wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

BEBE MOR�S

Marmara Koleji 1957 � 1989 ��rencilerine...

�� erke�in en k�����y�m. E, ana baba da yurt a�k�yla dolu ��retmen olunca s�nnetim biraz gecikmi�. �ok da de�il, ilkokul ��teydim san�r�m ��nk� otomobil kullanmay� � i�inizden bilenler bilir - o ya�ta kendi kendime ��renmi�tim! 

Merak konusu olacak biliyorum: Tramvayla giderdim, K�z�ltoprak Kad�k�y K�z Kolejinin ilk k�sm�na. Erkekler ilk k�sm�nda okuyabiliyorlard� ama orta ve liseyle de ayn� binadayd�k; han�mlar hakk�ndaki g�zel ve de�i�mez kan�lar�m�n temelleri de zaten orda at�lm��t�r! Kad�k�y Ortaokulu' nun tam �n�ndeki Dereyolu Tramvay / Otob�s Dura��' nda inerdim. �ki ad�m y�r�r, s�n�f arkada��m Necdet� in ziline basard�m. Necdet ��kar, l�flayarak Kurba�al�dere a�z�ndaki okulumuza giderdik. Har�l���m 35 kuru�tu. Gidi� d�n�� tramvay bileti, ��len tostu veya sandvi�i ve g�zya�artan gazozu bu b�t�eye d�hildi. �o�u zaman gazozumu i�mez, K�z�ltoprak� tan eve, �of�r yan� bo� koltuklu dolmu� beklerdim. Adam aya��n� soldakine bast�; eliyle �ubu�u kendine �ekti; sonra sa� aya��yla sa�daki pedala basarken sol aya��yla�  

Denedim bir g�n! �ki kilometre kadar gittim ve falsosuz eve d�nd�m. Babam� inand�ramad�m. �ki a�abeyim de yat�l� o s�rada. � Kim o mahalledeki p.., seni ayartan? � sorusuna hi�bir zaman yan�t veremedim ��nk� mahallede �yle p.. yoktu! �kisinden ba�ka tutkum yoktu ki: Filinta gibi bir uzak yol kaptan� olmak, denizcilik ve otomobil kullan�p d�nyay� dola�mak!  G�m�� y�llar�m doya doya denizlerde ge�ti ama ancak amat�r yat kaptan� olabildim. Otomobile gelince, istedi�ime eri�tim ama d�nyada h�la dola�aca��m �ok yer var. O g�ne geri d�nersem, bakt�m ve uygulad�m; hepsi buydu. Sadece, uygulamay� hafif�e aya�a kalkarak direksiyon simidiyle korna simidi aras�ndaki bo�luktan g�rerek yapt�m ��nk� boyum oraya kadar yetiyordu...

Haziran ay�nda m�jde mi, ac� haber mi bilemedim ama birden geldi: S�nnet olacakt�m�  

Do�umumdan bu yana kulland���m�z, en az sahibi kadar yak���kl� 1952 model uzun burunlu, karakterli BMW' miz Cemil Topuzlu' da yeni ald���m�z daire nedeniyle hen�z sat�lm��t�. O ara arabas�zd�k. �d�n� bir arabayla ikimiz, �nden, s�nnet d���n�m�n yap�laca�� Kad�k�y Eski Muharipler Cemiyeti� nin salonuna yani tarihi Kad�k�y Vapur �skelesi� nin �st kat�na gidiyorduk. �skele meydan�na s�sl� otomobili park etti. Can�m babam ve ben, o g�n bana Konya Ovas� kadar b�y�k gelen iskele meydan�nda �zerimdeki s�nnet k�yafetiyle y�r�yoruz: 

� Alp o�lum, dedi. Ac�yabilir ama a�abeylerin ba��rmam��t�! Sen de ba��rmazs�n de�il mi? 

�imdiki gibi tekniklerin hen�z s�z konusu olmad��� o y�llarda san�r�m ba��rmak esast�! Beri yandan babam�n ricas�n� k�rmam da s�z konusu de�ildi ama elimdeki de tarihi bir f�rsatt�:

� Tamam babam ama bir �artla, dedi�imi hat�rl�yorum. Tyrone Power gibi g�lerdi keyiflendi�i zamanlar Atat�rk giyini�li adam; yine �yle g�ld�:

� S�yle bakal�m o zaman efem, nedir?

� Sonra, iyile�ince, Erol Amcan�n Bebe Moris� i kulland�racaks�n bana bir kez! Tamam m�?

� Tamam, bakar�z arslan�m!  

Emin olmad��� zamanlardaki gibi s�z vermemi�ti ama elinden geleni yapaca��n� biliyordum.  

Ac�mad���ndan de�il ama ba��rmad�m;  ba��ramazd�m� 

Yakla��k yirmi g�n sonrayd�. Kap�n�n �n�nde siyah Bebe Moris� i g�rd�m. 

� Haydi bakal�m gel. �zin ald�k. Sadece 18 Mart� a kadar gidip gelece�iz ama! 

18 Mart Soka��, eve bir kilometre bile uzakta de�il! �zinsiz kullan�m�m da bile bundan daha fazla gitmi� usta bir �of�rd�m! Elden 3 vitesli arabalarda, 3 e takt�n takmad�n frene bas�p hemen geri d�nece�in uzakl�kta. Olsun! San�r�m Bebe Moris� i kullanaca��mdan �ok istedi�im konuyu halletmesine mutlu olmu�tum. Hatas�z, hen�z filmini seyretti�im, direksiyondaki 007 yani Sean Connery edas�yla gittim geldim� 

�kimiz de �ok mutluyduk� 

Bebe Moris, di�er ad�yla Babe Morris, as�l ad�yla Mini Cooper' lar�n b�y�k a�abeyi �ngiliz yap�m� Austin Morris Minor, 1959 veya 1960 modeldi yan�lm�yorsam. G�c�r g�c�rd� ve kulland���m� da k�z erkek b�t�n mahalleli g�rm��t�� 

�ki y�l sonras�ndan ba�layarak bir daha asla amca diyemeyece�im, yaramazl�k yapt���m�zda herkes bir yerken benim iki tokad�n� � ki asfalt sarsan derdik � yiyece�im; herkesi tokatla savan ama beni yedi�im asfaltsarsanlardan sonra her seferinde okuldan kovmakla korkutan; bize hi� derse gelmedi ama hepsine oldu�u gibi ��rettikleri i�in kendisine de g�n�lden bor�lu oldu�um sevgide�er ve sayg�de�er ��retmenim, m�d�r muavinimiz Erol Beye ait Bebe Moris, h�l� an�lar�mdaki sars�lmaz yerinde...

�yle ciddi, han�m han�m duru�una bakmay�n; oradan babama ve bana g�l�p duruyor�

 

: Alp ARPAD,  01 Kas�m 2009, 20:55, Ankara                                                                                 Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t