wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 ANI ekmeces

Telif hakk� sahibi: Bekir S�tk� G�REL

ANILAR

Uzun zamand�r ilk kez sokakta misket oynayan �ocuklar g�rd�m bu hafta sonu. Uzun uzun onlar� seyrettim. Doyas�ya. �ocukluk y�llar�m  g�z�m�n �n�ne geldi. O g�nleri d���nd�k�e her �ey daha da belirginle�ti, solgun hat�ralar parlak renklere b�r�nd�. Unutulan ayr�nt�lar bir bir ortal��a d�k�ld�. Unutulan demek pek do�ru de�il asl�nda. Hi�bir �ey unutulmuyor ger�ekte. T�m hat�ralar belle�in kuytular�nda gizli raflar i�inde saklan�yor. Siz oralardan bir raf a��nca di�erleri de pe�i s�ra a��l�yor. Her �ey sanki d�n gibi canlan�yor yeniden. Kayboldu�unu sand���n�z d�nyalar ve onlar�n gizli kahramanlar� ��k�yor teker teker sakland�klar� k��elerinden. 

Hat�ralarda kalanlar ve ya�ananlar, baz� �eylerin ne kadar fark�nda olmadan ya�an�p ge�ti�ini anlat�yor sessizce. Y�llar �nce ya�anan yerlerin ne kadar �ok de�i�ti�ini, baz� �eylerin kay�plara kar��t���n� hat�rlat�yor. Sokaklarda kuka, misket oynayan �ocuklar�n art�k olmad���n�n fark�na var�yorsunuz. Her zaman y�r�d���n�z caddenin eski cadde, soka��n eski sokak olmad���n�n da. Ankara Kavakl�dere �arap fabrikas�n�n �z�m bah�esini �evreleyen �itte a�t�klar� delikten i�eri s�z�p, bah�ede dola�an k�peklere sezdirmeden �z�m alan �ocuklar� g�r�yorsunuz. O �ocuklar o bah�elerin yerini alan Karum Al��veri� Merkezi ile Sheraton Otelinin bah�elerinde mi acaba �imdi diyerek merakla bak�n�yorsunuz. Eski hat�ralar, kaybolmu� g�r�nt�ler �nce parlay�p sonra s�n�yor benli�inizde. 

Bu yazd�klar�m ge�mi�e a��t yazmak de�il. Nostalji hi� de�il. Ge�mi�e �zlem de de�il. Bunlar bir derleme. Baz� �eylerin unutulmamas� i�in yap�lan bir eylem. S�z u�ar yaz� kal�r bab�ndan. 

Ke�ke resim yapma yetene�im olsayd�. Ya�ad�klar�mdan akl�mda kalanlar� k���da aktar�r unutulmaz k�labilirdim. Ya da iyi bir an� yazar� olmak isterdim, o g�nleri k���da aktarabilmek i�in. 

An� yazmak kendi ba��na bir i� hem de zor bir i�. ��nk� yazmak bir payla��m. Sizinle ayn� d�nemi ya�am��larla konu�uyorsunuz yazd���n�z sat�rlarda. O d�nemleri g�rememi� olanlara da o d�neme ili�kin bilgiler veriyorsunuz. Bu bir payla��m bu bir bilgilendirme. Anlatacak, payla�acak bir �eyleri olanlar, �zellikle �nemli g�revlerde bulunanlar mutlaka an�lar�n� yazmal�, g�nl�klerini payla�mal�. Ge�mi�in daha iyi anla��lmas�, tek ba��na garip gelen olaylar�n a��klanmas� bu an� ve g�nl�klerle olur ancak.

      : Bekir S�tk� G�REL, Ankara                                                                                                                          Di�er bir ANI i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t