wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Ba�ar Can KIVRAK

 

Kendi Kaleminden:

Edebiyat At�lyesi Y�netmeninden: 1985 Ankara do�umludur. Orta ��renimini Ankara �zel Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamlayarak 2000 - 2001 d�nenimde Ankara Anadolu G�zel Sanatlar Lisesi' ne girdi. Bu okuldaki bir y�ll�k ��rencili�i s�ras�nda Emre �EN ile piyano �al��t�. 2001 - 2002 ��retim y�l�nda Bilkent �niversitesi M�zik ve Sahne Sanatlar� Fak�ltesi M�zik Haz�rl�k Lisesi S�nav�n� kazanarak Nam�k SULTANOV' un piyano s�n�f�na kabul edildi. bir d�nem sonra G�lnara AZ�Z' in ��rencisi oldu. 2002 Haziran ay�nda Varna Uluslararas� Yaz Okulu' nda Michell ROLL ile masterclass �al��malar�na kat�larak sertifika ald�.

Ekim 2002 de �stanbul' da d�zenlenen, " 1. Uluslararas� STATZER Piyano Yar��mas� " nda ���nc�l�k �d�l�n� kazand�. May�s 2003 de Bilkent Gen�lik Senfoni Orkestras�  e�li�inde Beethoven' �n 3 numaral� piyano Kon�ertosu' nu seslendirdi. 2002 - 2005 y�llar� aras�nda Robert ROUX, Walter GROPPENBERGER , Muhidddin DEM�R�Z, �zg�r AYDIN, Kamerhan TURHAN, �dil B�RET ve Dimitris SOGOUROS' un masterclass s�n�flar�na aktif olarak kat�ld�.

2004 Aral�k ay�nd Yamaha Music Foundation of  Europea ( Avrupa i�in Yamaha M�zik Vakf� ) taraf�ndan verilen " Yamaha Scolarship 2005 " �d�l�n� kazand�. Nisan 2005 de Sofya' da d�zenlenen 2. Uluslararas� Gen� Virt��zler Piyano Yar��mas�' nda " Grand Prix " ald�. A�ustos 2005 de Devlet Sanat��s� G�lsin ONAY ile �al��malar�n�n ard�ndan Bodrum - G�m��l�k Uluslararas� Klasik M�zik Festivali' nde  bir konser verdi.

Nisan 2006 da �ukurova Devlet Senfoni Orkestras� ile Franz LISZT' in 2 numaral� Piyano Kon�ertosu' nu, May�s 2006 da Cumhurba�kanl��� Senfoni Orkestras� ile Sergei RACHMANINOV' un  2 numaral� Piyano Kon�ertosu' nu seslendirdi.

Bilkent �niversitesi m�zik ve Sahne Sanatlar� Fak�ltesi Lisans 3. S�n�f ��rencisi olan Ba�ar Can, piyano �al��malar�n� G�lnara AZ�Z ile s�rd�rmektedir. 

                       

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa