wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

�ZLEN�MLER�M 8

Devrim arabalarI BelGESEL� ve sinema F�LMݒ ne te�ekk�rlerimle�

�lkokuldaki har�l���m g�nl�k 35 kuru�tu. Gidi� d�n�� tramvay bileti, ��len tostu veya sandvi�i ve g�zya�artan gazozu bu b�t�eye d�hildi. Asfalt yollar �ok azd�. Otomobil de azd�. Babam�n �evresi geni�ti ama izin verdi�i birka� yak�n akrabam�z d���ndakilerden bile ad� ne olursa olsun bayramlarda dahi para almam�za yast�k alt� otoritesiyle set vurmu� birisinin o�lu olarak onlardan manevi de olsa yard�m isteyemezdim. Biri alt�, di�eri dokuz ya� b�y�k iki a�abeyim o s�ralar b�y�mekle me�guld�ler. Anlatsam da anlamazlard�! Bu �artlarda ilk vas�tam� nas�l yapacakt�m; �stelik yeterli bilgi ve deneyimim de yoktu! 

��te payla��m�n �nemini ilk kez burada kavrad�m san�r�m. �lk�nce konuya ilgi duyan ya��tlar�m� tespit ettim. Sonra olanaklar�m�z� tespit ettik. Sonra bilgilerimizi birle�tirmeye �al��t�k ki bunun �ok zor oldu�u bir co�rafyada ya��yorduk! Yine de denedik! Sararm�� gazete ve mecmua sayfalar�, ilkel tamirhaneler, yonga kokulu marangozhaneler b�y�k adam ciddiyetiyle tetkik edildi! Sonunda babalar�n k�r�k d�k�k alet edevatlar�, hurdal�klardan toplanan pis kalaslar�n temizlenerek i�lenmesi, ehveni�er rulmanlar�n ac�mas�z oto tamircileri marifetiyle taraf�m�za kakalanmas�, s�f�r kap� mente�esi, birka� �ivi ve vidan�n o kalaslara tak�lmas�, toy boyac� olarak bulabildi�imiz tek renkle beyaza boyanmas�, parmak ezilmeleri, kol sakatlanmalar�, asap bozukluklar� aras�nda gecekondu k�l�kl� tornetimiz bitti� 

�lk gece ben eve g�t�rd���m h�lde uyuyamad�ysam �tekiler ayakta sabahlad�lar herh�lde. Ertesi g�n yumurtadan ��kan �rde�in en yak�ndaki suya y�nelmesi i�g�d�s�yle, beyaz torneti g�stermek �zere mahallenin k�zlar�n� bir tek ellerinden tutup zorla soka�a ��karmad���m kald�. Asl�nda gerek de yoktu ��nk� bilyelerin tahtada ve yolda eko yap�p ��kartt��� t�r� t�r� sesi b�t�n mahalleyi zaten semti acilen bo�altmaya zorluyordu! 

Sonra k�zl� erkekli mahalle duvar� �st� sohbetlerine geldi s�ra. Biz ortaklar�n ortak kan�s�, otomobil yapman�n bundan kolay oldu�uydu! 

��te tam bu s�rada ilk T�rk otomobili Devrim� in yolda istop etti�i yaz�ld�; �izildi� Ben de herkes gibi b�yle bildim� 

Bu y�lki belgeseli seyredene kadar�

�STERSEK YAPARIZ�

Babam derdi ki: O�lum T�rk gibi ba�la, �ngiliz gibi bitir...

�ngiliz bir t�rl� karar veremez, �ok uzun d���n�rm��. T�rk bir bakar; kavrar ve hemen karar�n� verirmi� ama bir t�rl� bitiremezmi�. Bir t�rl� ba�layamayan �ngiliz de ba�lad���nda mutlak bitirirmi�. Ba��m� arkaya �evirdi�imde babam�n her zamanki gibi hakl� ��kt���n� g�rd�m; �ok istememe kar��n bitiremedi�im o kadar �ok i� var ki!

Mavi tren yeni hizmete sokulmu�. Karl� bir g�n. �ndik ki taksi bile yok. O tarihte bana g�re �ok ya�l� bir beyle bekle�iyoruz. Bir taksi geldi ama s�ra benim. E�er ayn� y�ne gidiyorsak payla�abilece�imizi, ba�ka y�nlere gidiyorsak s�ram� alabilece�ini s�yledim. Ayn� y�ne gidiyormu�uz. 1930 lu y�llar�n sonunda, 40 l� y�llarda Etimesgut, Ankara� da kendisini uluslararas� otoritelere kabul ettiren birka� tip u�ak yap�ld���n�, u�aklar�n kanat hesaplar�n� yapan m�hendis oldu�unu anlatt�. Sonra derin bir i� �eki�le Marshall plan�ndan bahsetti. �ok k�sa zamanda �ok yararl�, ilk kez kar��la�t���m baz� bilgiler verdi. �nerken, hi� de�ilse oraya kadar yazan �cretin yar�s�n� vermek istedi�ini s�yledi. Onurlu bir sabaht�; kabul ettim. K�rk y�ll�k dostmu�uz ve sonsuza dek g�r��ecekmi�iz gibi ayr�ld�k. Bir daha g�r��emedik� �nerken b�y�k bir inan�la eklemi�ti:

- �stersek her �eyi yapar�z!..

Sanat Enstit�s� M�d�r� babam da ayn� s�ylerdi. �kisine de y�rekten inan�yordum. D���n�nce buldum ama buruk�ayd� biraz: Devrim marka otomobil yapm��t�k. O da 100 metre gitmi� sonra bozulmu�tu! Ben de �ok bozulmu�tum; ilkokuldayd�m ve �lkemin her alanda ileri gitmesi tek amac�md��

Bozuklu�um bu y�lki belgesele kadard��  

YA YAPARSAK�

Yar�m Kalan " Devrim " adl� tek b�l�ml�k belgeseli nefesimi tutarak televizyonda izledim. �zledik�e kendime k�zd�m. Tamam, bilmeyince iz s�remezsiniz ama bilmek i�in de iz s�rmek gerekmez mi! Ortalama d���nce �u soruyu hep aramal�yd�; arad� da asl�nda ama Devrim� e kadar ula�amad�: Biz ni�in y�zde y�z� bizim �retimimiz olan bir otomobil yapam�yoruz? 

�zlerken g�rd�m ki T�rk M�hendisi d�nyaya meydan okumu�; 129 g�n, �u an bile y�zde y�z� kendisine ait bir otomobilin gerekti�i gibi yap�lmas� i�in yeterli de�il! Kopyalasan�z daha fazla zaman gerekli! 1961 deki m�hendisler par�alar�n�n y�zde y�ze yak�n� yerli olan�n� yapm��lard�. En �nemlisi T�rk Motoru yapm��lard�! 

Yapabiliyorduk! Peki neden yapmad�k o zaman? Bunun yan�t� �ok kl�sik ve belgeseli takip eden bir sinema filminde bu yan�t� biraz daha a��k vermi�ler ki filmin de ad� Devrim Arabalar�.  

Siz okuyanlar�m�n izniyle tam burada filmdeki kadroyu �vece�im: ��te film de rol de b�yle yap�l�r. ��te artistlik b�yle olur�  Bu film, y�llar sonra g�rd���m,Bat� ayar�ndaki  ilk yerli film. Bir sahnesinde dahi, � Film icab� � demedi�iniz bir film!  1960 l� y�llar�n ahl�k g�l�nden damlayan ter h�crelerinin denize d�n��t���n� g�steren bir film.

�al��man�n, hakk�na raz� olman�n, engellerle sava�man�n, aile ya�amlar�n� ve kariyerlerinin zedelenmesini g�ze almam�n, ger�ekle�tirmenin, ilerlemenin, payla�man�n, azmin, kendine ve birbirine inanman�n; spor yapman�n; i� ve d�� ��kl���n; tinsel de�erlerin; fazladan �al��malar�n�n kar��l���n� dahi almaya utan�p devlete b�rakan anlay���n temsilcilerinin, o ahl�k g�l�ndeki nazl� sandal ve sa�lam k�rekleri oldu�u y�llar� olduk�a iyi yans�tan bir film. 

�zledi�im ve h�len var olduklar�n� bildi�im T�rk m�hendislerini �ok iyi anlatan bir film. Bir y�netmen yaz�lm�� bir metin olmadan, O y�llar konusunu i�lemeye zorunlu k�l�nsayd� ancak bu filmdeki kadar ba�ar�l� anlatabilirdi.  

Ayn� zamanda abart�s�z ama s�r�kleyici bir �retim ser�veni�  

Yapamazs�n�z, yapamazlar inanc�na kar��l�k ya yaparsak diye ba�layan bir 129 g�n. 29 Ekim 1961 Cumhuriyet Bayram�nda y�zde y�z yerli otomobil Devrim Ankara� dad�r. Asl�nda beraberli�in ve azmin belgeseli bu iki film, yaln�z bu a��dan bile T�rk insan�na �rnek olabilecek yap�tlar; Erdem Belgeselleri de denilebilir�  

Hem belgesele hem filme �ok te�ekk�r ederim. Beni bir yanl��tan d�nd�rd�kleri i�in, yaram� sard�klar� i�in; Devrim Otomobili, otomobil yapamad���m�z i�in � yolda istop etmemi� � �   

Dayanamay�p Eski�ehir� e gittim. Tren gar�nda iner inmez hemen alt taraftaki dinlendi�i yere gittim. �ok iyi kar��lad�lar. Sorumlu toplant�daym��. Bitene kadar �ok iyi a��rlad�lar. Sonunda kavu�ma an� geldi. Beni g�rmeliydiniz. Bir ulusun gururunun bilinmeyen d�rt par�as�ndan son kalan� sevgilimle aram�zdaki ba�� ve ilk kar��la�mamam�z� asla anlamayaca��na emin oldu�um, g�revi gere�i yan�mda olmas� gereken bir yabanc�y�, � Merak etmeyin, ben otomobilden iyi anlar�m �, �  O beni bilir � gibi gereksiz a��klamalarla ikimizden uzak tutmaya �al���yordum! O� na dokundum. Koklad�m. Anlamaya �al��t�m. O y�llar�n, o yerlerin, o tertemiz y�renlerinin onurlu �yk�lerini aktarmas� i�in elimi uzun s�re �st�nden ay�rmad�m. H�l� �ekici, h�l� gururluydu; g�revliyi k�skand�racak kadar!

- Alp Bey, dokunmuyoruz; koruyoruz! 

Kendisini unutulmay� hazmedemeyen yaln�z y�ld�z gibi hissetmemesi i�in bir ulusun gizli kalm�� gururu oturakl� bu Han�mefendinin kula��na g�revliye hissettirmeden f�s�ldad�m: Sizinle gurur duyuyor ve hepimiz sizi �ok seviyoruz. �ok al�ml�s�n�z!.. 

Sar�ld�k ve ayr�lamad�k. O yerinde; ben de k�y�me d�nd�m� 

Devrim Arabalar� belgeselini, Devrim arabalar� filmini g�rd�kten ve Eski�ehir deneyimimden sonra babama ve Kanat Hesaplar� M�hendisi Beye bir kez daha inand�m; T�rk insan� isterse yapabilirmi�. Her ikisine de Tanr�mdan rahmet dilerim. 

Bug�n her �eye kolayca sahip olan ama o y�llar� ve ailesinden har�l�k istemekten tutun da ana s�t� kadar ar�, �stelik �al��t���nda eme�inin kar��l��� olarak ald���, avucunun i�indeki memnunluktan* bile bakt���nda utan� duyup g�zya�� d�ken babalar�yla hen�z tan��amam�� gen� adamlar�n bu filmi g�rmelerini ve belgeseli seyretmelerini mutlaka istiyorum. 

� ve sizler� han�mlar beyler... 

Devrim Arabalar� sinema filmi �u anda g�sterimde; l�tfen gidin g�r�n. �ki kez gidin. Ayr�nt�lar� ve anlat�lanlar� sak�n ka��rmay�n; bir sahneyi, bir kelimeyi bile atlamay�n� 

� ve� ve� 

San�r�m, kahramanl���n sadece sava� alanlar�nda ger�ekle�mesi s�z konusu de�il; kimi rahmetli, az� sa� bu yakla��k otuz ki�ilik tak�m� alk��layabildi�iniz kadar alk��lay�n� alk��lay�n� alk��lay�n�

*memnunluk= bah�i�

: Alp ARPAD,  05 Aral�k 2008, 00:53, Ankara                                                                                    Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t