wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Aksel A�AN

Kendi Kaleminden:  �nsan�n kendi kalemi ile kendini anlatmas� �ok zor. ��yle bir bakt�m da birka� profile, herkesin apayr� bir �slubu var. Acaba dedim sonra; onlar da benim kadar heyecanlanm��lar m�yd� acaba, yazmadan �nce? Vazge�ecek olmu�lar m�yd�? Yoksa bir ��rp�da, alelacele mi ��kt� o g�zel ifadeler? Olduk�a zorland���m� itiraf etmeliyim. Belki de �ok iddial� bir konumda olmad���mdand�r. Emekli bir mimar�m. �u s�ralar, aktif bir �yesi oldu�um  kalabal�k bir y�r�y�� grubu ile da� bay�r dola��yoruz. Ara s�ra yaz�lar�m� bu grubun mail kutusuna yollar�m. Onlardan ald���m te�vik sonucu da i�te kar��n�zday�m. �imdiye dek b�yle bir deneyim ya�amad���m i�in olduk�a heyecanl�y�m. Ama ne yap�p edip girmeliyim �u kap�dan. ��nk� y�llardan beri kimi bir defter par�as�na, kimi m�svedde ka��tlar�na, kimi bilgisayar ekran�na yazd���m karalamalar�n art�k g�n�����na ��kmas�n� istiyorum. Ben yazarak rahatl�yorum. Yazarak kendimi teselli ediyor, yazarak problem ��z�yorum, yazarak kendimi ifade ediyorum.. K�saca yapt���m en iyi �eyin yazmak oldu�unu d���n�yorum. Yazd�klar�m�n edebi de�eri konusunda hi�bir bilgim yok ve bunu s�namak istiyorum. Umar�m burada daha pek �ok �ey ��renece�im. Sizedebiyat ailesine kat�lmaktan mutluyum. Sayg�lar�.

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa