wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Gassan SATAR

Kendi Kaleminden:  Fiziki tan�tmadan ba�layay�m; 1966 Antakya do�umluyum, Makine M�hendisiyim, evliyim ve Ahmet isminde 10 ya��nda bir o�lum var. �iir yazmaya be� sene �nce ba�lad�m. Yo�un olarak ise �� y�ld�r yaz�yorum. Bu son d�nemlerde �iir yazm�yorum art�k. �iirimin tekni�ini �ok yetersiz bulurum, hatta bu y�zden bir ka� kere �iiri yazmay� b�rakt�m. Ama �iir insan� tan�ma anlama yolunda �ok iyi bir ara� oldu�u i�in ve san�r�m be�enilme i�g�d�m� doyurmaya y�nelik hizmeti a��s�ndan vazge�emedim. San�r�m bu be�enilme i�g�d�s�n�n t�rp�lenmesi i�in de iyi bir g�sterge �u anda �iir. Sanatsal bir endi�em yok �iir a��s�ndan. �iiri duygular�n ak��� olarak g�r�r�m, mizah� ise zek�n�n ak��� olarak ve ben mizah yaz�lar�m� daha �ok seviyorum bu anlamda. ��nk� en g�zel duygusall���n ve sevi�melerin g�l�msemelerde yatt���na inan�yorum. Yaz�yorum durmadan. Haddimi a��p kimseler umurumda de�ilken roman da yaz�yorum. Her yazd���m sat�rda kendimi g�r�yorum. �iirimi ya da yaz�m� okuyan�n ki�ili�ini be�endi�i �iirimin anlam�nda g�r�yorum. � Bana be�endi�in �iirimi s�yle sana kim oldu�unu s�yleyeyim � diyorum. Daha �ok felsefi yaz�lara verdim kendimi, �iir insani anlama y�n�nde �ok yard�mc� oldu bana. Zaten �iire de tasavvufu incelerken Mevlana� ya olan a�k�mdan sonra ba�lad�m. S�z a�ktan a��lm��ken ya�am�n her renginin ve her sesin a�ktan s�z�ld���ne inan�r�m. A�ktan daha �te hi�bir �ey yoktur. Tanr� da a�kt�r, ibadet de a�kt�r, ayr�l�k da a�kt�r, h�z�n de a�kt�r; Ya�ar Kemal� in roman�ndaki �nce Memed� e olan vurgunlu�um da a�kt�r. Ama yine de kl�sik anlamda a�ka inanmam. A�k ya�and��� zaman de�il aray�� i�inde olundu�u zaman g�revini yapar. A�k�n i�inde olundu�unda a�k bitmeye mahk�mdur. Oysa a�k aray�� i�inde olundu�unda hem yasayan hem yastan �ok daha b�y�k heyecanlara u�ar. A�k varolu�un arand��� olgudur sevgi ise varolu�un vard��� hedeftir. Bu anlamda a�k kaosu temsil eder. Ve yarat�m i�in a�k elzemdir. A�k olmadan, kaos olmadan yarat�m ve yarat�m�n ula�aca�� sevgi olmaz. Her �ey co�kunca ya�anmal�. Cem karaca� n�n sesindeki gibi olmal� her �ey; ayr�l�k da , a�k da , sevi�meler de, h�z�n de, ac� da hep co�kunca ya�anmal� ve dile getirilmeli. Yasar KEMAL� in roman�ndaki Zehra� ya yirmi bir �iir yazd�m. Bir hayalden ger�e�e ta��d�m. Okuyan herkes Zehra� n�n ki�ili�ini g�rd�, tan�d� ve inand�. ��nk� ben orda a�k�n aray���n� yazd�m a�k�n kendisini de�il. A�k�n kendisi biti�tir, a�k�n aray��� ise y�r�y��t�r. Ve a�k sadece y�r�nd��� zaman ya�anabilir. Ya�am�n �ok basit oldu�una inan�r�m, ne kadar basit g�r�rsem o kadar sevin�le kar��l�yorum ya�am�. Basit olabilmek Buddha� n�n dedi�i NIRVANA� ya ula�makt�r benim i�in. Asl�nda hayat�n ger�ek amac�n�n tersine i�leyen bir mant�kla karma��kl�ktan basitli�e ula�mak oldu�una inan�yorum. �nsan�n payla��mc�l��a bencilli�i �ok iyi ��renerek ge�ebilece�ine inan�r�m. Bencilli�i nas�l ya�ayaca��n� bilmeyen bencilli�i bu anlamda fark�ndal�k i�inde denemeyen ki�i payla��mc� olamaz benim g�z�mde... Sorguluyorum kendimi. Hi� acele etmeden kendimi su�lamadan ve her sorgudan sonra daha sa�lam ve kendimi daha �ok severek ��k�yorum. Dini anlayarak dini sildim, felsefeyi okuyarak ve anlayarak felsefeyi bitirdim, nesnel bilgilerin k�k�ne kibrit suyunu doktum de �imdi hissedi�lerimin pesinden gidiyorum. Bilmeden bilmenin tad�na var�yorum. Ger�i bana deli diyenlerin say�s� giderek art�yor. A�ka inanmazken a�k �iirleri yaz�yorum, �stelik Zehra� y� yarat�yorum. Oysa Zehra ve Zehra� ya duyulanlar a�ka inan�lmad��� i�in do�uyor. �imdi ne�em yerindeyken, her i�im iyi giderken, sevenlerim etraf�mda pervaneyken, ben �l�m� �zl�yor ve bekliyorum. ��nk� �lmek i�in yasamak de�il, ya�amak i�in �lmeyi ta��yorum i�imde.

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa