wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Emre �EYDA

Kendi Kaleminden: Merhaba ben Emre �eyda. 03,07,1979 �stanbul do�umluyum. Yazmaya 12 ya��mda ba�lad�m. 18 ya��ma geldi�imde ise okuyaca��m b�l�m y�z�nden yazmay� b�rakt�m. Matematik okuyacakt�m. �niversiteye ba�lad�ktan iki sene sonra yazma iste�im tekrar alevlendi. Bir hayalim vard� onu yapmal�yd�m. �niversite bitinceye kadar yaz� yazmad�m daha do�rusu yazamad�m. Nihayetinde �niversite bitince tekrar yaz� yazmaya ba�lam��t�m. Yani �u son bir senedir. Eski yazd�klar�m�n hi�birisini yazarl�k bana uzak bir hayal oldu�undan saklamam��t�m. Tekrar yazmaya ba�lay�nca ben yazmaktan vazge�sem bile yazd�klar�m bir yerlerde olmal� diyerek baz� sitelere yaz�lar�m� g�ndermeye ba�lad�m. Yaz�lar�m� be�enenler be�enmeyenlerden olduk�a fazla ��k�nca yazmaya devam ettim. �u an tamamlanmakta olan bir hikaye kitab�m ile ba�lam�� oldu�um bir bilimkurgu roman�m ile �iir kitab� projem var. �zel bir Tv kanal� ile de irtibat halindeyim,  k�smetse bundan sonra onlarla �al��aca��m. Diyece�im o ki ben yaz�yordum ama ba�ar�l� olaca��ma inanm�yordum. Bu y�zden alt� sene yaz� yazamam�� eski yazd�klar�m� da kendime olan inan�s�zl���mdan atm��t�m. Kendimi sadece lise son s�n�f ve �niversite de matemati�e odaklam��t�m. Belki matematikte ba�ar�l�yd�m ama ger�ek hayalim o de�ildi. �u anda hayalimi yap�yorum. Yaz�yorum. Sizde hayallerinizi yap�n , mutlu olaca��n�z �eyi yap�n yoksa pek �ok zaman�n bo�a ge�ti�ini g�receksiniz. Ben �u an 25 ya��nday�m ve �ok ge� kald���m� d���n�yorum. Bu i�e alt� sene �nce cidden ba�layabilirdim fakat buna da ��k�r ba�lad�m. Pes etmedim. Sizde pes etmeyin.

                       

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa