wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

Biz Bize Benzeriz boy aynas�

Bizi bize benzeten iyi veya negatif yanlar� aynan�n tam �n�nde durup seyredelim. Aynada kendimizi seyredip, ba�kalar�ndan �nce olumlu ve olumsuz yanlar�m�z� biz g�relim. Anlatacaklar�n�z aynam�za s��acak kadar k�sa de�ilse, Deneme soka��m�z var, K��e Yaz�lar� caddemiz var; oraya bekleriz. Olumlularla keyiflenmekte, olumsuzlar� d�zeltmekte bir an bile duraksamayal�m. Yap�c� olarak anlatacaklar�n�z aynam�z� ayd�nlatan �����n�z  olsun.

ALKI�LARIMIZLA 4
G�nderen: YunusBir

Olimpiyat Oyunlar�  2004, Atina, Yunanistan

" T�rk Olimpiyat tak�m�, a��l�� t�renlerinde stada ellerinde T�rk ve Yunan bayra�� oldu�u halde girdi. 191. s�rada olan T�rk tak�m�n�n karde�li�i, kom�ulu�u, bar��� temsil eden bu jesti, daha evvel y�z doksan �lkeyi alk��lamaktan yorulmu� yetmi� bin ki�inin bulundu�u stadyumda bir anda b�y�k bir co�kuya neden oldu. T�rk tak�m� alk��lara bo�uldu. " Haberlerden bir derleme.

ALKI�LARIMIZLA, 5
G�nderen: Alp ARPAD

                                                                                                29.08.2004, G�nayd�n gazetesinden:
" ( ... ) Sevgiliye ' Siz ' diye hitap edilen, ' Neden ba��n�z� �ne e�diniz? ' diye seslenilen g�nlerden, ' �ap�r �upur ye beni ' ye geldik. ��im ac�yor... "  demi� say�n Y. AYTU�. A�z�n�za sa�l�k.

ALKI�LARIMIZLA 6
G�nderen: Alp ARPAD

TRT FM, 09:25

" Enis FOSFORO�LU ile 5 dakika " program�nda say�n FOSFORO�LU anlat�yor: " Futbol ma�lar� bitiyor, 8 kanal anlatmaya ba�l�yor pazar ak�amlar�. Futbol ma�lar�ndaki her �eyi tart���yorlar. Ertesi g�n pazartesi, gazeteler, devam eden tv programlar�. Sal� ak�am� da s�r�yor. E�er bu kadar kanalda bu kadar �ok saatte futbol yerine tart��abilseydik e�er, T�rkiye sanat cenneti olurdu; bilim cenneti olurdu.... "

ALKI�LARIMIZLA 7
G�nderen: Hamdi SOR�

14.11.2004 tarihli H�rriyet gazetesinden:

" Yavru yunusu bal�k��lar kurtard� " Rize' de yaral� oldu�u ve k�y�ya vurdu�u belirtilen ...  Ya�ad��� belirtilen yavru yunus, deniz polisi ve bal�k��lar�n yard�m�yla a���a g�t�r�ld�. bir s�re y�zen yunus daha sonra botun yan�na gelerek kendisini kurtar�c�lar�n�n kendisini sevmemesine izin verdi. Daha sonra Karadeniz' e dalarak g�zden kayboldu.

ALKI�LARIMIZLA 8
G�nderen: Sema OKURER

Time Dergisi D�nyay� De�i�tiren 80 g�n isimli 80 ayr� �ok �nemli olay� s�ralam��. Orijinal ismiyle 80 DAYS THAT CHANGED THE WORLD olan  bu yaz�daki D�nyay� De�i�tiren 80 g�n � ba�latan tarih, 29.Ekim.1923 . Atat�rk ve e�i L�tife han�m�n b�y�k bir resmi yaz�n�n ba��nda yer al�yor. Laikli�in nas�l ba�ar�ld���na de�iniyor ve asl�nda, �nemini vurguluyor. http://www.time.com/time/80days/231029.html ve/veya http://www.time.com/time/80days/index.html

BIRAKIP G�DEB�L�R M�S�N�Z 2
G�nderen: Sibel ER�ZDEN

Hay�r hay�r, gerek yok! Ben sadece buraya geli� tarihine bak�yorum! ( �nl� markette �retim tarihini okumad���n� san�p da yard�m etmeye kalkan g�zl�kl� m��terinin,  �r�n�  bir saattir evirip �eviren di�er m��teriden ald��� cevap ) 

