wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

H�seyin Murat A�I�

Kendi Kaleminden:  �nce b�y�k ve s�cac�k bir merhaba... �stedim, verdim, arad�m; ya�am dolu, �reten.. Bir b�y�k y�k�mdan sonra, hi�bir �ey olmam�� gibi yeniden do�urmak masal�m�z�, sadece ya�ayarak �stelik, belki de bu g�c� bulabilmeyi umdum hep. Milattan sonra 1973 y�l�nda aran�za kat�ld�m. T�m organik ya�am t�rlerinde oldu�u gibi i�inde bulundu�um ortama uyum sa�lama becerisi g�sterebildi�imden, �u ana de�in ya�am�m� s�rd�rebildim. Ya�ad�klar�mdan pek �ok �ey ��rendim. Ya�amay� hem �ok sevmeyi hem de �nemsememeyi, mesel�. Okumak, daha �abuk eri�kinle�tirirmi�; okudum okullarda ve sonra kitaplar okudum, bir dolu kitap. E�itim beni pek etkileyemedi, hep afacand�m okullarda okurken, kendimce deneyerek bulurdum t�m ��renilmemesi gereken �eyleri... �tiraz ederdim durmadan, ve merak ederdim, oldu�u gibi olamazd� hi�bir �ey, neden �yleydi? Sordum durmadan. Oysa kitaplar pi�mi� geliyordu �n�me, doymu� geliyordu. Yanl�� bir fikri de iddia etse, ba��ndan belli anlayabiliyordum. D�r�stt�ler. ��tendiler. Yani sa� g�sterip sol vurmuyorlard�, belki de bu y�zden �ok b�y�k sayg� duydum kitaplara kar��. Belki verilen eme�e kar��, belki her bir kitab�n bir b�y�k emek olu�u, bir damla g�zellik.. B�yle g�rd�m, g�rmek istedim... Enerjimi, �niversite e�itimimin ortalar�ndan sonra yitirmeye ba�lad�m. Zaman kaybetmi�tim, y�llar �abucak ge�mi�ti. Ellerimde kalan, etkisi belirsiz sorularla dolu, kendimce g�zel fakat gitgide yormaya ba�layan an�lar� Yakla��k on y�l boyunca o kadar �ok yaln�z, �aresiz, bunalm�� ve hep kendini tazelemek zorunda kalm��t�m ki �rettiklerimi bi�imlendirecek enerjiyi bulmam bile uzun zaman alacak gibi g�r�n�yordu. H�la �yle g�r�n�yor ama bir �eyler yapmak istiyorum; kalbimin at���n�, payla�mak, nefes almak� Matematik m�hendisi olarak mezun oldum; matematik ��retmeni olarak g�rev yap�yorum. Bas�l� birka� kitap, bas�lmam�� bir s�r� �iir ve bir o kadar deneme var. Onlarla ilgilenece�im zaman� bekleyen ve ben bilmiyorum, � ya�amak daha nas�l bir �ey? � Yeterli bir ifade de�ilmi�, yanl�� anla��l�r kesin, okudum ve yinelemek istiyorum; � bu nas�l bir bunalmak? � �reten insan, kendi yoklu�unu b�t�nler, dolar. Tekrar �retebilmeyi diliyorum ki uzun ve bak�ml� sa�lar�yla de�erli, g�zel insan H�seyin Avni Dede� ye sel�m olsun. Demi�ti o bana, � �iir �aredir, �aresizlik gibi de ya�an�r...� Sevgiyle�

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa