� s�ylemek, d��lemek, g�lmek, y�r�mek...
Tek ba��na...
�zg�r olmak...
D�nyaya kendi g�zlerinle bakmak...
Sesini ��nlatmak, akl�na esince �apkan� yan yat�rmak...
Bir hi� u�runa k�l�c�na ya da kalemine sar�lmak...
Ne �n pe�inde olmak, para pul d���nmek,
�steyince Ay� a bile gidebilmek.
Ba�ar�y� aln�n�n teriyle elde edebilmek,
Demek istedi�im asalak bir sarma��k olma sak�n.
Vars�n boyun olmas�n bir s���t�nki kadar.
Yapraklar�n bulutlara eri�mezse bir zarar�n m� var?

Ne yap�p edip bunu bir ara R��t� Beyden dinlemeliniz! Bir " s���t�nki " deyi�i var ki, T�rk�e b�yle sese getirilir!

Sa� olun, var olun R��t� Bey!

T�rk�eyi do�ru bilmek gerekli! T�rk�eyi �ok iyi bilmek gerekli! Bilesiniz ki lezzetine varas�n�z; eksik, yanl��, k�t� kullanmayas�n�z. Bilmelisiniz ki, anla�abilmelisiniz, ��z�m �retebilmelisiniz. Yunanl� efendisine k�le Esop' un dedi�i gibi:

" � En fakir, en lezzetsiz yemekler de; en zengin, en lezzetli yemekler de dille yap�l�r! " 

Daha sonra dalanda k�sa ama derin konu�tuk. R��t� beyle, T�rk�e s�z konusu oldu�unda akla ilk gelen di�er sayg�de�er bir ismi, Say�n Emin �ZDEM�R' i, birbirine emanet ederek ara�lar�na kadar u�urlad�m. Bula�abildi�i kadar bana da bula�s�n T�rk�e...

Kat�lan �niversitelerden se�ilen gen�lerin konu�malar�n� dinledim. Hepsi birbirinden �nemli, birbirinden g�zeldi. Ankara �niversitesinden bir gen� �ok hakl� olarak bazen medyada yap�lan baz� T�rk�e hatalar�na, yanl��lar�na dikkat �ekti. �rnek olmakta �nder olduklar�na inan�yorum. �ok do�ru bir T�rk�e kullanmal�lar. 19 May�s �niversitesi ad�na kat�lan gen� konu�mas�n� Gazi Mustafa Kemal ATAT�RK' �n �ok �nemli bir deyi�iyle bitirdi: "Ne Mutlu T�rk�m Diyene! " . En b�y�k alk��� ald�. Yanaklar�ndan �p�ld�...

Bir belirlemeye de ben alk�� tuttum: " Do�ru s�yleyeni kucakl�yorlar g�n�m�zde... "

S�leyman Demirel �niversitesi T�rk�e Toplulu�u " B�Y�K UYANI�A SEN DE KATIL! " kampanya ad�yla �� kanatl�, alt� sahifeli k���k bir tan�t�m kitap���� ( bro��r diyecektim ama... ) haz�rlam��. Herkesi T�rk�esini kullanmaya davet ediyorlar. Hemen alt�nda Gazi Mustafa Kemal ATAT�RK' �n 1937 y�l�nda bu konuda bir s�yledi�i yer al�yor: � Kat� � olarak bilinmelidir ki T�rk milletinin mill� dili ve mill� benli�i b�t�n hayat�nda h�kim ve esas olacakt�r �. E-Mail yerine E-Posta, Kriter yerine �l��t, Mesaj yerine �leti kullanal�m gibi �rnekleri var. �ok yerinde bir el kitap����. �nsan� en az�ndan d���nmeye itiyor. Yan�ma bir miktar ald�m. Yerini bulmas�na dikkat ederek yava� yava� da��t�yorum. SiZedebiyat izin verirse, ilerleyen zaman i�erisinde tarat�lm���n� buraya yerle�tirmek istiyorum. Ellerinize sa�l�k Atat�rk�n �ocuklar�.

Bir mar� ve bir orkestra bu kadar dikkat �ekici olabilirdi. �zellikle orkestra, kendisine ve dinleyicilerine sayg�l�yd�; parmak u�lar�na basarak yerini almas�ndan, sahneyi terk edi� an�na kadar bunu hep hissettim. G�r�lt�n�n i�inde sessiz olmaya �al��mak ne kadar sayg�n, ne kadar e�itici bir hareket!

