wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

F�� v ��PS, ��KIN v ��PS

Yetmi�li y�llar�n ba��nda �ngiltere' de hem okuyup hem �al���p hem de ya�amaya �al���yorum. Bizim edebiyat�m�zda nefes almaktan tutun da d�nyan�n nimetlerinden faydalanmaya kadar ya�aman�n �e�itli anlamlar� vard�r. Ben o zaman nefes alma evresindeyim ama g�z�m de ba�ka bir �ey g�rm�yor de�il!

Yiyece�imi, m�mk�n oldu�u kadar evde haz�rlay�p yan�ma al�yorum. Yine de d��ar�da yemem ara s�ra ka��n�lmaz oluyor. A��k�as� en ucuz �ekilde halletmeye �al���yorum. Bu y�zden ke�fettim ama sonradan d��k�n� oldum: Fish and Chips, yani Bal�k ve Patates K�zartmas�. Bir kere 35 �ngiliz kuru�uydu. Bunun di�er bir anlam�, daha ucuzu yoktu! �kinci �nemli bir yan�ysa, � BALIK � t�. Yani de�erli bir besin. Yaln�zca g�da a��s�ndan de�il, ayn� zamanda i�indeki fosfor dolay�s�yla beyni de besliyor ve sa�l�kl� tutuyordu. Bal�k zeki yapar derler, do�rudur! Sonradan ac� izlerini ta��yarak ��renece�imiz gibi sadece zek� yeterli de�ildi ama! Ak�l �st� yeterli zek� belki de en faydal�s�yd�. Ak�l kadar pahal�s�, de�erlisi yoktu.

Bal���n bu derece ucuz olmas�n�n bir�ok nedeni vard�. �nsan sa�l��� i�in yok denecek kadar zarar� yan�nda �ok faydal� olmas�, bu y�zden beslenme ilkesi olarak bal���n etten �nde gelmesinin mill� politika olarak benimsenmesi, �lkenin kuzeyinde, �rlanda, �zl�nda ve Kuzey Denizi� nde bol miktardaki bal��� uygun fiyata temin edebilmeleri bunlar�n ba��nda geliyordu. En ba�ta gelen nedense, Continental �lkelerinin ileri teknolojiyle yoluna yordam�na ayk�r� d��meden, hi�bir canl�ya eziyet etmeden, ak�lc� kurallara uyarak avlanmalar�yd�. Bollu�u, bereketi do�uruyordu.  

Bal�k genelde ton ( Thunnus ) bal���yd�. Yan�nda patates sar�s� patates k�zartmas�.  Delikanl�l���nda, sabaha kar��, Bostanc� f�r�n�ndan ��kan ekme�i kat�ks�z g�t�renlerden biri, ben, �ngilizlerin yemeklerin yan�na ni�in ekmek vermediklerine ak�l erdiremiyordum. Bir g�n zincirleri k�rd�m ve sordum. Ayr�lmaz ikiliyi 6 kuru� kar��l���nda verdiler: bir tabakta porsiyon somun ( roll ekmek, olsun olsun 40 gr. ) ve yan�nda kahvalt�l�k ambalajda tereya��. Bread and Butter. �imdi bal��� ekmeksiz g�t�rsek, ne k�ymeti var Bal�k - Ekmek �lkesinden geldi�imizin! Can ��kmadan huy ��kmaz; para verdi�im i�in o tereya�� mis gibi ekme�e s�rsem yesem, Frans�zlar k�zabilir, " Kelal�ka " diyebilir, Allah korusun ama ters bir karar bile alabilirler! Peki, o tereya��n� bal���n �st�ne s�rsem? �ngiliz' e kar�� ay�p olacak bu kez; Adam �yle bir bal�k - patates verirdi ki her ikisinden de gram ya� damlamazd�. Sanki kendi kendine k�zart�lm��lard�. Peki, ben ne yapacakt�m? Sonunda, ekme�i �nden isterdim. �kiye b�lerek �nc�le tereya��n� s�rer, yerdim. Di�er yar�s�n� da bal��a saklard�m. �ngilizler de merakla bana bakarlard�. Dikkatlerini " Nobel �d�l�n� alarak �ekemedi�imden b�yle bir yol buldum " diyece�im ama do�rusu bu y�ntemi tereya�� �ar�ur olmas�n diye bulmu�tum!

Bal�ktan s�k�ld���mda, Chicken and Chips, Pili� - Patates yerdim. Galiba 5 kuru� daha fazlayd�.  

Zam veya TDK G�ncel S�zl���' ndeki kar��l���yla bindirim �zerine yap�lan mizah�n s�n�rlar� �a�lar boyunca zorlanm�� topraklardan geldi�imden be�er onar kuru�luk bindirimleri �nemsemedim de�il; g�rmedim, anlamad�m bile! Adamlar satt�klar� i�in mesut, �ngilizler �a�k�n, ben bal���mla mutlu ge�inip gidiyorduk i�te. T� ki, adamlar duvara k���t asana kadar.

" Patatesin porsiyonu 6 kuru� ucuzlayarak 20 kuru�a gerilemi�tir " anlam�na bir yaz�y� her zaman yemek yedi�im masan�n yan�ndaki duvara as�l� olarak g�rd���mde olaya el koymam gereken bir durum var oldu�unu anlamakta gecikmedim. Mesut adam� biraz s�k��t�rmam, etrafta biraz dedikodu yetti.

Patates de et gibi b�y�k �l��lerde yurtd���ndan kar��land���ndan �ngiltere bir anlamda d��a ba��ml�yd�. Bu b�y�k �l��deki patatesin ve etin b�y�k bir �l��s� de Yunanistan' dan, u�aklarla giriyordu. 1970 li y�llarda 400 tona varan rakamlar... G�ne�i �ok zor g�rd���n�z �lke, �ok iyi ve kaliteli bir et �reticisi olan �ngiltere, yurtd���ndan et al�yordu; hadi patates neyse! Ticaret bu olmal�yd�; patatesi �u fiyattan istedi�in kadar veririm ama yan�nda �u kadar da et al�rsan! Her �ey pek iyi de, o tarihlerde do�al y�ntemlerle yeti�tirilen patates ve etin deposu T�rkiye ne yap�yordu? Ni�in bu �r�nler, T�rk u�aklar�yla tonlarca getirilip �ngiltere' nin be�enisine sunulmuyordu? �ok daha k�s�tl� olanaklar�na kar��n Yunanistan bunu nas�l halletmi�ti? ��te Yunan patatese zam yapt��� i�in zincirin son halkalar� da bindirim yapm�� ve 14 kuru� olan bir �l�ek patates 26 kuru�a, bal�k - patates 42 kuru�a ��km��. T�rk �ocu�u fark�nda bile de�il! �ndirim oldu�unda da b�yle bir �eye al���k olmad���mdan irkildim herh�lde!

Gazeteler yazsayd�, televizyon s�yleseydi, sokakta konu�ulsayd� bilirdim. ��t bile ��kmad�!

��t ��kmad�ysa nas�l geriledi bu fiyat? �ngiltere' nin do�usundan bat�s�na, kuzeyinden g�neyine - olas� ki her �e�it al��veri�lerde, olas� ki �ngilizler - patatese dokunmam��lar. Depolarda bekleyen patates filizlenmi�. Hepsi at�lm��! Zincirin baz� halkalar� b�y�k zarar etmi�. D��al�m durdurulmu�. D��al�m ve d��sat�mc� derhal indirim yolunu se�mi�ler. Son t�keticiye 12 kuru� olarak yans�yan �l�ek fiyat� da yar� yar�ya gerilemi�. Sat�� s�k�nt�s� �eken zincirin son halkas� da sevin�le duvara yaz� asarak m�jdelemi� bu durumu...

Bo�az�ma bir �ey t�kand�. Yutkundum. D���nd�m...    

" D�nyadan S�zde Soyk�r�ma Tepki... Fransa Meclisi' nde kabul edilen, s�zde soyk�r�m�n reddini su� sayan yasa teklifine tepkiler s�r�yor. ( ... ) ", TRT haberine art� olarak Ba�kent �niversitesi' nin h�zla ald��� �nlemler dizisini duyunca akl�ma bende hayranl�k uyand�ran bu deneyim, �ok g�zel bu an� geldi.

: Alp ARPAD, Salihli, 13.10.2006                                                                                                                 Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t