wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Deniz �ZT�RK

Kendi Kaleminden: ''... Lakin, demi�tim ya... �izofren olaca��m dedim, olamad�m... Bana bi�ilen k�yafeti �zerimde paralay�p ya�am kar��s�nda ��plak kald���m i�in ay�pland�m. '' Dengesiz '' il�n edildim... evet dengesizdim, dengesizim... Hayata isyan�m var. Regl oldu�umda �ekilmem. Utanmaz, arlanmaz, terbiyesiz bir k�z�m... Mahallenin k�t� �ocu�u benim... Aynadaki �irkin yans�mas�y�m herkesin... ve pisli�ini seriyorum g�zlerine. Ondand�r ki tiksinmeleri, ondand�r ki bir b�cek gibi ezmeye �al��malar�... Aynalar� k�rd�lar g�rmemek i�in �irkin y�zlerini... �imdi; ben dans ediyorum ��plak ayaklar�mla k�r�k aynalar �zerinde... ''

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa