wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Ay�enur YAZICI

Kendi Kaleminden: Ay�enur Yaz�c�'n�n Web Sayfas�

Edebiyat At�lyesi Y�netmeninden: Say�n YAZICI, T�rk�e' nin iyi bilinmesini ve kullan�lmas�n�, edebiyat� ve SiZleri desteklemek ad�na �nemli bir yaz�s� ile aram�za kat�ld�. Nazik deste�i ve �rnek davran��� i�in SiZler ad�na kendisine te�ekk�r� bir bor� bilirim. Usta kalem, se�kin d���n�r ve anadilinin �a�da� virt�ozu olarak g�rd���m Ay�enur YAZICI, p�nardan hen�z ��km�� su berrakl���nda kulland��� T�rk�e' siyle, yaz�lar�m�z� yazarken bize �rnek olacakt�r.  Olmal�d�r! Say�n YAZICI' n�n �ok renkli bir ki�ili�i ve bir o kadar renkli beceri yelpazesi oldu�u ger�ektir. Bu y�zden, kendisini ayr�nt�lar�yla tan�may� arzu edenlerin, �zenle haz�rlanm�� �irin ve rengarenk resmi sitesini ziyaret etmelerini �neriyorum.  www.aysenuryazici.com  Elinize, y�re�inize ve kaleminize sa�l�k say�n YAZICI; sa� olun ve hep var olun. Kucak dolusu sevgilerimizle...

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa