wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ATAS�Z� Nehri

Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Dere akm�� akm��, �tekilerle birle�mi�, �o�alm��lar, sonunda �rmak olmu�, nehir olmu�lar... Kimisi bo� yere bakar dururmu� nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarm��... 

B

Baba koruk yer, o�lunun di�i kama��r. Bat� Anadolu y�resi. G�nderen: YunusBir

Bacak kadar boyu var, t�rl� t�rl� huyu var. Bing�l y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Baltada varsa, sap�nda da var. ( Hi�bir su�, y�zde y�z ferde ait de�ildir ) Anadolu. G�nderen: Alp ARPAD

Bal�k �slak oldu�unu bilmez! ( B�t�n bunlar ba��m�za ni�in geliyora yan�t ) Cemal G�la�' �n dedesi. 

Ba� dille tart�l�r. �stanbul y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Ba� sa�l���, d�nya varl���! Marmara y�resi. G�nderen: Servet SARTUN

Ba�ar�n�n y�zde 5' i yapmay� bilmekten,  y�zde 95' i de yapabilmekten ge�er. Frans�z Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Ba��n p�nar, aya��n g�l olsun! Sivas y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Bekle! Daha �i�man kad�n �ark� s�yleyecek! ( Wait for the fat lady to sing ) Amerikan Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Bel�y� bal yapar. �zmir y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Beni bir kez aldat�rsan bana yaz�k, beni iki kez aldat�rsan sana yaz�k! �ubuk y�resi, Ankara. G�nderen: Ahmet �ZBAK� Beterin �oktur, hazinende kals�n! Erzincan y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Bin bilsen bile, bir bilene dan��. Giresun y�resi.  G�nderen: Melda ATAKANLI

Bir adam bir k�pr� yapar, bin adam ge�er. �zbek Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Bir d��man �ok, bin dost azd�r. K�z�lderili Atas�z� ( Hopi Kabilesi ) 

Bir el tut ki, o da seni tutsun. K�rg�z.  G�nderen: Alp ARPAD  

Bir ihm�l y�z�nden bir �ivi kaybolur. Bir �ivi y�z�nden bir bacak kaybolur. Bir bacak y�z�nden bir at kaybolur. Bir at y�z�nden bir sava� kaybolur. Bir sava� y�z�nden bir memleket kaybolur!  Japon atas�z�. G�nderen: Lasolfa 

Bir kere, hi� kere demektir. ( Ein mal ist kein mal ) ( M�cadeleyi b�rakmay�n ) Alman Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Bir yerde varsa nota, yoktur orada banknota. �ingene atas�z�. G�nderen: Mehmet UHR�

Bo�bo�az� cehenneme atm��lar; odunlar ya� demi�. Bursa y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

B�lb�lle gezen g�le, �rdekle gezen g�le gidermi�. �zmir y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

B�y�k lokma ye, b�y�k konu�ma. Anadolu y�resi. G�nderen: Servet SARTUN

Di�er bir ATAS�Z� i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t