wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Berna EFEO�LU

Kendi Kaleminden:  Ben Berna Efeo�lu. 05.05.1982 �zmir do�umluyum. H�len, �niversite e�itimim i�in gelip de bir t�rl� kopamad���m �stanbul' da ya��yorum. Profesyonel ya�am�mda Bilgisayar M�hendisi olarak �al���yorum. Edebiyat, �ok eskilerde kendisinden fark�nda olmadan, nedensiz uzakla�t���m bir u�ra��md�. Kat�lm�� oldu�um bir yaz� yarat�m at�lyesiyle birlikte edebiyatla yeniden bar��t�m. Hem yaz�n hem de okuma anlam�nda. �imdi fark ediyorum ki aram�zda tahminimden g��l� ba�lar varm�� asl�nda. ��in yan� s�ra her zaman farkl� �eylerle ilgilenip hayat�ma renk katma, ba�ka �eyler tan�ma / tatma arzum oldu. Hayat�mda; - her ne kadar �u an ona da yeniden yak�nla�ma �abalar�m olsa bile - �ok k���k ya�lardan beri �ald���m piyanom, hen�z biraz yabanc�s� oldu�um sualt� d�nyas�, bir zamanlar daha ciddi vakit ay�rd���m Latin danslar�, hep g�nl�mde, bazen de fiilen hayat�mda olan y�zme, tiyatro ve sineman�n yan� s�ra bu kadar u�ra�� i�inde hen�z hangi s�fatla nereye koyaca��m� bilemedi�im - u�ra�� m� yoksa daha m� fazlas�? - bir edebiyat var. Edebi kayg�lar�m, T�rk�emize kar�� koruma i� g�d�m var. Ger�ek beni aray���m ve kendime yolculu�um devam ediyor.
 

 

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa