wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Burcu �ZGE�EN

Kendi Kaleminden: Bu bedende olmam�n bir nedeni olmal�...  Burada olmam�n bir nedeni olmal�... Neden ya��yorum? Bir bedenim var, neden? Neden buraday�m?  ...her �ey foto�raflarda kalmadan, Sadece ak�llarda ve y�reklerde hapsolmadan! Hepimiz hissediyoruz ve seviyoruz, a�l�yoruz... Neden ayn� oldu�umuzu kabul etmiyoruz. Ayn� sorular� sormuyor muyuz kendi kendimize, Kendi ba��m�za... Kendinle ba� ba�a ama kendinden ba�ka her �eyi d���nerek,  Ve �zlem duyarak ge�irilen saatler..genelde gece vakitleri. G�n i�i gizlenen d���nceler, hisler... g�zlerde gizlenemeyen... Ge� olmadan anlamak olan�... Biz ayn�y�z... B�t�n�z, biriz ve var�z!  Payla�mak! ...payla�mak... Arzu duymak... Payla�mak... Payla�mak! Ge� olmadan... Her �ey foto�raflarda kal�p pi�manl�k duymadan... Payla�mak ve an�da y�kselmek... Ge�mi�le ve gelecekle bar��mak... Uzun zamand�r aramad�klar�m� aramak istiyorum son g�nlerde neden? Neden bu kadar �ok foto�raf �ekiyorum? Neyi ar�yorum? Neyi belgeliyorum? Neyi kendime saklad���m� d���n�yorum? Defalarca bak�p ayn� resimlere a�lamak ve d���nmek... Ke�ke demek mi... ya da i�te o g�n... G�lmek ama geride kal��� hissetmek mi? Eski resimler soluyor, �imdiyse bilgisayar ekran�nda � CD� lerde formatlar�n de�i�imiyle bir u�tan bir uca aktar�l�yorlar... �ki 2 boyutlu bir ekranda ya da kartta yakalanan 3 boyutlu anlar... Peki ya hissettiklerimiz ka� boyuta ��k�yor? ... sonsuzlu�un �tesi i�imizde de�il mi? Ah nas�l �zledim ve duygu y�kl�y�m �u an... Kelimeler bo�az�mda, gece vakti i�imde kopan f�rt�na ve hayk�rma iste�i... Neden yaln�zca �ekti�im foto�raflar... Ben ve siz... sevdiklerim, t�m ya�ad�klar�m... Ya�ad�m vard�m demek i�in mi... zaman... Lineer mi? ayn� g�n� hat�rlarken ve yava� yava� zihninde silinirken i�inde ye�illenen onca g�zel d���nce sadece sana miras kalan... An� � ya�amak i�te bu kadar �nemli! �u an kendimle ve ya�ad�klar�mla ba� ba�a yaz� yazarken... Neredeyim? Sevdiklerim, �zlediklerim, geriye d�n��� olmayanlar, bir daha belki hi� g�remeyeceklerim, i�imde kor b�rakanlar... Ate�leyenler... Bak�n bana neler yapt�n�z... Hem ac� hem de olgunlukla nas�lda g�zelle�tim!.. K�ymetinizi bilmek ve anlamak i�in sizleri kaybetmem ya da illa uzak olmam m� gerekli... Ac� �ekmek neden? Neden bunu kendime yap�yorum ve bask� kuruyorum �zerinizde? Neden akamaz olurum bazen... Zaman akar ve ben �ylece dururum geriye gitmek iste�iyle... Peki ya �u an! �u an diye hayk�ran ses! Ona kulak ver... Ona kulak ver... Payla�mak, g�l�msemek, mutlu olmak,�mutlu etmek, almak ve vermek... Payla�mak... �lla ki payla�mak... Kaybetme endi�esi duymadan sevgiyi �o�altmak... Bir �mre yetecek kadar sevgi vermek ona ve kendine... ��te an�da y�kseli�in en g�zel hediyesi... Mutluluk ve ibadet bu olsa gerek. 24.02.2006 01:39:30, oda ( Marseille )...

ALEV�N UZAKTAN SICAKLI�INI H�SSETT�... ���NE G�RD� VE YANDI. 13.03.2006 22:35, MARS�LYA, ODA

Burcu han�m , yaz�n�n ba�l��� " FARKINDALIK  " olsayd� ne g�zel olurdu de�il mi? SiZin renginiz maviymi�. Ellerinize sa�l�k. Atill� DO�RUER, Tue, 13 Jun 2006 04:15:03 -0700 (PDT)

 

 

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa