wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Emel BAYKARA

Kendi Kaleminden: Sel�m ben Emel Baykara. 09. 09. 1976, �stanbul do�umluyum. Anaokulu ��retmeniyim. Anadolu �niversitesi ��letme fak�ltesi ikinci s�n�f ��rencisiyim. Ortaokulda T�rk�e dersinde, ��retmen hik�ye yazmam�z� istemi�ti. Heyecanlanarak yazm��t�m, konu serbestti. Gazi Osman Pa�a Orta Okulunda okudu�umdan pencereden denizi g�rebiliyordum ( hava atmak gibi olmas�n ama ), ba��m� �evirdim ve d��ar�y� seyrettim. Teknede birka� adam bal�k tutuyordu. ��te ilk hik�yemi o zaman yazd�m. � Bir bal�k��n�n hik�yesi � ad�n� ta��yordu. Ge�im s�k�nt�s� olan bir bal�k�� ailesiydi konu. ��te o g�nd�r bug�nd�r kalbim hik�yede kald�. Size anlatamam edebiyat a�k�m�, yazma a�k�m�, y�re�imde co�kulu bir �a�layand�r o, yazmaya doyamam, okumaya doyamam. Okumay� s�kt���m anda  ne bulduysam okudum; �nce Cin Ali, sonra okul kitaplar�m, sonra �izgi roman, pembe roman, sonra T�rk - yabanc� kl�sik hik�ye ve romanlar� ama �o�unlukla psikolojik kitaplar okudum. Sonra ise geli�im kitaplar�, dergiler, edebiyat dergileri olmazsa olmazlar�m. �iirler yazd�m deste deste ve onlar� lise de edebiyat ��retmenime teslim ettim, kaybetti. Hayat�mda unutamayaca��m bir and�, b�t�n eme�im kayboldu, uzun s�re �iir yazmak istemedim ama sonra yazd�m. �iirlerimden birini �ye oldu�um edebiyat sitesine g�nderdim, be�endiler daha �ok g�ndermemi istediler ama g�ndermedim. 2002 Senesinde bir �yk� yar��mas�na kat�ld�m, bir derece alamad�m. Ger�ek anlamda �yk�lerimle u�ra�mam gerekti�ini �imdi �imdi daha iyi anlad�m. �imdi kendimi daha iyi tan�yorum ve ke�fedilmeyi beklememem gerekti�ini anlad�m, ben kendimi g�stermezsem bu olamaz ki� Birka� senedir �st�ne basa basa �al���yorum. ��in ciddiyetindeyim, okuyup ara�t�rd�k�a neler yapabilece�imi fark ediyorum. Ben bir Shakspeare  ve Hemingway hayran�y�m ger�i bunlarla s�n�rl� de�ilim. Yazabilen, kelimeleri sihirli bir �ekilde dans ettiren herkese hayran olabilirim, �cl�l Ayd�n gibi� Evet ben bunun pe�indeyim sihirli kelimeler, sihirli bir dans ve ahenk, yazmak derseniz durmam, duramam� Do�aya a��k, kl�sik m�zik ve di�er m�zikleri seven biriyim. Daha ba�ka ne anlatabilirim ki size�Yaln�zca �unu s�ylemek isterim; yazmaktan ba�ka bir �ey istemiyorum, yetene�ime inan�yorum, sihirli kelimelerle ve sihirli �yk�lerle insanlar�n kalbine gitmek ve biraz olsun hayatlar�na, ruhlar�na ���k tutmak,hayatlar�nda g�� olmak istiyorum. Ben eski edebiyat��lar gibi  �sanat��, toplumun �n�nden gitmeli ve onlara ayna olmal�d�r � ilkesine inanan biriyim. Yazmak tek ba��na yeten bir �ey de�il, kazand�rmak laz�m, hayata yenik d��en insan�n umudu olmak istiyorum, s�cac�k,samimi��lk kez bir siteye bir �yk� g�nderiyorum ve �ok isterim kendimi orda g�rmek, g�n�llere ula�man�n benim i�in ilk adresi. Sevgili g�n�l dostlar�m, edebiyat, �yk�ler, �iirler, romanlar hep var olsun, bizler y�re�imizi ortaya koyuyoruz. Bug�n be�enilmezsek vazge�memeliyiz de�il mi? Var olan cevher i�lendik�e ortaya ��kacakt�r, umar�m y�reklerinize girebilirim. �ayet olmazsa da dostlar sa� olsun.   :)

Sevgili EMEL BAYKARA, hik�yelerinizi �ok be�enip, b�y�k bir zevkle okuyorum. Hik�yeleriniz �ok samimi ve s�cak. Tebrik ederim. Ba�ar�lar�n�z�n devam�n� diliyorum. Pelin BAYKARA, Tuesday, February 14, 2006 5:51 PM

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa