wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

�ZLEN�MLER�M 6

Eskiden t�rk�leri sevmezdim; sevemezdim!

�ok sesli, �ok renkli bir hayat g�r���ne sahip okul arkada�lar�m�zla tek sesli, buna ba�l� renksiz t�rk�lere yak�n olmak zordu. Zorunlu olarak o program� dinleyen ilk gen�lik �a�� olarak, baymak kelimesinin anlam�n� bizden iyi bilen olmam��t�r! Kulaklar� ��nlas�n, o kadar tek d�ze t�rk�y� nas�l bulup da bir araya getirirlerdi! Tek radyo, tek d�ze t�rk� program� ve onu dinleyen d��a a��k gen�lik... Hayata k�smedi�imize dua etsinler!

Kl�sik Bat� M�zi�inin zenginli�inin bu d�nemde fark�na vard�k. Hep �zlem i�inde ya�ad�k. Asl�nda otantik ve k�kl� k�lt�rel i� zenginli�ine ve �ok renklili�e sahip T�rk Sanat M�zi�i ve T�rk Halk M�zi�i ne zaman �ok sesli olacakt�?

�ok de�il, k�sa bir zaman �ncesinde t�rk�ler de�i�im ge�irdi. Bildik s�zleri anlam kazanmaya, tan�d�k melodileri de�i�ik t�nlamaya ba�lad�. Bunu da en iyi bir �ekilde TRT programlar� yans�tt�. Hatta bir ara TRT 4 televizyonunun tutkunu oldum. �u anda yay�n zamanlar�n�n b�y�k bir k�sm�n� ba�ka bir televizyon i�in ald�lar elimizden. �n��llah ge�icidir; k�sa zamanda bu yanl��lar�ndan d�nerler. S�ylemek istedi�imi, san�r�m bir s�r� ger�ek sanat�� ad�na, yine bir televizyon program�nda asl�nda bir " K�y Enstit�leri Mezunu " olan Say�n Musa Ero�lu s�yledi: T�rk�lerimiz ni�in �ok sesli s�ylenmesin! Ni�in bat� enstr�manlar� sazla, kopuzla birlikte kullan�lmas�n? "

O zaman anlad�m ki duymasak bile birileri �ok seslilik i�in �al��malarda bulunuyordu ama herh�lde magazin haberleri kadar k�ymet arz etmedi�inden bizlere ula�m�yordu!

Say�n Elif G�kalp kendi tan�mlamas�yla, " Deli Dolu Bir Soprano "... http://www.myspace.com/sesimus adresindeki sayfas�n� ziyaret ederseniz �ok g�zel sesini ve sanat�n� izlemek ve engin d�nyas�n� tan�mak olana��n� bulabilirsiniz. Biraz dikkat ederseniz, s�rekli g�l�mseyen, s�cac�k i�yap�s�n� da g�rebilirsiniz. G�ndermek inceli�inde bulundu�u davetiyenin �st�ndeki �u a��l�m dikkatimi �ekti:  

" T�rk�lerimizi T�rk M�zi�i Enstr�manlar� ve Bat� M�zi�i Enstr�manlar� e�li�inde Tenor SIRRI ALI TALAY yorumuyla dinlemeye ne dersiniz?..  

Kendimi bir anda konser salonunda buldum. Anlad�m ki Ankara Radyosunun kl�sik �zelli�ini kazanm��, nice g�n�l sakinle�tiren veya delirten, birbirinden de�erli �l�ms�z seslerin as�l� kal�p durdu�u B�y�k St�dyo' daki bu konser canl� olarak TRT Radyolar�ndan da veriliyor. �ok ho� bir co�ku, se�kin davetliler, amat�r ruhla i�ini yapan profesyoneller, g�rsel efektler e�li�inde konserimiz ba�lad�... ve �yle de devam etti...

Tenor: SIRRI AL� TALAY; Yap�mc�: Ne�e TARTANO�LU; M�zik Y�netmeni: Ertu�rul KARABULUT;  Sunucu: Derya KAYA; Misafir Sanat��lar: Elif G�KALP, Canan �ZDEM�R, Deniz Yener KEKE� ve Emel TA�CIO�LU; Piyano: Aytekin ALBUZ; Ba�lama: Arif BALABAN, Hasan �Z�IRPAN, Veysel ATA�; Ud: Hasan Tahsin S�MB�LL�; Kanun: Turgay CO�KUN; Klavye: Yavuz BAYRAK; Bas Gitar: Abdurrahman TAR�K��; Mey: Ayhan AKIN; Kaval: Ahmet MUSTAFA; Tar: Murat AK�AY; Vurmal� �alg�lar: Cemil ALTUN, Berat TEK�N...

�vmek de�il yapt���m; haklar�n� vermek ��nk� derinden hissediyorum! ��ten, al�akg�n�ll�, m�zi�in, tellerin, nefesin, sesin b�y�s�ne kendini kapt�rm�� bir avu� insan... Hepsinden Allah raz� olsun; t�rk�lerimi bir kez daha sevdirdiler bana.

Sazlar ve koro �yeleri, konservatuar bilginli�i ve halk bilgeli�i i�erisinde notalar� sese �evirdiler; epey de kendilerinden katarak. Bizleri ongun k�ld�lar. Bunu, insan �z kontrol�n�n yetkinli�in ana ko�ulu oldu�unu bir kez daha hat�rlat�rcas�na yapt�lar� Ne bir fazla ne bir eksik ne de bir uyumsuzluk...

Bazen mey, bazen kaval; bazen vurmal�lar, bazen sazlar; bazen �ok bazen �� nota bast� ama ne �� nota! Binlerce notaya bedel; sevginin, enginli�in, y�celi�in, kararl�l���n, dinginli�in ba� yorumcusu �� nota!            

Siz hi� dinginli�in f�rt�na yaratt���n� g�rd�n�z m�? G�rmedinizse topluluktan ama bu topluluktan, Naz Bar�' n� dinleyeceksiniz...

Naz Bar�, Azeri k�kenli bir m�zik ve rahmetli Nid� T�fek�i derlemesi. �yle bir melodisi var ki� �nsan�n tam y�re�ine dokunur. �nsan� eritir. Dilsiz isyand�r. �syans�z kab�lleni�tir. Sevgi madenidir. Hayat�n, tatl� olmayan y�nlerini de bilgece sergileyen ak���d�r. Dinleyenleri karde� k�lar.

Yeri mi bilmem ama bence T�rkler ve �zeriler i�in s�ylenen �nl� s�z�n tek temsilcisi, Naz Bar� olmal�d�r: � Tek millet, iki devlet � �   

Ola�an�st� bir yorumdu� �� sazdan bazen tek bir ses, bazen �� ses birliktelik; bazen senfonik veya antik bir t�n� ama benzersiz bir t�n�, bazen yaln�zl���n en yal�n anlat�m�n�n teldeki ses h�li! Her bir nota kendi ba��na a�lad��

Tar zaten vard� ama hepsi de bazen buzuki, bazen mandolin, bazen balalayka oldular�

Dingin, halim selim vurmal�lar �ylesine kontroll�, �ylesine etkiliydi ki� Elle derinin her bir �p��mesi, giden b�t�n�n ard�ndan bakakalan �ks�z kalm�� par�ayd� sanki�

Nefeslilerin o ba�� dik, o i�i ezik sesleni�i! M�thi� bir uyum�    

Piyano� piyano�

Tebrik etmek az geliyor bana. Piyano, konserin her an�nda tablonun estetik �er�evesiydi. Say�n Altekin Albuz, a��r Kl�sik Bat� M�zi�i yap�tlar�n� da a��r Kl�sik T�rk M�zi�i eserlerini de ayn� doygunlukla sese �evirebilen n�dir sanat��lar�m�zdan. Ayn� yetkinlikle t�rk�lere e�lik etti�ine bu konserde tan�k oldum; � Bu i� buraya kadar! Art�k T�rk m�zi�inin b�t�n t�rlerinde olmazsa olmaz �alg�lardan bir tanesi de piyanodur� �  dedirtecek derecede tezi yerine oturttu. Parmaklar�n�za ve ruhunuza kuvvet Say�n Albuz�  ...

Sunucumuz Say�n Derya Kaya� n�n se�kin sesi, lokomotif sunumlar� ve anlat�m�yla, aralardaki Mevl�na �a��r��lar� da gecenin damaklardaki tad�yd�.

Say�n Ertu�rul Karabulut' un idaresiyse bir �efin duygular�n�n, bilgilerine uygun zamanda ve uygun yerlerde eklendi�inde ortaya yeni bir yetkinli�in ��kt���n�n deliliydi. 

Konser kapan���ndaki anons, sanki radyo dolu ya�am�m�n bir �zetiydi: Trt 3 te konser saatini dinlediniz

Bu konserde eme�i ge�en herkese te�ekk�r ederim.  

Sa�l�cakla ama merakla kal�n...

 

: Alp ARPAD,  23.11.2008, 07:19, Konya                                                                                                Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t