BIRAKIP G�DEB�L�R M�S�N�Z 3

G�nderen: Sema OKURER

Me�hur ....  pidesi k�ymal� peynirli ve pide salonu ( Karadeniz' deki bir pideci tabel�s�ndan ) / DUR SEN YED�NM�? �LONUN IZGARA K�FTES�N�. YEMEDEN GE��LMEZ. - alt�nda - lacivertle - HASO SENDE YE. - yan�nda - B�R DE SEN DENE - en altta - 100m. SA�DA  (Anadolu' da bir evin kocaman  beyaza boyanm�� karayoluna cepheli yan yan duvar�na k�rm�z� ile yaz�lm�� yaz�dan / L�tfen pantolon fermuar�n� veya d��mesini tuvaletin i�inde a��p kapat�n. BA�KAN ( Fayans haki panonun �st�ne beyaz pleksiglas �zerine yukar�daki gibi yaz�lan tabel�dan ) ( Ba�kan' �n ne ba�kan� oldu�unu biz daha ��zemedik!.. ) / Oru� tut, s�hhat arama o, seni bulur... Oru� tut, o seni tutmadan.... Oru� tut, �eytan ka�!... Oru� tut, oru� a�.... Oru� tut, oru�luyu da tut... Oru� tut, iftar yap, sahur yap, bayram yap... Oru� tut, a� kalma... Oru� tut, vakit tut, sab�r tut, kendini tut... Oru� tut, mekan� unut, zaman� unut... Oru� tut, g�l�mse, sevimli ol, sevgili ol... Oru� tut, verilen s�zler tutulmal�d�r zira... Oru� tut, yava� yava�, sakince tut... Oru� tut, tutmayan�n yerine de tut bir g�n... Oru� tut, ekme�in kokusunu, suyun ��r�lt�s�n� yeniden ke�fet.. Oru� tut, �eneni de tut... Oru� tut, katlan, kanatlan... Oru� tut, perdeleri arala ve g�ne�i g�r... Oru� tut, elin, belin, dilin rahat etsin... Oru� tut, zenginlerin halini anlars�n... Oru� tut, zeki kal.. Oru� tut; emir b�y�k yerden...( Anadolu' daki mahyalardan.. 2004 ( Mahyalara kim karar veriyor acaba? ) / Bayramda Bursal� bir imam ��yle bir cep telefonu mesaj� g�ndermi�; Buralar� y�k�l�yor - Nur' dan y�k�l�yor - Her g�n pe�ime �eytan tak�l�yor - Ben �slam' � se�tim tercihim do�ru - �ndir ba��n� hadi secdeye do�ru. Biliyorsunuz �ark�y� Ay�a TEK�NDOR me�hur etti: Buralar� y�k�l�yo - Benden b�k�l�yo - Her g�n pe�ime b�y�kl� tak�l�yo - Yasla ba��n� degajeme doruuu. ( 22.11.2004 )

B�RAZ KARI�IK AMA...
G�nderen: Behl�l G�NE�

05.01.2005

Galerici bey bir semtte ilk oto galerisini a�ar. M��teri bey de ilk m��terisi olur. Bir otomobil se�erek alaca��n� ama han�m�n�n tesett�rl� oldu�unu, arabay� onun da g�rerek be�enmesi gerekti�ini, hem bu arada test s�r��� yapm�� olaca��n� s�yler. Galerici bey M��teri beyin yan�na bir adam�n� verir. M��terinin evine giderler. M��teri bey tam arabadan inerken yere yuvarlan�r. Can� ac�r. Galerici Yard�mc�s� beyden 8 numaradaki han�m�n� al�p gelmesini rica eder. Daha sonra bir benzinciden benzin al�n�r. �of�r bey para �demek i�in elini cebine atar. C�zdan� ve kredi kartlar� yoktur. Numune hastanesinde doktor oldu�unu, ameliyatlar nedeniyle �ok yo�un bir g�n ge�irdi�ini, her �eyi odas�nda unuttu�unu belirtir. Ehliyeti bile oradad�r. Araban�n ruhsat�n� emanet b�rak�r gider. Doktor bey geri gelmeyince benzinci bey mahalle karakoluna gider. Mahalle karakolu bu olay�n kendilerini a�t���n� s�yler. Savc�l��a gitmesini tavsiye ederler. Savc�l�k Emniyet M�d�rl��� Organize Su�lar B�l�m�ne m�racaat etmesini s�yler. Ederler. Otomobil, Karadeniz' in en uzak ucunda bir �irkete ait ��kar. �irket yetkilileri �stanbul' dad�r ama satmas� i�in arabay� bir Orta Anadolu �ehrinde galeriye vermi�lerdir. Ha, pardon, bu arada Galerici yard�mc�s� bey 8 nolu daireye gider. Orada ne tesett�rl� ne de tesett�rs�z bir han�m vard�r. D�n��te kap�n�n �n�nde Galerici beyden al�nan otomobil ile M��teri bey de yoktur zaten. Emniyet, Galerici beyin ifadesine m�racaat eder. Galerici beyin galerisi Jandarma b�lgesindedir. Jandarma benzinci beyin ifadesine ba�vurur. Bu arada Emniyet olay� mahalle karakoluna devreder. B�t�n bunlar olurken Galerici bey, Galerici yard�mc�s� bey, Benzinci bey, Pompac� bey bir te�histe birle�irler; M��teri bey, �of�r bey ile Doktor bey ayn� beydir. �imdi s�k� durun: bu beyin her iki baca�� da sakatt�r!              

B�Z B�ZE BENZER�Z
G�nderen: YunusBir

12.08.2002, Sabah gazetesi, K��e G�zlem, Say�n Mehmet BARLAS, De�i�im yaz�s�ndan; " ( ... ) T�rkiye geri d�n�lemez bi�imde d�nyal� oldu. B�t�n milli meseleler, ayn� zamanda uluslararas� sorunlar listesinde. Art�k, " B�Z B�ZE BENZER�Z " demek ve her �eyi kendi y�ntemlerimizle ��zmek, ya da ��z�ms�z b�rakmak m�mk�n de�il. ( ... ) "    

DER�N ve �OK GEREKL� B�R K�LT�R
G�nderen: Bendeniz

Bir gazeteden: 11. A�ustos 2004

" ( ... ) Nik�h g�n� .... in ( �ok l�ks bir otel ) rezidans b�l�m�ndeki dairelerini, Hollanda' dan �zel olarak getirtilen ve " beraberli�in ba�lang�c�  " anlam�na gelen 850 beyaz g�lle donatan �iftin mutlulu�unun ( ... ) "  Oldu, g�zlerim doldu. Bunu yazan de�erli arkada��m�za ne kadar te�ekk�r etsem azd�r. K�lt�r�m�z artt�. Art�k �yle yapar�z! Sekiz y�z elli beyaz g�l. Hollanda' dan �zel gelecek. Sekiz y�z k�rk dokuz g�l olmaz, beyaz olmazsa olmaz. Yoksa g�zel  bir ba�lang�� olmaz. Hem bu daha ba�lang��.! Hay�r, haber Dertsizya �lkesine ait bir gazeteden de�il, bilemediniz!...

D�N� T�CARET

G�nderen: Yavuz SARIYALSOY

15.12.2004 tarihli Sabah gazetesinden:

" Ticarette dini isim kullanmak yanl��t�r " ba�l��� alt�ndaki " D�N� T�CARET " b�l�m�nde gazeteci yazar say�n Yavuz BAHADIRO�LU dini s�ylevler yap�larak siyaset ve ticaret yap�lmamas�n� a��kl�yor: " Bu anlamda ticaret de yanl��. Mesel� Elif Konfeksiyon olmamal�. Bu ' ben M�sl�man�m, benden al��veri� yap karde�im ' demektir. Eskiden Mehmet �evki EYG�' nin te�vikiyle " M�sl�man karde� Yahudilerden al��veri� yapma " fil�n diye levhalar bast�r�l�p sat�lm��t�. Hatta o levhalar� �nce Sultanhamam' da Yahudiler d�kk�nlar�na asm��lar. Ben de aldanm��, Yahudi' den bir pard�s� alm��t�m. " 

D�NYADA �LK OLMALI

G�nderen: Kerem DALBUDAK

u zek�n�n kar��s�nda diyecek l�f� olan varsa beri gelsin... Giresun' un Sarvan k�y� gurbette yasayan akrabalar� i�in k�ylerine ait bir site kurmu�lar ve sitede onlar�n uzaklardan online olarak mezarl�k ziyareti yapabilmelerini  sa�lam��lar.. �nan�l�r gibi de�il!  Bitmedi; ve iki ayr� hocadan da dua okutma imk�n� sesle sa�lanm��....  http://www.sarvan.net/mezarmain.htm

