wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ATAS�Z� Nehri

Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Dere akm�� akm��, �tekilerle birle�mi�, �o�alm��lar, sonunda �rmak olmu�, nehir olmu�lar... Kimisi bo� yere bakar dururmu� nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarm��... 

H

Haber olmad���nda her �ey yolundad�r. ( No news, good news ) ( B�rokrasi i�in ) Amerikan Atas�z�.   G�nderen: Sema OKURER

Hak yenir ama hazmedilmez. T�rk Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Haklar�m�z, g�revlerimizi yerine getirdik�e artar. Frans�z Atas�z�. G�nderen: Ersinan G�ZE

Hasta sa� kal�rsa hekime kar�� gelir. T�rk Atas�z�. G�nderen: G�khan HERSEDE

Her �ey incelikten insan kabal�ktan k�r�l�r. T�rk Atas�z�. G�nderen: Fethi G�KSES

Her taraf�ndan mum yan�yor! ( Her taraf� a�r�yor, durumu k�t� ) Erzincan y�resi. G�nderen: G�lay BA�G�ZE

Her vaktini haz�r bil, her g�rd���n� H�z�r bil! ( Hep iyilik yap anlam�na ) T�rk Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Her yedi ki�iden biri H�d�r d�r. ( Umudunu hi�bir zaman kaybetme ) Kazak Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Di�er bir ATAS�Z� i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t