wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

�ZLEN�MLER�M 5

T�rkiye ve Orta Do�u Amme �daresi Enstit�s� Etkinlikleri �er�evesinde bir davet ald�m. " 8 Mart D�nya Kad�nlar G�n� " dolay�s�yla "  Belgesel Film G�sterimi " olarak 7 Mart g�n�, Yap�mc�s�n�n, Y�netmeninin, Kameraman�n�n, Kurgucusunun, Say�n Pelin ESMER oldu�u OYUN adl� 70 dakikal�k belgeseli seyredecektik. Afi�teki, K�yl� Kad�nlar�n�n Tiyatro Ser�veni veya di�er bir deyi�le, " Arslank�y �ad�r Tiyatrosu Kad�nlar Toplulu�u �yeleri' nin Ba��ndan Ge�enler " i izlemek, yeteri kadar ipucu veriyordu; farkl� bir �eyle kar�� kar��yayd�k. Bir co�kuyla gittim.

TODA�E' n�n �ok g�zel, b�y�k, ayd�nl�k, i� a��c� bir salonu var. Sahne sanatlar�n�n t�m� i�in uygun bir salon. Mimarisi ve m�hendisli�i �ok iyi hesapl�nm��, nereye oturursan�z oturun kimsenin birbirini engelleyemedi�i g�r�� a��s�na sahipsiniz. Nereye oturursan�z oturun, sahnedeki g�remedi�iniz a��lar�n en aza indirgenmi� oldu�unu fark ediyorsunuz. Esintisi yok, �s�tma sistemi �ok iyi. Akustik son derece iyi. TODA�E y�neticilerine bu daveti ger�ekle�tirdikleri i�in te�ekk�r ederim.                

Belgeselin �zetini �zellikle vermek isterim: Mersin Arslank�y� de ya�ayan, g�nlerini tarlada, in�aatta, evde ve bitmek t�kenmek bilmeyen i�lerde �al��arak ge�iren dokuz k�yl� kad�n, ya�am�n ezici y�k�n� hafifletmek i�in bu kez bamba�ka bir nedenle bir araya gelirler. Ama�lar�, kendi hayatlar�ndan yola ��karak bir tiyatro oyunu yazmak ve oynamakt�r. O zamana kadar kap�s�ndan bile ge�meye korktuklar� okulda topl�n�rlar, M�d�r H�seyin Beyle �al���rlar. Kendilerine bile anlatmaya �ekindikleri hayat �yk�lerini ortaya d�ker, hayatlar�yla y�zle�irler. G�nlerce, k�y�n erkeklerinin merakl� bak��lar� alt�nda, durmak yorulmak bilmeden �al���r, tart���rlar ve b�y�k keyifle bir oyun ortaya ��kar�rlar: � Kad�n�n Feryad�! �.

Bu belgesel film, bu oyunun olu�ma s�recini ve kad�nlar�n bu s�re�te ge�irdi�i de�i�imi anlat�yor. 10 adet �d�l alm��:

�D�LLER

Tribeca Uluslararas� Film Festivali ( ABD ), En �yi Yeni Belgesel Film Y�netmeni �d�l�

Trieste Uluslararas� Film Festivali ( �talya ), En �yi Belgesel Film �d�l�

Yeni Avrupa Filmleri Festivali ( �spanya ), �nsan Haklar� �d�l�

Cr�teil Kad�n Filmleri Festivali ( Fransa ), En �yi Belgesel Film �d�l�

Navarra Punto de Vista Film Festivali ( �spanya ), Seyirci �d�l�

N�rnberg T�rkiye/Almanya Film Festivali ( Almanya ), J�ri �zel �d�l� Vitoria

Adana Alt�n Koza Film Festivali ( T�rkiye ), Y�lmaz G�ney An� �d�l�

Boston T�rk Filmleri Festivali ( ABD ), En �yi Belgesel Film �d�l�

CMCA Akdeniz Belgesel Film �d�lleri ( Uluslararas� ), B�y�k �d�l ( En �yi Akdeniz Belgeseli ), FR3 ve ENTV ( Cezayir Televizyonu ) �zel �d�lleri

S�YAD 39. T�rk Sinemas� �d�lleri ( T�rkiye ), �zel �d�l

Ekibi de vermek istiyorum: Ortak Yap�mc� Nida Karabol AKDEN�Z, M�zik Mazlum ��MEN, Yap�m Sorumlusu Peri JOHNSON, Ses Kay�t Emrah YILDIRIM ve B�lent KILI�.

ARSLANK�Y �ADIR T�YATROSU KADINLAR TOPLULU�U �YELER�: Behiye Yan�k, Cennet G�ne�, Fatma Fatih, Fatma Kahraman, H�seyin ARSLANK�YL�, Na�ide Kahraman, Nesime Kahraman, Saniye Cengiz, �mm�ye Ko�ak, �mm� Kurt, Zeynep Fatih, baz� e�ler, k�y halk�...

Rahat koltuklar�m�zda, dolu salonda g�sterim ba�lad�. K�y sahneye geldi; Arslank�y, Mersin' in 30 kilometre kuzey bat�s�nda, bir Y�r�k, bir Toros k�y�. Eski ad� Efrenk. Mill� M�cadele y�llar�nda bizi arslanlar gibi temsil etmi�.

Ali DEM�RTA� o y�llar� ��yle anlat�r: " Sivas Kongresi' nde ( 4 - 12 Eyl�l 1919 ), Mustafa Kemal' in Heyeti Temsiliye Ba�kan� s�fat�yla, yerel �rg�t temsilcileriyle yapt��� g�r��meler sonucunda yerel �rg�tlerin t�m�, Rumeli ve Anadolu M�dafaa-i Hukuk Cemiyeti ad� alt�nda topl�nmas� ve milli g��lerin birle�tirilmesi kararla�t�r�lm��t�. Bu karardan sonra yurdun her yerinde oldu�u gibi ��el' de de milli �rg�tler, �al��malar�n� bu b�y�k kurulu�un birer �ubesi olarak devam ettirmeye ba�lad�lar. B�ylece t�m askeri g��ler ve halk milisleri ( �eteleri ) Milli Kuvvetler ad�yla birle�tirilerek, d�zenli bir ordu disipliniyle g�rev yapmaya ba�lad�. Mustafa Kemal' in, Kolordulara g�nderdi�i gizli emirde hangi Kolordunun hangi b�lgelere, nas�l yard�mda bulunabilece�i bildirilmi�ti. Buna g�re i�gal alt�ndaki Do�u Kilikya b�lgesine Ankara' daki 20.Kolordu' nun kuzeyden, Konya' da bulunan 12.Kolordu' nun bat�dan yakla��m yaparak y�redeki Milli Kuvvetleri haz�rlayacaklar ve gereken deste�i vereceklerdi. Bu talimata g�re Konya' daki 12. Kolordunun Binba�� H�seyin H�sn� Bey ba�kanl���ndaki subay grubu G�lnar, Ermenek ve Anamur il�elerini dola�arak halkla temaslar kurdular ve M�dafaa-i Hukuk Cemiyeti' nin G�lnar, Mut, Ma�ara, Silifke ve Keloluk y�re �ubelerini a�t�lar. Milli Kuvvetlerin olu�mas�n� sa�lad�lar, hareket pl�n�n� haz�rlad�lar. Bu �al��ma ve haz�rl�klar�n bitirilmesinden sonra ma�ara buca��ndan hareket edilerek, ��el' in do�usuna do�ru ilerlemeye ba�lad�lar ( 20 �ubat 1920 ). Kaza merkezi Er�el idi. Mersin ve Tarsus' un k�y� va ova b�lgeleri tamamen i�gal alt�nda bulundu�undan. Bat� ��el' den sa�lanan Milli Kuvvetler, bir d�zen i�erisinde ��el' in da�l�k kesiminden do�uya do�ru ilerleme ortam� bulabiliyorlard�. Ma�ara, Silifke, Ya�da, G�zeloluk, Sorkun ve Tepek�y g�zergah�ndan Arslank�y' e ula��labildi, l Mart 1920' de buras� i�galden kurtar�ld�. Arslank�y i�galden kurtar�ld�ktan sonra Te�men Nail Bey burada Arslank�y M�dafaa-i Hukuk Heyeti'ni olu�turdu. Ba�kanl��a Ali Y�ld�r�m ( �olak Ali ) getirildi. ( ... ) "

1923 y�l�nda da buraya bir �LKOKUL a��lm��. Bu �ok �nemli bir ad�m olmu�...

Kekik kokan bir k�y, tertemiz kalm�� k�yl�ler... �ehirlilere ta� ��kart�rcas�na bir beceriyle, safl�kla, anlat�p duruyorlard�. Tamam, biraz sonra konuya girerek belgesel sanat� gere�i, kurgu pl�n�na g�re ilerleyece�iz... Hay�r! Bana inat, k�y ve �evresindeki sahnelerde k�y�n han�mlar� konu�malar�na devam ediyorlard�. Birazdan beyler de kat�ld�lar. Hatta �ocuklar, bebek �a��ndaki �ocuklar...

K�y hayat�n�n g�nl�k i�lerle bezendi�i belgeseldeki anlat�mlar gittik�e ilgin�le�meye ba�lad���nda b�t�n salon dikkatimizi bir par�a daha artt�rarak filme verdik. De�i�en y�zler arkada��na i�ini d�kercesine anlat�yordu. Kat�ks�z, yapmac�ks�z. Han�mlardan birisi hem y�r�k �ivesiyle, Y�r�k T�rk�esiyle kameraya anlat�yor hem de �epit a��yor. Sanars�n�z ki kamera da �epit a�maya yard�mc� oluyor. Ne k�zg�n, ne y�ksek ama k�rg�n bir ses kendini, hayat�n� ve oynad�klar� tiyatronun �yk�s�n� anlat�yor da anlat�yor. Do�an�n sesleri, k�y�n huzurlu h�r�lt�s�, a��k, berrak, limon etkili, p�r�l p�r�l bir hava e�lik ediyor. " Anne bak, yapt�m " diyor, civciv sesli iki �� ya��ndaki o�lan �ocu�u ve ekmek tahtas�na " usta " edas�yla pat diye f�rlat�yor kahve fincan� b�y�kl���ndeki �epiti. Annesi, " koy o�lum koy bakal�m �uraya... " diyor. Civciv annesinin yan�ndan babas� tavr�yla ge�ip gidiyor bir yerlere, kadrajdan ��k�yor...

Bir ba�ka karede, bir baba yere ��melmi�, di�er k�yl�ler taraf�ndan nas�l k��k�rt�ld���n� ama nas�l hakk�ndan geldi�ini anlat�yor: " ( ... ) ' me�hur olacak, dediler. Seni b�rak�p �stanbul' a gidecek. �ok para kazanacak. Ba�ka birini bulacak ' . Ben dedim ki, ' olabilir. �yleyse �z�lmeye de�mez. Ben de burda bulurum ba�ka birini! ' . Y�r�k Y�r�k g�l�yor sonra. Di�er bir baba, nas�l �a��rd�klar�n�, kar�� ��kt�klar�n� ama ba�ar�l� olmay�nca yard�m etme ve payla�ma yoluna itildiklerini anlat�yor. Bir di�eri olduk�a g�ld�r�yor bizi: " Bu bi �ey bilmez! Bu ezberleyip de bir �ey tutamaz akl�nda. Bunun ezberi mezberi yoktur. O�lanla biz elinden tutuyoruz da yard�m ediyoruz. Epey ��rettik... " . B�t�n bunlar� de�me oyuncular� k�skand�racak �ivesiyle s�yl�yor!..

Bir han�m i�ini d�k�yor: " Baba dedim. Ben okuyup ��retmen olaca��m. O s�ra babam bana ke�ileri otlatt�r�yor. ' olur k�z�m ' dedi. �ki sene sonra baba, hadi ben ��retmen olaca��m dedim. ' Tabii k�z�m ' dedi. Epey sonra, ' K�z�m sen zaten ��retmensin, o�laklara ��retip duruyorsun, nedecen �ehre gidip? " dedi. Evet, on alt� senedir o�laklara ��retiyorum ben de!.. "

Bir de b�t�n g�n �al��t�ktan sonra k�ye d�nerken kamyondaki g�bek atma sahnesi var ki, " �nsan ancak sevdi�i bir i�i yaparken dinlenir " in ilk elden kan�t�.

E�leri bir �ekilde memnun ��nk� han�mlar tiyatro �al��malar� sonunda evlerine �ok mutlu d�n�yorlar. Kocalar da e�lerine destek olmaya karar veriyorlar b�ylece.

Tarlada, bah�ede, her yerde tekstleri tekrar edi�lerini, �al��malar�n� seyretmek bir �m�r de�er do�rusu

Pelin han�m kameray� nas�l kulland�ysa b�rak�n kameradan �ekinmeyi, kamera onlardan birisi olmu�! Kendi hayatlar�n� anlatt�klar� kad�n! Oda arkada�lar�, hayat arkada�lar�! Onlardan bir par�a, Pelin ve kamera...