Tam bir e�itim mar�� Karaelmas �niversitesi Mar��; yumu�ak, rahat dinlenebilir, hat�rda kal�r melodisi ve pek g�zel se�ilmi� ak�lda kal�r, yap�c�,  hakl� s�zleriyle s�cak m� s�cak bir okul mar��. De�erli solistler, Soprano Asl� G�VEN, Bariton Onur �UHACI birlikteli�i mar�� nefis bir dinleti haline getirdi. Tekrar b�l�mlerine ben de kat�ld�m; ma non troppo* olarak:

Bilimin �zg�r iradesi

Sanat�n en g�zel ifadesi

Atat�rk' �n y�kselen sesi

Karaelmas �niversitesi

Unutmadan, bir de " Zonguldak' �n g�ler y�z� " ifadesi bu kadar sevimli olur ve bu kadar yak���r o mar�a! Ellerinize sa�l�k Say�n Ayd�n �L�K. Her �ey �ok g�zel olmu�.

Say�n Asl� G�VEN de Say�n Onur �UHACI gibi ayn� zamanda ��retim g�revlisi. A��zlar�na, ruhlar�na sa�l�k; �ok g�zel dinletiydi. Yarasa Operetinden Adale' nin aryas�, Seyran AKD�L' in Efem' , Selman ADA' n�n Ali Baba ve K�rk Haramiler Operetinden "Ah S�yle�ebilsek ", �ok g�zel yorumland�.

Sevimli orkestram�z bir vals �ald�...

Sevmekten �te sayg� duydu�um bir valst�r. Nefeslilerle, vurmal�lar�n nas�l bu derece m�kemmel dengelendi�ini, nas�l bu kadar yumu�ak olabildiklerini, nas�l bir arada bu kadar uyum sa�layabildiklerini g�steren; nefeslilerin ve vurmal�lar�n birle�erek adet� bilge sakinli�i i�erisinde, yumu�akl�klar�n�n tam tersine bast�r�lm��l�klar�n� rahatlatan isyanlar�yla, tatl�, biraz da kaprisli motifleriyle hayk�ran her zaman sevimli, olmazsa olmaz yayl�larla ba�a ��kabildikleri nefis, ender bir valst�r. Resmen terbiye ederler yayl�lar�. Nazik bir davul, ��k�rdayan, k�k�rdayan bagetler kendinize getirir; kekremsi ne�eye bo�ar, hemen tempoya sokar sizi. Buna mukabil fl�t�n sanki " ama bak... " diyerek kat�ld��� b�l�mle - ki o benim i�in h�zn�n vurguland��� b�l�md�r - �epe�evre sar�l�r, esir olur, ya�ars�n�z birebir... Ondan sonra gelsin ilk a�klar, tamamlanmam�� pi�manl�klar, kadere ba�kald�rmalar... Tam y�klenmi� gidiyorken nefesli bilge dinginle�tirir sizi. Bundan sonras�n� olmas� gereken ya�anm��l�klar olarak kabul eder, b�rak�rs�n�z kendinizi dalgalanan melodiye, �yk�n�n sonuna kadar g�t�r�l�rs�n�z. Birden hepsi birle�ir, buraya kadar der! B�rak art�k der; VAZGE�!

Melodi biter, vals bitmez...

Sayg�de�er bu vals, her nas�lsa, h�z�nlendirirken ne�elendirir de beni...

Bu valsi ilk defa uzun y�llar �nce, Madurodam, Holl�nda' da dinledim. Amsterdam' dan gelen bir orkestrayd� ama sizi " �u orkestras� " diyerek yan�ltmayay�m ��nk� di�er g�z�m ve kula��m " alev alev " deydi. �lk ilgida�lar�mdan sevgide�er Alev' in bu eksikli�imle ve bu konuyla bir ilgisi yok tabii ama orkestra kalabal�kt�; ancak o kadar�n� hat�rl�yorum! Dimitri Dimitriyevic Shostakovich' i ve iki eserini o g�n orda tan�d�m ve hepsini �ok sevdim. Di�eri yirmi iki ya��ndayken yapt���, b�t�n tarzlarda ama daha �ok jazz tarz�nda yorumlanm��, Tahiti Trot veya Tea for Two diye de bilinen  bir di�er �aheseri. Otuz d�rt de Jazz Suite no.2' yi bestelemi� zaten. 1' i ne zaman m�? Otuz iki  ya��nda bestelemi�. Programda, " 2 nolu Galop Vals " olarak anons edilen bu sayg�de�er valsi, bir�o�umuz, " Russian Waltz ", " Jazz Suite no 2, 2nd Waltz ", " The Second Waltz ", ve son g�nlerde i�inde ge�ti�i filmin ad�yla, " Eyes Wide Shut " olarak da biliriz.  Daha sonra, s�ras�yla 33 l�klerden ( Long Play, LP ), 45 liklerden, teyp bantlar�ndan ( makaral� ), kasetlerden, aralarda radyolardan, mp3 lerden �ok dinledim. B�y�k orkestralardan da dinledim ama �ok uzun bir zamand�r konser orkestras�ndan dinlememi�tim. Gelgelelim, son dinleti ola�an�st�yd�! Nas�l yumu�ak �ald�lar, nas�l bir birliktelik sergilediler ve nas�l kendilerine has bir yorum ortaya koydular; anlat�lamaz! Baz� �eyler vard�r; �al��ma, inan�, uyum ba�ar�ya neden olabilir ama yeterli de�ildir. Bir �eyleri yakalamak �nemlidir. O zaman, mutlu ettiklerinizden daha �ok mutlu olursunuz. Mutlu ettikleriniz sizin mutlulu�unuzdan bir kez daha mutlan�p sarho� olurlar; notalar� sese �evirmenizden duyduklar�ndan �ok daha fazla duygulan�rlar mutlu ettikleriniz; ��te bu yetkinliktir!

�efleriyle, Solistleriyle, Sanat��lar�yla, iyi ki vard�n�z, hep var olun, sa� olun Karaelmas �niversitesi Oda Orkestras�!

Ya�as�n m�zik!

Onuncu Y�l Mar��n� b�y�k bir co�kuyla, yine tam kat�l�m�yla s�yledi salon. " Tekrar ��renmenin anas�d�r " derler. Tekrar tekrar s�ylemeliyiz; gen�ler o g�nleri �ok iyi anlamal�lar. Bug�n� anlamak i�in d�n� �ok iyi bilmeliyiz. Onuncu Y�l Mar��, b�y�k bir mar�...    

�ok istememe kar��n program�n en son basama��, Ezginin G�nl���' ne kalamad�m. 17' den sonrayd�. Toplant�y� d�zenleyenlerin ihmal etmemesi gereken bir konu, salona �ok yak�n bir b�fe tesis etmektir. �lac�n� alacak vard�r, �e�itli rahats�zl�klar� olan vard�r. Binada tuvalet haricindeki temel ihtiya�lar� giderebilme olana�� yoktu. En yak�n su temin edebilece�im yere gidip gelmem, toplant�dan yirmi dakika uzakla�mam demekti ki buna b�t�n bir g�n cesaret edemedim. Gen�lerden de yard�m isteyemedim. SiZedebiyat Edebiyat Toplulu�u �yesi Fatma han�m� anmakla kald�m sadece; gezilerini okursan�z, d�nyay� dola��p a� kalabiliyordu ama susuz hi�bir yere gitmiyordu. Su kayna��na giden yolu bile susuz gitmeyi g�ze alam�yordu. Eh, bir bildi�i varm�� me�er...

Merdivenleri inerek g�rkemli bah�eye ��kt�m. Elimi a��p avucuma bakt�m; g�nden bana kalanlar�n i�inden bir tanesini se�erek kimse g�rmeden cebime att�m:

" T�rk�e bilenin i�i rast gider. Cemal S�REYA "

�z�m, s�z�m, g�z�m T�rk�e...

��k��ta do�ruca Resim b�l�m�ne gittim. Anlatt���m bir anekdot �zerine SiZedebiyat Edebiyat Toplulu�u �yelerinden Say�n Yakup KIVRAK' �n y�nlendirdi�i bu ziyaret bir s�redir akl�mdayd�. San�r�m yirminci y�zy�l�n ortalar�na yak�n, k�rlere insan anatomisini anlatmak i�in yontulan ��plak iki heykeli, kad�n ve erkek heykelini g�rmeye gittim. G�rd�m; inceledim. Foto�raf bile �ektirdim. �ok hafifte olsa, olayl� bir �ekim oldu! Ara�t�rmalar�m� tamamlay�nca yazmaya niyetliyim.

Ama� payla�mak; e�er al�p verebiliyorsak, ne mutlu bizlere!

Sa�l�cakla ama merakla kal�n...

26.Eyl�l.2006, Sal�

* ma non troppo: ama �ok fazla de�il

: Alp ARPAD,  07.03.2006, 23:23, Ankara                                                                                       Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t