wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

ATAS�Z� Nehri

Dere kenar�na oturmu� bilge, y�re�i kavrulmu�; suya iki damla g�zya�� d�km��, suya yazm�� ac�s�n�, deneyimini, iyi niyetini. Dere akm�� akm��, �tekilerle birle�mi�, �o�alm��lar, sonunda �rmak olmu�, nehir olmu�lar... Kimisi bo� yere bakar dururmu� nehre, kimisi de t�rl� t�rl� faydalar ��kar�rm�� nehirden. Nehir ikisine de bakar ama hep akarm��... 

K

Kabahat samur k�rk olsa kimse s�rt�na almaz. Bilinmiyor. G�nderen: Alp ARPAD

Kadehlerde bo�ulanlar, denizlerde bo�ulanlardan fazlad�r. Alman Atas�z�. G�nderen: Se�kin Kemal ERDEM

Kad�n bilmece gibidir. Direni�i teslim olmay� tatl� k�lar. Frans�z Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Kad�n paras� tokmak gibidir. Adam�n kafas�na iner durur. Anadolu y�resi. G�nderen: Selim KAYTAKKISI

Kaplumba�aya sor, yoldaki b�t�n ayr�nt�lar� o bilir. �in Atas�z�. G�nderen: Mustafa NAZ�F

Kar, k��, f�rt�na... bunlar kurtlarla ku�lara... Erzincan y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Kar��dakini i�aret ederken unutmay�n�z ki �� parma��n�z da sizi i�aret eder. Bilinmiyor. G�nderen: Alp ARPAD

Kar��s�ndakinin ayakkab�lar� ile y�r�meden onun hakk�nda h�k�m verme! Yunan Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

Kaybetmek, kazanmaktan �ok daha h�zl�d�r. Ankara y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Kenar�n dilberi, ne kadar nazik olsa bile nazenin olamaz. Giresun y�resi. G�nderen: Melda ATAKANLI

Kendir soydun, ovdun; kervan kald�. ( Kendir - kenevir - soydun ovdun da, kervan� m� soymak kald�? ) ( K���k i�leri yapmay� ba�ard�n m� ki b�y�klerine hevesleniyorsun? S�ras�yla t�rman! ) Sivas y�resi. G�nderen: Birg�l ERCAN

Kendinizi idare ederken kafan�z�, ba�kalar�n� idare ederken kalbinizi kullan�n. �ngiliz Atas�z�. G�nderen: �etin �AKIR�ALI

Keskin b��ak olmak i�in �ok �eki� yemek gerekir. T�rk Atas�z�. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

K�� g�n� torbayla, yaz g�n� abayla... ( K�� g�n� a�, yaz g�n� elbisesiz kalma ) Bulgar Atas�z�, G�n: Maria Angelova D�nmezt�rk, G�nderen: Alp ARPAD

K�z evl�t �lene kadar, erkek evl�t evlenene kadar! Anadolu y�resi. G�nderen: Selim KAYTAKKISI

Kimin bir yeri a�r�r, o ba�r�r..K�rklareli, Trakya y�resi. G�nderen: Alp ARPAD

Kimsenin kapal�s�n� a�ma, kapal�s�na kilt uydurma. T�rkmen Atas�z�

Ki�i kendini bilmek gibi irfan olmaz. T�rk Atas�z�. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

Kurba�a g�ky�z�n� kuyunun a�z� kadar san�r. �in Atas�z�. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

Kuyuyu susamadan �nce kaz�n�z. �in Atas�z�. G�nderen: Sibel ER�ZDEN

K���k ba�larsan k���k bitirirsin. ( D���ncede ) Frans�z Atas�z�. G�nderen: Alp ARPAD

K���k insanlar�n g�lgeleri uzuyorsa, o �lkede g�ne� bat�yor demektir. �in Atas�z�. G�nderen: �etin �AKIR�ALI

K���k kazan�lar servet getirir. Jamaika Atas�z�. G�nderen: Fatma �ZD�REK
K���k �z�nt�ler konu�urlar, b�y�k dertler dilsizdir. �talyan Atas�z�. G�nderen: Fatma �ZD�REK

Di�er bir ATAS�Z� i�in

              

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t