GAL�BA
G�nderen: Bendeniz

Galiba d�nyan�n en g�venli oldu�u kabul edilen bir yolculu�u, en g�vensiz hale getirmeyi ba�araca��z?...( 22.07.2004 Pamukova tren kazas�n�n ac�s� ge�meden 11.08.2004 Tav�an�al� tren kazas� �zerine, �z�nt�lerimle... )

IlGAZ Y�RES�NDEN B�R UYARI
G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

17.10.2004, tarihli Sabah gazetesinden:

Ormanl�k ve da�l�k b�lgeden, do�a harikas�na hayran hayran giderken uyar�labilirsiniz; " Ta� d��eb�l�r, Ay� ��kab�l�r, sis basab�l�r, a�a� devr�leb�l�r, her �ey olab�l�r..  Kastamonu ile Sinop yak�nd�r. Sinop' a var�nca bir deyi� g�z�n�ze �arpar ve do�rudur; " Karadeniz' de �� liman vard�r; Sinop, Temmuz, A�ustos...  "

NEREDEY�Z
G�nderen: Salih G�RG�N

                                                                                                14. 07, 2004, G�nayd�n

Say�n Y. AYTU�' dan: " Bir basketbolc� anlat�yor; Sen beni bilirsin; on parma��mda otuz marifet vard�r. Televizyoncu cevap veriyor; desenize, yani her parmakta �ift marifet var !  "

OHA FALAN OLDUM DA NERDEN �IKTI
G�nderen: El� ALTINBO�

                                                                                          02. 10.2004, G�nayd�n gazetesinden
" ( ... ) T�rk dilinin yanl�� kullan�m�n�n yayg�nla�mas�,  hem ana dilini ��renme �a��ndaki �ocuklar� olumsuz y�nde etkiliyor  hem de insanlar aras�nda ileti�im kopuklu�una neden oluyor. ( ... ) T�rk dilinin i�ne d��t��� durumu toplumda kitap okuma al��kanl���n�n yayg�n olmamas�na ba�layan G�lg�n FEYMAN, " Bir d�nem kitap yazanlar su�lu addedildi. Kitap su� unsuru haline geldi. Edebiyat k�st�. okumayan ku�aklar yeti�ti. Art�k edebiyat alan�nda k�ymetli eserler bulmak �ok g��. Mektup bile yazm�yoruz. " T�rk dilinde 43 ses oldu�unu ve harflerin i�aretlendirilmesiyle bu seslerin yaz�ya da aktar�lmas� gerekti�ini s�yleyen TRT eski spikerlerinden Attil� SARIKAYALI , " (... ) Hatta yeti�kinlere de e�itim verilmeli " diyor. SARIKAYALI T�rk dilini en iyi kullanan sanat��n�n Zeki M�REN oldu�unu belirtiyor ve gen�lerin de bu yanl�� kullan�mdan etkilendi�ini ifade ediyor, " Milli e�itim Bakanl��� ge�enlerde ' Gen�ler 500 kelimeyle konu�uyor ' demi�, Bence 500 de�il, 30 - 40 kelimeyle konu�uyor. Bug�n�n gen�li�i oha falan oldum gibi c�mleler kuruyor.  ( ... )  B�lend �ZVEREN de T�rk diline ne kadar �ok sahip ��k�l�rsa yanl��lar�n o kadar kolay d�zelece�ini s�yl�yor. ( ... )  " Link: SiZe �lk Kez Yazarken ��imden Gelen Melodi

 �ZELE�T�R�

G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

29.08.2004, H�rriyet Pazardan:

Say�n A. ARMAN, Mehmet �evket EYG� ile r�portaj yapm��; " ( ... ) K�l�k k�yafetlerinde tahamm�l �tesi renkler kullan�yorlar. Sonra, r�k�� bir frapanl�k i�indeler. Uyum derseniz o da yok. Bir tak�m M�sl�man han�mlar, beni ba���las�nlar ama besleme ve hizmet�i gibi dola��yorlar! Ba��na bir milyarl�k e�arp tak�yor ama i�te yine yak��m�yor, yine yak��m�yor...  ( ... ) Okur- yazarl�k bir bak�ma entelekt�elliktir. Ama ayd�n olmak �ok zor. �ok y�ksek bir bilgi boyutuna sahip olmak l�z�m.  ( ... ) Kaliteli olundu�u vakit kavga ��kmaz..

TDK
G�nderen: Sibel ER�ZDEN

                                                                      31. 08.2004, NTVMSNBC portalinden:
TDK n�n a��l�m�n�n T�rk Dil Kurumu, asli g�revinin T�rk dilinin temel sorunlar� ile u�ra�mak oldu�unu san�yorsunuz de�il mi? Ben de �yle san�yordum. Gelen sorulardan TDK ' n�n a��l�m�n�n T�rk Dert Kurumu oldu�una karar verenlerin oldu�unu g�r�nceye kadar! Ba�l�klar ��yle s�ralanm��; Sevdi�i Kad�na S�fat Bulam�yor!, Nas�l Daha Az Ceza Alabilirim! ( kopya �ekti�inde, yakalan�nca vermek �zere �yle bir savunma yaz�s� istiyor ki... ), E�im Benden Bo�anmak �stiyor! ( bo�anmay� �nlemek i�in mektup istiyor ), Yar�� Atlar�na �ngilizce Ad �nlensin!, Sevgili TDK Ben Ka� Ya��nday�m?,   Arkada��m Bana Eksantrik Dedi; K�t� Bir �eyse Dava A�aca��m! Neyse ki TDK' n�n, �uh sesli kad�n�n telefondaki n�bet�i g�revliye,  " Yan�yorum, gelip beni s�nd�rsenize " diyebilece�i 110 benzeri bir telefon numaras� yok!  

TEK TEK
G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

14.11.2004 tarihli H�rriyet gazetesinden:

" ( ... ) ' Ayakkab�lar�n sa� tekini ayr� sol tekini ayr� paket yapman�z� istiyorum. 20 bin adet sa� teki Ankara' daki g�mr��e, 10 g�n sonra da 20 bin adet sol teki �stanbul' daki g�mr��e g�ndermenizi istiyorum... '  ( ... ) G�mr�k kanununun 46.  ve G�mr�k Y�netmeli�inin 71. maddelerine g�re Denizyollar� ile gelen e�yalar�n 45 g�n, di�er yollarla gelen e�yalar�n 20 g�n i�erisinde �ekilmedi�i takdirde g�mr��e terk edilmesi gerekiyor. .... da �ekmiyor ve g�mr��e terk ediyor. Ard�ndan tasfiye amac�yla �nce Ankara' daki sa� tekler, sonra �stanbul' daki sol tekler sat��a ��kar�l�yor. Ba�kas�n�n asla almayaca�� tek ayakkab�lara ....  sembolik bir fiyatla talip oluyor. Sonra da birle�tirip pazarlama ve sat�� k�sm� kal�yor. ( ... )  

TREN �EFL� P�KN�K T�P LPG T�P�
G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

13.08.2004 tarihli H�rriyet :

Say�n Selim T�RKER , Yeter S�z Milletin k��esine  " Kompart�manda t�ple �ay pi�iriliyor " ba�l�kl� bir yaz� g�ndermi�; " 09. A�ustos gece 02.30 s�ralar�nda Yerk�y, Yozgat istasyonundan Ankara' ya bilet istedim. Gi�e memuru numaral� bilet olmad���n� ama yer bulabilece�imi s�yledi. Saat 03.30 s�ralar�nda 4 EYL�L MAV� EKSPRES i geldi. Baya�� g�zel bir tren, �a�a uygun ama i�i �yle de�il. Trende hi� yer yoktu ve insanlar yerlerde yat�yordu. E�er �a�da� bir �izgi isteniyorsa neden k�saca biletimiz yok denmiyor? Personel insanlara farkl� muamele ediyor, laubali konu�uyorlard�. ( ... ) . En garibi, tren �efi koridorda piknik t�p�n� yakm��, �ay pi�iriyor.  Bu bir tehlike de�il mi? ( ... ) .Olmaz olur mu, �ok b�y�k bir tehlike do�al olarak, �ok sevgili ve duyarl� say�n Selim T�RKER. Ama, Tren �efli piknik tip Lpg t�p� olay�n�zdaki as�l tehlike, t�p�n patlamas�nda de�il ki!.. Link: ��tak, ��tak...    

