wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

�ZLEN�MLER�M 7

SON BULU�MA�

S�vari �avu�u Yakup; Cumhuriyet sayesinde Gazi Yakup Satar� Eski�ehirli� 2005 y�l�nda 110 ya��ndayd��

Ni�anc� Er �mer; Cumhuriyet sayesinde Gazi �mer K�y�k� �orum ili, �skilip il�esi, �atkara K�yl�� 2005 y�l�nda 108 ya��ndayd��

S�hhiye Onba�� Veysel; Cumhuriyet sayesinde Gazi Veysel Turan� Konya ili, Saray�n� Kasabal�� 2005 y�l�nda 108 ya��ndayd�� 

Ortak �zellikleri g�zlerinin g�rmedi�i, kulaklar�n�n i�itmedi�iydi. Kimseye muhta� olmay��lar�yd�� Yoksulluklar�yd�� Hak etmedikleri ya�am �artlar�yd�� Vatan sevgileriydi� Kendileri i�in bir �ey istemeyi�leriydi� Atat�rkleriydi� Do�a�lama olan, kar���lma olmayan �ekimlerde hepsi hep Atat�rk dedi. Bir kere bile Mustafa Kem�l demediler. �mer Bey, Cumhur reisim, ba�komutan�m dedi. Atat�rk� e, Ba��ma gidece�im, Atat�rk� e okuyaca��m, Atat�rk� �n Kabristan�na gidiyorum; Ba��m�z� ziyaret edece�im. Ne kadar emek verdik� dedi. �tekiler, Atat�rk� � g�rd�n m� dediler. Ortak �zellikleri, a�l�kla k�tl�kla da sava�arak d�nyan�n en hakl� sava��nda yer almalar�ndayd�� Sava�a kat�lma �ekilleri ki bu ayn� zamanda kahraman olduklar�n�n zaten bir deliliydi� Asaletleriydi� �ok zor konu�abilen bu �� kahraman�n insanl���n b�t�n h�lleri dolu y�zy�ll�k bak��lar�nda bu �ok belliydi. Yine de g�stermek istedi�im bir iki nokta var� 

Ak�ll� evler devrinde tarihe kaz�nm�� �u s�zler y�z sekiz ya��ndaki Ni�anc� Er �mer Beye ait: Evi ne yapaca��m. �l�p gidece�im. K�ye okul l�z�m, sa�l�k oca�� l�z�m� Kom�usunun, � Her dedi�ini yap�yorlar. K�pr� de istesene! � dedi�inde verdi�i yan�t da d���nd�r�c�: A�a��daki k�pr�ye y�r�! Okul s�yledim; in�aat� orda p�r�l p�r�l parl�yor. Sa�l�k Oca�� da s�yledim. Utan�r�m; isteyemem! 

Y�z on ya��ndaki S�vari �avu�u Yakup Beyin b�y�k bir a��rba�l�l�k ve sorumluluk i�erisinde, kendisine h�len �Siz� diye seslenen, gelen mektuplar� ilkokul �ocu�u safl���yla okuyan ya�l� k�z�na sordu�u �u soru: Cevab�n� hemen verdik mi? 

�ar�kla sava�m��, romatizmas�n�n kire�lenmeye �eviri�inden dolay� uzun y�llar yata��na ba�l� kalan ve yan� ba��ndaki T�rk Bayra��yla ya�ayan y�z sekiz ya��ndaki S�hhiye Onba��s� Veysel Beyin, yine y�z sekiz ya��nda 450 kilometre yol a��p �orumdan Konya� ya kendisini ziyarete gelen �mer arkada��n�n ayr�l�rken s�kmak �zere uzatt��� eline sar�l�p �perek g�n�l borcunu belli etmesi� 

� ve Veysel Beyin k�z�n�n, belden a�a��s�n� k�p�rdatamayan babas� i�in, � Fel� de�il ama kire�lenme � demesi� B�t�n bunlar asaletin belirtileri de�il mi? 

Ben bu yap�mda, yoksullu�un as�l zenginli�i engelleyemedi�ini g�rd�m. � Karde�im, arkada��m, hakk�n� hel�l et � s�zc�klerinin, en y�ce makamda, en dolu h�lde sarf edildi�ini burada g�rd�m. Asaletin bedende de�il, zihinde oldu�unu da bir kez daha g�rd�m. �ylesine ki olumsuz ya�am �artlar�n�n a��rl���n� �ok net g�r�yor ama hissetmiyorsunuz bile! Onlarla mutlu oluyor, onlarla ya��yorsunuz.   

Ger�ekten, denildi�i gibi bu film, bir Karde�lik, bir Veda �yk�s�. Son belge.

Unutulmayacak do�al replikler, monologlar, s�ylevler vard�: 

Yakup Beyin, � Vatan�n�z�n, elinizdekinin k�ymetini bilin � , � Bizim askerimiz hi� katiyen d��mandan korkmaz. Bizi mahveden a�l�k, susuzluk, elbisesizlik� Bunlar bizi mahveden. Yoksa g�vurlar�n hi�bir tanesi bize kar�� koyamazlar. � ve her s�z�n sonuna ekledi�i, � mesel� ki � �  

Atat�rk� e asker oldum� �  deyi�ini ilk defa Gazi Yakup Satar� dan duydum; �u ana kadar Kurtulu� sava��n�, Atat�rk� � ve yapt�klar�n� anlatan en y�ce, en k�sa deyi�!  

Veysel Beyin, � Yumruk kadar ekmek �amur, yumruk kadar o da varsa� Bir arkada� �ehit olacak da onun sil�h�n� alacaks�n� Sil�h yok� �   veya kar��s�ndakinin s�zlerine nefesi yetmedi�inde kat�lmak i�in k�saca kendine has, � He� � deyi�leri...

�mer Beyin, � Oradan nas�l s�rd�ysek denize, kefesini s�rd�k arkada���  veya � Bir tekini b�rakmad�k �ylece has�r gibi serdik orada da� � , � Hey yavrular, hey � , � Bir harbe girmeyince bilmiyorsun neyin ne oldu�u, ne a�l�k akl�na geliyor ne �eylik� � deyi�i�  

Y�z ya��ndan sonra sakal tarad�lar, �nce ben demeden tay�n b�l��t�ler, hel�lle�tiler.  

�yle g�zel bir m�zi�i var ki filmin.  Anlaml� melodisi tam da filmi anlat�yor. Abart�s� yok. Eksi�i hi� yok. Oturmu�� M�zi�i yapan da icra edenler de film bu, m�zik bu dedirtiyor� 

�ok insanca bir film olmu�. O kadar insanca ki d�rt sahnenin etkisinden kurtulam�yorum; kurtulmak da istemiyorum� 

Veysel Bey, pek k�p�rdayam�yor. Pek g�remiyor. �nsan dolusu �mer arkada��n�n titrek elindeki tarakla kendisine yakla�t���n� seziyor. G�vdesini yukar�ya ittiriyor. Sa� yan�nda, alt hizadaki karde�ine do�ru ba��n�, sanki son g�c�yle yamultuyor. Y�z�nde �yle bir tebess�m var ki! Hi�bir canl�da olmaz! Kan karde�ten �te, dosttan �te ancak insanl���n en y�ce makam�ndakilerinin ta��yabilece�i sayg�, sevgi, kaderda�l�k, mutluluk, ispat dolu, anlat�lmas� �ok g�� bir g�l�mseme! �mer Bey, kendini hafif�e sola, yukar�ya do�ru kald�r�p o da Veysel Beyin sakal�na do�ru yamuluyor. Ba�l�yor taramaya ama ne tarama! Sayg�yla, sevgiyle, istekle, i�ten gelen g�rev a�k�yla, vatan millet a�k�yla, karde�ten ileri arkada� a�k�yla, Allah a�k�yla� Hayatta yapabilece�i en iyi i�i en iyi �ekilde yaparcas�na insan insan g�l�mseyerek tar�yor. Son g�c�yle o tar�yor; son g�c�yle �teki tarat�yor� Siz bu tarama hi� bitmesin istiyorsunuz. Tarama devam ettik�e g�zelle�iyor, y�cele�iyorlar. �leti�imin en �st noktas�n� ta��yan bu payla�ma, san�r�m Veysel Beyin ald��� son, en b�y�k hediyeydi�  

Yukar�da and���m gibi Veysel Bey, karde�iyle ayr�lmas� s�ras�nda y�z�ne b�t�n bedeniyle kapan�p sar�lan, seven �mer Beyin kendisine s�kmak i�in uzatt��� elini iki eli aras�na al�p �pt��� sahne ve arkas�ndan insanl�k tarihinden bu yana gelen b�t�n y�ce anlamlarla dolu. Ayn� sahnenin en sonundaki, �ok sevimli �ivesiyle, l�l de�il ama lal �eklinde seslendirdi�i, � Helalle�tik� �  deyi�ini takip eden "Art�k �lebilirim� ifadesi... 

Ya�l� bedenini inan�lmas� g�� bir istek ve kuvvetle Konya� dan E�ki�ehir� e 350 kilometre daha s�r�kleyen �mer Bey, en ya�l� Gazi arkada�� Yakup Beyle bir ara yan yana kanepeye otururlar. �kramlar� �ay ve bisk�vidir. Her ikisinin de �n�nde yeteri kadar ikisinden de vard�r. ��te Yakup Beyin kendi �ay�n� karde�ine ikram etmesiyle ba�lar bu sahne. � Sen i�, i� � der �teki. Bu Yakup Beyi kesmez, bu kez de bisk�vi taba��n� solundaki �mer sil�hda��na uzatarak en sevgi dolu y�z on ya��ndaki sesle, � Buyurun Karde�im �  der.  Karde�i bir tane al�r ama Yakup Bey taba�� geriye �ekmez; biraz daha almas� i�in tutmaya devam eder. Burada �mer� in �ylesine bir � Yeter,  yeter! � deyi�i var ki sanki er olmu� yeniden; yetkin ve etkin. Fazlas�n� da istemiyor; kanaatk�r ama bunun yan�nda g�sterilen sevgiden, sayg�dan, dolay� mutluluktan ��marm��l��� da deminki gururu kadar �ok sempatik� 