Premiyeri k�y okulundan ald�klar� sandalyelerle k�y okulunun bah�esinde yap��lar�... haz�rl�klar�, �st�ne basa basa, " Hepiniz davetlisiniz... �cretsiz... " deyi�lerini, �abalar�n meyvelerini toplayan sizmi��esine bir hazla seyrediyorsunuz. B�y�k g�n geliyor ve o seyircilerin seyirlerini seyretmekse bir �mre de�er...

Bu belgeselde her �ey o kadar do�ald� ki do�a belgesellerindeki do�all�k, bunun yan�nda yapay kal�r!

Ellerinize sa�l�k Pelin Han�m... ellerinize sa�l�k b�t�n ekip... sa� olun katk�da bulunanlar...

Belgeselin sonunda dedi�im gibi, " �nce kimi tebrik edece�imi, �nce kime te�ekk�r edece�imi �a��rm�� durumda " idim. Arslank�yl� kad�nlar�n g�sterdi�i �aba, medeni cesaret, �rnek davran�� i�in sanki te�ekk�r az geliyordu. Onlara bir arma�an vermek gerekiyordu. G�n� geldi�inde SiZlere de a��klar�m.      

Belgeselin bitiminde s�yle�i yapt�k. " Sen " diyordu belgeselde Arslank�yl� bir han�m, Okul M�d�r�ne, " koca bir okul m�d�r�s�n! Bunlar� s�ylemek sana kolay ama bize zor... ". Oradan �a�r���mlad�m, " Siz " dedim M�d�r Beye, " Koskoca bir M�d�rs�n�z! Ruhunuza sa�l�k!

 

Zeki kad�nlar�n ve M�d�r Beyin foto�raf�n� �ektim. G�zel bir an�...

Han�mlar ertesi ak�amki bir kereye �zg� " 8 Mart D�nya Kad�nlar G�n� �zel G�sterimi " i�in " Kad�n�n Feryad� " adl� oyunlar�na, �a�da� Sahneye davet ettiler. Gittim.

�a�da� Sahne k���k ama s�cac�k bir yer. Oyunlar�yla bir de onlar �s�tt�lar. Belgesel ve oyun birbirini tamamlad�.

Oyunun ortalar�nday�z. Emine, kocas�ndan dayak yiyor ve karanl�kta yere y�k�l�yor. Ka� zaman ge�iyor Allah bilir, aya�a kalk�p sendeleyerek sahneyi terk ediyor. M�thi� bir etki, seyirci �a�k�n, �zg�n. Her yer karanl�k ve h�z�n. Adam� sahneye gelip onu ar�yor: " Emine! Emine!.. " . Tam bir sessizlik. Birden orta s�ralardan bir ses: " Gitti!.. " . Annesiyle beraber seyreden �� ya�lar�nda bir k�z �ocu�unun, galiba isyan sesi!..

Sevecen g�l�� ask�l� salon ve sahne alk��tan y�k�l�yor...

Oyun bitiyor ama seyircinin y�zde yetmi� be�i h�l� i�erde. Oyundan sonraki bir saat herkes ortaya duygular�n�, sorular�n�, kurtlar�n� d�k�yor. Y�resel ����r�yor Behiye Han�m; salon p�r dikkat. Daha sonra Okul M�d�r� H�seyin bey anlat�yor:

- ( ... ) �o�u kere �a�r�lan her yere gidiyoruz. Bazen cebimizden harc�yoruz. Burada ODA�E' n�n davetlisiyiz. Ho� biz bunu cebimizden para verip de sergiledik Mersin' de! Sa� olsun �a�da� Sahne," Biz bir �ey istemeyiz. Siz gelip oynay�n " dedi...

�cretsiz pr�miyer k�y okulunda. cepten gala Mersin' de! Ortada ger�ekten bir tiyatro a�k� var. Bir de sanatseverlerin �a�da� Sahne y�neticilerine te�ekk�r borcu var...

K�yl� Kad�nlar�n�n Tiyatro Ser�veni' nin " Dondurmam Kaymak " filmine esin kayna�� oldu�u s�yleniyor. Asl�nda kad�n erkek hepimize olmal�...

Ama� payla�mak; e�er al�p verebiliyorsak, ne mutlu bizlere!

Sa�l�cakla ama merakla kal�n...

: Alp ARPAD,  09.03.2007, 23:23, Ankara                                                                                                Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t