wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ATAS�Z� Nehri

Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Dere akm�� akm��, �tekilerle birle�mi�, �o�alm��lar, sonunda �rmak olmu�, nehir olmu�lar... Kimisi bo� yere bakar dururmu� nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarm��... 

A

Abdal d���nden �ocuk oyundan uslanmaz. T�rk Atas�z�. G�nderen: Tolga TUNCEL�

Acemi nalbant g�vur e�e�inde ��renir. ( ��i beceremeyen size ac�maz, ac�yamaz ) T�rk Atas�z�. G�nderen: Tolga TUNCEL�

Ac�kl� ba�ta ak�l olmaz. Rumeli y�resi. G�nderen: YunusBir

A� kurt, �nce s�r�y� da��t�r. Osmaneli, Bilecik y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

A� mezar� yok, gen� mezar� �ok! ( Her �eye �z�lme ) Geyve, Adapazar� y�resi.G�nderen: Fatma Bostanc�

A��k a��z a� kalmaz. T�rk Atas�z�. G�nderen: YunusBir

Adalet topald�r. Frans�z Atas�z�. G�nderen: Tolga TUNCEL�

Adaletin k���ld��� �lkelerde su�lular artar. Frans�z Atas�z�. G�nderen: Tolga TUNCEL�

Adam�n a�z�n� b�zmesinden �mer diyece�i belli olur. Gaziantep y�resi. G�nderen: Tolga TUNCEL�

Ad�n ne? - Re�it! - Aferin Re�it, kendin s�yle kendin i�it! ( B�y�k s�z� dinlemiyorsun, dinle ) Erzurum y�resi. G�nderen: �mran BA�EKEN

A��z yer, y�z utan�r. Anadolu y�resi. G�nderen: Tolga TUNCEL�

A�latan g�lmez. Anadolu y�resi. G�nderen: Tolga TUNCEL�

A�layan kad�nla topallayan k�pe�e inanma! Meksika Atas�z�, G�nderen: Alp ARPAD 

A�layan�n mal�ndan g�lene hay�r gelmez! T�rk Atas�z�, G�nderen: Tolga TUNCEL�

A�ustosta beyni kaynayan�n, zemheride kazan� kaynar. G�nderen: YunusBir

A�ustosta g�lge kovan, zemheride karn�n ovar. ( Zaman�nda �al��mayan yaz / k��, gen�lik / ihtiyarl�k a� kal�r ) G�n: YunusBir

Ak�l yi�ide sermayedir. T�rk Atas�z�. G�nderen: Aktan G�KMORU

Ak�ama kar�� gitme, tana kar�� yatma! Anadolu y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Al mal�n iyisini �ekme kayg�s�n�. Ankara y�resi. G�nderen: Hakan TARIMAN

Allah yak��an iftiradan korusun. Eski�ehir y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Adam yine adamd�r olmasa da pulu, e�ek yine e�ektir olsa da atlastan �ulu. �znik y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Annenin bast��� civciv �lmez! Aya� y�resi, Ankara. G�nderen: G�lden AKY�Z

Aptallar�n zek�s�, haf�zas�d�r. T�rk Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Ar� s���d�, ak�ll� ���d� sever. Osmaneli, Bilecik y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Arkas�ndan y�z k�pe�in havlamad��� kurda, kurt demezler. ( Ki�ilik ve ilkenin d��man edinmesi do�ald�r anlam�na ) Orta Anadolu y�resi. G�nderen: Tolga TUNCEL�

At ka�t�, torba d��t�. Ankara y�resi. ( Aram�zda her �ey bitti anlam�na ) G�nderen: Ley�l ALTIN

Ata bindim diye sevinme, at�n aya�� yerdedir. T�rk Atas�z�. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

At�n ard�nda, kad�n�n �n�nde gitme. T�rk Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Av, av� b�rakt���n zaman ��kar! Anadolu Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Ayasofya kadar kamburu olsayd� da bizimle beraber bulunsayd�.  ( Kusurlar�yla kabul ) G�nderen: Birg�l ERCAN

Ayran�m budur; yar�s� sudur. ( Elimden gelen budur, kusura bakmay�n ) Ege y�resi. G�nderen: Birg�l ERCAN

Az�c�k a��m, a�r�s�z ba��m. T�rk Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Azimle devam eden, ta�� deler. T�rk Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

"D���nmeksizin s�ylenen s�z, ni�an almaks�z�n atan avc�ya benzer." T�rk atas�z�

"Kurba�a, g�ky�z�n� kuyunun a�z� kadar san�r." �in atas�z�

""Ata bindim diye sevinme, at�n aya�� yerdedir." T�rk atas�z�

"Susamadan �nce kuyu kaz�n�z." �in Atas�z�

"Yaln�zca bir deli, suyun derinli�ini iki aya��yla anlamaya kalkar." Afrika atas�z�

"Kurtlarla arkada� ol, yaln�z baltay� elden b�rakma." Rus atas�z�

"Ak�ll� k�pr� aray�ncaya kadar deli  suyu ge�er." T�rk atas�z�

"Y�zeyde hazine bulamazs�n�z." Frans�z atas�z�

"Oyun bitti mi �ah da piyon da ayn� kutuya girer." �talyan atas�z�

"Gecenin en karanl�k saati sabaha kar�� olur." �ngiliz atas�z�

"O�ul babas�ndan iyi olmazsa,ikisi de ba�ar�s�zl��a u�ram�� demektir." �in atas�z�

"Bo� �uval dik durmaz"/ "Bo� k�p �ok t�ng�rdar."/"Dolu k�p�n sesi ��kmaz." T�rk atas�z�

"Keskin b��ak olmak i�in �ok �eki� yemek gerekir." T�rk atas�z�

 

  

  Di�er bir ATAS�Z� i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t