� ve en son sahne: K�y�ne d�nen �mer Bey kendisini yap�m� devam eden okulun yan�nda, ��renci ordusu i�inde bulur. Mavi �nl�kl� �ocuklar her bir taraf�ndan � Dede, okulumuz ne zaman bitecek? Dede s�n�flara ne zaman oturaca��z? � sorular�yla �eki�tirmektedir. G�ne�in, ku� ve �ocuk seslerinin ortas�nda kalan g�len dedenin y�z� en az ortal�k kadar ayd�nl�kt�r� Neden oldu�u yap�m� s�ren okul binas� i�in s�yledi�i gibi � P�r�l p�r�l parlamakta � d�r.  

�ok s�cak bir yap�t olmu�. Akl�mda gazilerim, � Devrim Arabalar� � n�n 18:3o matinesine gittim. Oradan ��k�nca kom�u semtteki sinemaya 21: 3o suaresine, be�inci kez Gazilerimi seyretmeye b�y�k bir co�kuyla u�tum. S�cac�k ana baba evime gider gibi bir hisse kap�ld�m� Ayn� koltu�a oturdu�umda, kar ya�arken evinizin kap�s�n� a�t���n�zda y�z�n�ze vuran s�cakl�k gibi bir tarifsiz bir ho�luk kaplad� i�imi. 

Mustafa� n�n sonunda seyircilerin casting yaz�lar�n�n bitmesini beklemeden hen�z karanl�k salonu �a�k�nl�k ve biraz da k�zg�nl�kla terk etti�ine �ahit olmu�tum. Son Bulu�ma� daysa aksi oldu. B�rak�n kapan�� jeneri�ini, makara bitip ���klar yanmas�na ra�men seyirciler yerlerinden k�p�rdam�yordu. Hepsi kader birli�i etmi��esine bir taraftan da ka��rmaya �al��t��� nemli g�zlerini birbirine �eviriyordu. O kadar sayg�n, boynu b�k�k sessiz bir oturu� vard� ki g�revli bile kap�da anlay�� dolu bak��larla sadece bekliyordu. Sanki seyirciler oturunca hi�bir �ey yok olmayacakt��             

www.sonbulusma.com� a girin. Fragman� seyredin. Filme gidin. CD sini, DVD sini al�n.. Bak�n� Sadece 19 Eyl�l Gaziler G�n�nde de�il; iyi gitmeyen bir �eyler oldu�unda ��kar�p ��kar�p seyredin�  

Ne yapt���n�z� s�ylemek bana d��mez; siz benden iyi biliyorsunuzdur ama b�rak�n bir de ben diyeyim: Ne b�y�k bir i� yapt���n�z� biliyor musunuz Say�n Nesli ��lge�en?

�ster film deyin ister belgesel, SON BULU�MA �ok �nemli oldu�unun yan� s�ra �ok da g�zel bir yap�t olmu�; Kurtulu� Sava��m�z�n En Son Noktas� bir ba�yap�t�

�mer Dede g�remedi ama �ocuklar i�in istedi�i okul bitti; onun deyi�iyle p�r�l p�r�l parl�yor, orda�  

Yakup Dede g�remeyecek ama k�zlar�, � Yakup Dede, seni dedem gibi seviyorum; sa�s�n de�il mi? Sak�n �lme! � t�mceli ilkokul masumlu�undaki sorular� bo�azlar� d���mlenerek yan�tlayacaklar� 

Ben kuvvetle inan�yorum ki kimsenin �a��rmamas�na kar��n on be� ya��nda atl� arabas�yla o g�n�n �artlar�nda Konya� dan Ankara� ya gelip Atat�rk� �n ordusuna g�n�ll� olarak kat�lan Veysel Dede� nin kulland��� arabas� da at� da kanatlanm��, g�ky�z�nde �ehitleri gazileri dola�t�r�yor; bu muazzez vatan� kolluyorlar�  

S�vari �avu�u Yakup; Cumhuriyet sayesinde Gazi Yakup Satar� 2 Nisan 2008 de 113 ya��nda kalplerimizi, dualar�m�z�, ��kranlar�m�z� da alarak �ehit ve gazi karde�lerinin ve Atat�rk�n�n yan�na gitti�

Ni�anc� Er �mer; Cumhuriyet sayesinde Gazi �mer K�y�k� 12 Ocak 2006 da, 109 ya��nda kalplerimizi, dualar�m�z�, ��kranlar�m�z� da alarak �ehit ve gazi karde�lerinin ve Atat�rk�n�n yan�na gitti�

S�hhiye onba�� Veysel; Cumhuriyet sayesinde Gazi Veysel Turan� 25 Mart 2007 de, 110 ya��nda, kalplerimizi, dualar�m�z�, ��kranlar�m�z� da alarak �ehit ve gazi karde�lerinin ve Atat�rk�n�n yan�na gitti� 

As�l sizler bizlere hakk�n�z� hel�l edin�

 

: Alp ARPAD,  04 Aral�k 2008, 01:53, Ankara                                                                                    Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t