TRENL� B�R �EY
G�nderen: Dr. Halis Refik AKBABA

14.08.2004 tarihli H�rriyet Gazetesinden:

Say�n Hadi ULUENG�N' in " ��inden tren ge�en yaz� "  ba�l�kl� yaz�s�ndan; " ( ... ) Kal�b�m� basar�m ki bizim trenler " intihar " ediyorlar! Neden mi? Neden olacakm��, tabii ki �irkinlikten! Evet, evet, alt� �st� �elik, teneke ve plastik y���n� deyip k���msemeyin, benim sonsuz sevdi�im lokomotif ve vagonlar�n da �ok hassas ruh� duyarl�l�klar� vard�r. Bir anlamda ya�arlar. t�pk� canl�lar gibi, ac�ya a�larlar ve ne�eye g�lerler. ��te bundan dolay� da, zavall�c�klar kendi estetik �irkinliklerine dayanamayarak �nce a��r depresyona giriyorlar, sonra da �areyi iradi ( isten�li ) �l�mde ar�yorlar.  ( ... ) ��nk�, o lokomotif ve o vagonlara siz de hi� ��yle al�c� g�zle bakt�n�z m�? ( ... ) S�ylediklerim belki �aka gibi geliyor ama, asl�nda hi� de de�il! Zira, e�er estetik terbiyeden mahrumsak; e�er bak�� ad�b�na yabanc�ysak; e�er vagon " ergonomi " sini ve lokomotif " dizayn " �n� umursam�yorsak, ku�ku yok, o vagonlar�n ray bak�m�n� ve o lokomotiflerin makinist e�itimini de umursamay�z. G�z �irkinli�ine en ba�ta isyan etmediysek, sonradan onu mutlaka izleyecek mant�k ve y�ntem �irkinliklerine isyan etti�imizde, inand�r�c�l���m�z� yitiririz.. ( ... ) "     Link: ��tak, ��tak... 

YA B�LG�SAYARIN KULLANIMINI T�RK�EYE �EV�RSEYD�

G�nderen: Halis Refik AKBABA

Y�lba�� i�in yan�p s�nen ���klardan ald�m. Fi�e tak�nca �al��anlardan. Ama yine de kanun gere�i mecbur kald�klar�ndan olacak zahmet edip T�rk�e kullanma k�lavuzu yap��t�rm��lar kutunun arka y�z�ne. �lk iki c�mleyi t�m �ekilleriyle aynen al�yorum; " KULLANIMI: Bu ���k setinin �retimi �ok dikkatli bir �ekilde yap�lmaktad�r ve sat��a sunulmadan �nce sizlerin �r�nden memnuniyetiniz i�in deneme testine tabii tutulmaktad�r. Bu bir YER�NE TAKILAB�LEN �TME T�P� SER�S� setidir ".

YTL �LE �LG�L� �NEML� UYARI
G�nderen: Kerem DALBUDAK

SiZlerle payla�ay�m istedim. Bildirinin numaras� ve tarihi verilmemi� ama metni aynen ��yle: " Say�n Galatasarayl�lar, l�tfen yazar kasa ayarlar�n�z ile oynamay�n�z. Sizin alt� s�f�r�n�z silinmeyecek! �lgili Bakanl�k "     

ZEVKE BAK !...
G�nderen: Doktor Halis Refik AKBABA

17.08.2004 tarihli H�rriyet gazetesinden:

" ( ... ) Dikmen vadisinde ( Ankara ) ge�en haftadan bu yana her gece sil�hla ate� edildi. ( ... ) Sonunda ate� eden Bekir ...' y� yakalad�. (...) Bir eml�k �irketinde �al��an Bekir ...' , sil�hlar� �ok sevdi�ini kurus�k� tabancan�n herhangi bir ki�iye zarar vermeyece�ini d���nerek, her ak�am bu b�lgede ate� etti�ini s�yledi. " Vadinin d�rt bir taraf� apartmanlarla dolu ve daire i�lerinde normal vatanda� olmay� tercih edip sakinlik isteyen insanlar var. N�fus, b�y�k bir kasaba kadar var. Kurus�k� oldu�u i�in kur�unla de�il ama, yedi g�n boyunca, ilkellik ve uzant�s� d���ncesizlik nedeniyle sinirden, kalpten, korkudan, hay�l k�r�kl���ndan, cinnet getirmekten birka� ki�iyi �ld�rmedinizse �a�ar�m say�n Bekir ....     

                                                                                             Di�er Bir BBB i�in

Bir �nceki Yapıt Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t