wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

�ZLEN�MLER�M 9

GEZG�N

Son model burunlu bir otomobilde sanki denizdeyim. �yile�tirici iyot kokusu; buram buram. Ak�nt� yava�l���nda gidiyorum. Sanki sandal, sanki kelebek, sanki vals. ��i ve d��� tertemiz. D��� p�r�l p�r�l g�k mavi. ��i ayn� mavi ve beyaz kar���m�. Direksiyonday�m. D��ar�da so�uk sonbahar. Ya�murdan sonraki p�r�l p�r�l, net f�me g�r�nt�. Par�lt�l�, sar� sar� harikalar, olmu� yol kenar� �izgileri. Do�du�umdan bu yana d��ledi�im otomobillerin en iyi yanlar� bu otomobilde birle�mi�. ��eride dokunabildi�im her yer kapl�. Deri d��emelerin kokusu, �zel dokunmu� paspaslar�n yeni kokusuna kar���p s�cak havayla birlikte etraf�m�zda dola��yor. Benim kokum ona gidiyor mu bilmiyorum ama onunki bana geliyor; sanki biraz sonra ya�acak p�r pak kar�n alt�na saklanacak ilkbahar gibi... bakmaya k�yam�yorum; doyam�yorum...

Sekiz gibi k�vr�lan, k�h yukar� k�h a�a�� dipdiri darac�k asfalt, kenarlardaki ye�il duvar �amlar�n aras�ndaki �mit. �amlar her �e�itten, yeteri kadar deneyimli ve vazife�inas. �yle bir hava sal�yorlar ki etrafa, ya�ama d�nd�ren limon gibi taptaze kokulu. Hele g�r�nt�leri en vars�l oksijenin ta kendisi. Etrafta Balkanlar, Ege, Akdeniz harman olmu� afrodizyak... Birinci D�nya Sava��n� ��kartan topraklarda katmerli ac�lar notalara vuruyor. Notalar da bize... K�stence' den Sel�nik' e... Cunda' dan kekikli Ka�' a gidiyoruz... Sevin�ler h�z�nle, kanayanlar dinenle �ar�afa dolanm��lar... Mazo�ist gibiler ama ya�am�n g�c�n� bast�ramam��lar...

Bu ne zenginlik b�yle! Manzara; s�z, nota, akordeon, kanun, a�layan keman, buzuki, lavta, tanbur, ud, gitar, balalayka; say�s�z enstr�man, say�s�z virtuoz... konu�up anlat�yorlar... Ek�i, tuzlu, ac� tatl�; dolan g���s, kabaran hisler... Sar�lma vakti� K�z�l, kahve, sar�, siyahla renklenmi�, odur kokusuna doyamad���m sevgilimle bulu�uyor kristal bak��lar�m�z. Tam ortalar�m�zda... Kim �nce at�lacak �tekine? Biliyoruz ki b�yle �eyler hesaplanmaz; kendili�inden olur ama ikimizi de tutan sandal misali otomobilin denizdeki kelebek vals�. Radyodan gelen m�zikle �yle bir uyum i�indeler ki bozulmas�na �oktan bir olmu� g�nl�m�z dayanamaz...

O h�lde devam!

Sava� bar��; d��manl�k dostluk; ayr� mahalle kom�uluk... Enfes bir kar���m ��km�� ortaya. ��lg�nca kavgadan sa� ��kabilmi� duygular�m�z kam��lan�yor, bu do�a safl���nda biraz daha, daha fazla yaln�z kalmak istiyoruz anlayabilen esmer bu�day tenli sevgilimle... dokuz dokuzluk co�al�m biraz... Vals d�nerken yine, var�nca da�lardan sonra denize, uykuya dalar�z sonra�

G�zlerimiz a��k uyumam�z gerekli ��nk� sevgilinin en g�zel h�li kareyi esir almal�...

 

***

 

Bir de unutmadan, melodi ne derse desin co�up ortada dans�n� yapan s�zler notayla kucakla�t� bazen:

 

Yedi�in iki lokma iki lokma / Gelir haine in�aat harc�

Sevgiliden g�zeli mi g�zeli mi var

Bir lokma sevgiliyle / Olur devlerin a��

�yle can�m ki sevgili / Zalim korkutur devlerin a�k�

�al bre effem vur saz�na saz�na da vur

Kabul etmeyiz a�a�� / Ne sevgilim ne de ben

�l�ms�z Zeybek olmamay�

Hayday� effem hayday� da hayday�...

     

��te bunlar� hissettim Sevgili Hayat!

Amac�m, De�erli Dostum Muammer Ketenco�lu' nun Ankara' daki Kas�m 2010 konserini ve Akdeniz Orkestras�' n�n muhte�em birlikteli�ini, seyircinin gen� co�kusunu anlatmakt� ama ara verildi�inde tan�t�m masas�ndan iyi ki de ald���m CD' yi dinledi�imde i�imden ge�enler yukar�da i�te; ne anlat�laca��na onlar, o g�n�l u�urtan ezgiler karar verdi!

Gezgin' in en �nemli yan�, tamam�n�n Muammer Bey' in bestelerini i�ermesi...

Tabii bir �ey daha var; Muammer Bey ile konserden sonra yapt���m�z sohbette bana s�yledi�i ve y�rekten kat�ld���m, " Beni en iyi siz anlars�n�z; edebiyat ve m�zik, b�t�n bunlar duygular�n meselesi " deyi�i...

Hakl�s�n�z sayg�de�er dostum hem de �ok; her ikisi de �stelik Duygular�n Efendisi...

Duygular� y�kselten ve hem bizden hem hepimizden olmu� Gezgin. G�l�ms�yor. " Unutma ama unut; umut et ve ya�a " diyor bize akl�m�z�n hizas�ndan�

 

  : Alp ARPAD,  Ankara, 09 Kas�m 2010, Sal�, 04:53                                                             Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t