wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

Y�CE TANRIM YARDIM ETMED�YSE...

Hi� yapmaz ama o g�n bir s�reli�ine k�z�m�z� yan kap� kom�umuza b�rakm��. K�z�m�z �ok k���k ve kom�unun k�zlar� gibi o da bir bu�uk iki ya��nda. Kap� �al�nd�. Ben a�t�m. Sapsar�, korkudan ne yapaca��n� �a��rm��, kuca��nda ta��d��� d�nyan�n en g�zel bebe�inin g�zleri fal ta�� gibi a��lm�� ama kendi kar��la�t��� problemden �ok ta��yan�n korkusundan korkmu� yavrumu g�rd���m kom�u han�mdan, bebe�imi hemen ald�m. Han�m� �a��rd�m. Kom�um o ara, ay�i�e�i �ekirde�i yediklerini, birdenbire bebe�imin soluk almakta zorland���n�, ne oldu�unu anlamakta zorluk �ekti�ini anlatmaya �al���yordu.

 

Ne olacakt� ki? D���ncesizlik �ok sevdi�i rol�n� kesmek �zere kendini bir kez daha sahneletmi�ti. Ay�i�e�i �ekirde�inin i�ne �rne�i k�ym�k kabu�u bebe�imin nefes borusuna sapl�nm��t�. �ylesine de diren�lidir ki o ufac�k par�a! Han�m derhal olay� kavrad�. �ok k�sa bir zaman sonra �ehrin en b�y�k hastanesinin, �ocuk b�l�m�n�n acil k�sm�ndayd�k. Zamana kar�� yar���yorduk. Bebe�imiz morarmaya ba�lam��t�. Doktor han�m bir �eyler yapmaya �al���yor, bir �eyler s�yl�yordu. �ocu�umuzu arkam�zdaki otuz metrelik koridorun sonunda bulunan bir m�dahale odas�na g�t�rmemizi s�yledi. Tanr�m hi�bir �ocu�a, hi�bir anne babaya dert vermesin; saliseler s�z konusuyken bunun nas�l bir zaman kayb� oldu�unu ancak onlar bilir!

- " Doktor han�m, aspire etmeyecek misiniz? " E�imin anlatmak istedi�i �uydu; " Vaktimiz kalmad�! Biran �nce yap�lacak neyse yap�lmas� gerekli! Bana g�re de�i�ik uygulamalar� olan aspirasyon y�ntemiyle kuvvetli bir �ekilde bo�aza tak�lan materyal geri �ekilmeli ama ne yapacaksan�z yap�n; bu acil yap�lmal�. �teki oda, sizin gelmeniz, siz gelene kadar �teki odadakilere anlat�lacaklar... Filmlerdeki acil servislerde doktor da beraber ko�uyor hastayla. Ne yaparsan�z yap�n ama �ocu�umu acilen kurtar�n!... "

 

E�im doktor de�ildi tabii ama saliselere kar�� sava�an d�nyan�n en g�zel, en k�ymetli bebe�inin, hakl� olarak endi�eli ve deh�ete kap�lm�� olan d�nyan�n en g�zel annesiydi.

- " Siz aspirasyonu nereden biliyorsunuz? " diye sordu; as�k y�zl�, acelesi hi� yokmu� ve asla olmayacakm�� gibi gayet rahat hareket eden, birisinin bir �eyi bilmesine �ok sinirlendi�ini belli olan, iti�meye haz�rlanan han�m doktor...

 

Ailemde doktor vard�. Doktor kom�ular�m oldu. Doktor olarak yak�n aile dostlar�m�z, ben b�y�rken amcam kadar bana yak�nd�. Ben �ok doktor g�rm��t�m. O g�n, orada hepsi ko�ard�. Bunun meslekle de bir ilgisi oldu�unu sanm�yorum. Her meslekten bizim doktor han�m gibi olanlar olacakt�r. Bunun ki�ilikle ilgisi vard� galiba. D���ncesizli�in bis yapmas�na izin veremez, ayn� g�n ayn� piyesi iki kere seyredemezdim. Doktor han�ma �imdi bunlar� bo� vermesini, �ok �abuk gelmesini biraz da sert bir �ekilde rica ettim.

 

Kuca��n�zda gittik�e moraran bir bebek, onun hen�z bir �eyden anlamas� olanaks�z ama size bakan asil y�z� sadece yard�m isteyen bak��larla dolu oldu�u halde sanki sizi �zmekten �ekinen ifadeye b�r�nm�� masumun masumu g�zler. �ok zor, �ok...

Derhal f�rlad�k...

Kap�dan ��k, koridoru ge�, b�l�me gir, oday� bul.. Odadaki g�revli ac�yan g�zlerle yavruma bakarken, nesi oldu�unu sordu. Anlatt�k. �z�ld�. Ben hastanede biraz tedirgin olurum. Mikroptan �ekinirim. �imdi �� kez �ekiniyordum. Bebem i�in, e�im i�in ve sonunda kendim i�in. Bu y�zden hi� de�ilse doktor han�m gelene dek k�rd�r diyerek ���m�z de oda kap�s�n�n d���nda duruyorduk. G�revli bize e�lik etmeye karar vermi� olacak ki yan�m�za geldi. Doktoru beklemeye ba�lad�k!...

 

Salisenin �nemli oldu�u bir anda biz g�z�m�z koridorda, nerede oldu�umuzu ve ne oldu�umuzu anlamaya �al���yorduk. �ocu�um bana, ben �ocu�uma, annesi k�z�na sar�lm��t�. Dalars�n�z, donar ya her �ey birden, i�te �yle donduk biran i�in.

 

Birden koridor hareketlendi. Ba��rt�lar ba�lad�. Sedyeyle bir �ocuk getirdiler. Bizim hemen yan�m�zdaki odaya koydular. Anne ba��r�yordu. Annenin yan�ndakiler ba��r�yordu. �ocu�a araba �arpm��t� ve hemen birileri �ocu�a m�dahale etti. �ocuk g�zel y�zl� bir erkek �ocu�u idi. Durumu biraz a��r ama �mitsiz de�il dediler. �ocu�un kurtulmas� i�in dua ediyordum. Kendi �ocu�uma etti�im dualar daha a��r bas�yordu tabii. Bu arada d���nmedim de�il; bizi ba��r�p a��t yakmaktan, ortal��� tel��a vermekten al�koyan neydi? Biz de mi ba��rmal�yd�k? Ne kadar zaman ge�ti�ini bilmiyordum. Zamanla acizli�im galiba do�ru orant�l�yd�. Zaman artt�k�a, bir �ey yapamamam da art�yordu. G��s�zl���m�n fark�na var�yordum. Bu y�zden zaman� takip etmeme �aresine s���nd�m. Kontrol�m� kaybetmemem gerekliydi. Bizim doktor h�l� yoktu..

 

Bu kez koridor hareketlenmedi. Y�k�lmaya ba�lad�. Bir adam avaz avaz ba��rman�n yan�nda kendini duvardan duvara vuruyor, g�rd��� her �eyi tekmeliyor, k�rmak i�in cam ar�yordu. Kendisini tutmaya �al��an yak�nlar�ndan kurtulmaya �al���rken s�rekli bakt��� camlara do�ru yapt��� hamlelerden anlad�m. Sonunda ellerinden kurtularak k�rmaya ba�lad� da!.. S�ra bizim durdu�umuz yerin yan�ndaki camlara gelmi�ti. Bana bakt�, yan�mda duran g�revliye bakt� ve birden d�nerek koridordan geri ko�maya ba�lad�. Bir taraftan ba��r�yordu; " Nerde lan o benim �ocu�uma �arpan �erefsiz! O�lum, o�lum sen nerdesin.. " ��erdeki �ocu�un babas� oldu�unu o zaman anlad�k.

 

Biraz �nce bana do�ru yakla�t���nda k�z�m� kuca��ma bast�rarak, y�z�n� korkmas�n diye odan�n i�ine do�ru �evirmi�, adam� da bize bir zarar vermesin diye kontrol alt�nda tutuyordum. Yan�mdaki g�revli bu s�rada, arkama odan�n i�ine do�ru girdi. Ba�tan beri bu g�revliye kan�m �s�nm��t�. Dost sinyali al�yordum. O y�zden i�im rahatt�. K�z�m�n y�z� ona d�n�kt�. E�er kendini kaybederse diye adam� tekme s�n�rlar�mdan i�eri sokmama karar� alm��t�m. Dikkat kesilmi�, bir taraftan e�imi uzakla�t�rmaya �al���yordum. O da adama bakarken ellerini k�z�m�z�n s�rt�na siper etmeye �al���yordu. B�t�n bunlar i�in de zaman tutmam��t�m. Her �ey �ok k�sa anlarda ve birdenbire oluyordu.

 

�ocu�un babas� koridoru bo�alt�rken omzumda bir el hissettim. G�revlinin eli oldu�unu y�n�nden anlad�m. G�z�m� koridordan ay�ram�yordum. El �srarl�yd�. " Tamam, tamam " dedim. El gitmiyordu. D�n�p bakmama neden olan elin �srar� de�ildi.;

- " Beyefendi, k�z�n�za bak�n! " diyen g�revliye kar��n ben kendisine bak�yordum;

- " Ne var, ne oldu? " dedi�imde g�revliye d�nd���mden bu kez k�z�m�n y�z� e�ime d�nm��t�. Bu kez e�im ba��rmaya ba�lad�;

- " Alp, bak! G�rd�n m�? " O zaman k�z�m� bast�rd���m g��s�mden geri �ekerek y�z�ne bakmay� ak�l edebildim.

 

Y�z�ndeki morart� gitmi�, art�k h�r�lt�l� ve �ok zorlukla, az�c�k nefes alm�yordu. Rahatlam��t�. B�t�n �ekti�i s�k�nt�lara, ya�ad��� son korkulara kar��n bana g�l�ms�yordu.

 

�a��rm�� ama �ok sevinmi�tim. G�revli, ben, e�im ve bekleme pozisyonundaki di�er vatanda�larla beraber k�z�m�z� bir kez daha �a��rtt�k; bu kez sevin�ten! G�revlinin anlatt���na g�re kad�nlar�n ba��rt�s� ve adam�n delilik n�beti kar��s�nda kap�ld��� korkuyla biraz kuvvetli i� �eken, arkas�ndan da g�c�k �ks�r��� tutan k�z�m, do�al aspirasyonunu kendi yapm��t�. Bu da onu kurtarm��t�.

 

Derhal k�z�m� e�ime verdim ve her yerde deli gibi �ekirdek k�ym��� par�as� arad�m. Sonunda giysisinin aras�nda bulduk. Tam �� g�n o k�ym��� saklad�m. Emin olmak istiyordum!

 

K�z�m�za sar�ld�k, eve d�nmek �zere etrafa veda edip oradan ayr�ld�k. Doktor han�m hen�z gelmemi�ti...

 

Bir �ocu�un u�rad��� trafik kazas�, di�er �ocu�u kurtarm��t�. Ne olursa olsun so�ukkanl� olmay� ye�lemek ve ba��rman�n her t�r�ne kar�� olan babay�, her durumda ba��ran baba kurtarm��t�.

 

O gece Tanr�' ma te�ekk�rden �ok dua ettim. Di�er �ocu�u kurtarmas�n� istedim. Daha sonra ara�t�rma kapasitem oldu�u halde, �zellikle ara�t�rmad�m. Bug�n dahi, o �ocu�um kurtuldu�una, sapasa�lam oldu�una inan�yorum!

 

K�z�m� m� sordunuz? B�y�d�; biz bug�n dahi onu korumaya �al���yoruz. Ay�i�eklerinden de�il ama kabak �i�e�i �rne�i a��l�p boy atan delikanl�lardan korumaya �al���yoruz bu kez!

 

Y�ksek ��renimini Uluslararas� �li�kiler b�l�m� bitirerek, takdirle tamamlad�. Yeniden do�umunun " on dokuz bu�uk " uncu  y�l�n� kutluyoruz.

�yi bir i� ar�yor ve biliyorum; Y�ce Tanr�' m yine yard�m edecek...            

: Alp ARPAD, Ankara, 02.09.2004, 15:07                                                                                                            Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t