wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Ramazan YILMAZ

Kendi Kaleminden:  Yazar, resmi n�fus kay�tlar�na g�re 14 Mart 1952 Yalva� do�umludur. Ancak yazar, ger�ek do�um tarihini, babas� merhum Hasan Efendi�nin, askerlikte �ektirdi�i bir foto�raf�n�n arka y�z�ndeki okunaks�z bir notundan ��renir. Bu okunaks�z not, eskiden kopya kalem diye bilinen, bir �e�it kur�unkalemle yaz�lm��t�r. Ancak, bu durumun fark�na ge� varan Yazar Ramazan Y�lmaz, yine �yle, an�lar�n�n depre�ti�i bir g�n babas�n�n askerlik foto�raf�n�n arkas�ndaki bu okunaks�z yaz�y� okumaya �al���r. Birka� harfi ancak okunabilen silik, soluk yaz�y� tam olarak okuyamaman�n verdi�i �st�rapla ve depre�en an�lar�n�n a�k�yla yaz�y� diliyle yalar. Dilinde sihir varm�� gibi k�rk senelik kopya kalem yaz�s� bir anda okunakl� hale geliverir: � O�lum Ramazan Y�lmaz, 1951 Y�l�n�n 12 A�ustosunda, ak�am saat sekizde dogd�.� Isparta�n�n Yalva� il�esinin �irin bir kasabas� olan Ba�konak� ta, m�tevaz� bir i��i ailesinin evl�d� olan Ramazan Y�lmaz, ilk��renimini Ba�konak �lkokulunda, orta��renimini �zmir �mam Hatip Lisesinde ( 1974 ) tamamlad�. Ekim 1979� da da Erzurum Atat�rk �niversitesi Edebiyat Fak�ltesi T�rk Dili ve Edebiyat� b�l�mden mezun olan Ramazan Y�lmaz; do�um yeri olan kasabas�nda, okul�ncesi ya�lar�nda dedesinin eline tutunmu� olarak camiye gidip gelirken imam olmay�, ilkokula devam etmeye ba�lay�nca da ��retmen olmay� dilerdi. �mam-Hatip Lisesine giderken bu idealleri geli�ti, �air ya da yazar bir ��retmen olmay� arzu etmeye ba�lad�. Gariptir, �nce �mam-Hatip Lisesi mezunu olarak K�rklareli M�ft�l�k Kaleminde ( 1974 ) memuriyete ba�layan Ramazan Y�lmaz, memuriyetinden ayr�lmadan devam etti�i fak�ltesini 17 Ekim 1979 tarihinde bitirdi. 13 Aral�k 1983 tarihinde de ��retmenli�e ge�ti. O�uzeli �mam - Hatip Lisesi Edebiyat ��retmeni Ramazan Y�lmaz, bir yazar yahut bir �air falan da olabilirse, �ocukluk ideallerinin t�m�n� dolu dolu ya�am�� olacakt�� �t�ken Yay�nlar� aras�nda bas�lan � Tazminat � ad�ndaki ilk hik�ye kitab�yla, T. C. K�lt�r ve Turizm Bakanl��� 1987 Edebiyat �d�lleri Yar��mas�nda birincilik �d�l�ne de�er g�r�ld�. Daha ilk eseriyle T�rkiye Birincili�i �d�l�ne de�er g�r�len yazar, K�nal� Parmaklar�n B�y�s� adl� ikinci �yk� kitab�n� Konya Serdenge�ti Yay�nevinde, Bayku�un G�nl��� ad�ndaki ���nc� �yk� kitab�n� Diyanet ��leri Ba�kanl��� ile I��k Yay�nlar� aras�nda 2001� de bast�rd�. Gonca �ocuk yay�nlar� da Ramazan Y�lmaz� �n Oyun Kitab� ad�ndaki ���nc� eserini bast�. Bu eserin ayr�ca ikinci cildinin de bas�lmas�n� �mit ediyor. Gonca �ocuk Yay�nlar�, ayn� kitab� Gonca �ocuk dergisi Ocak 2005 say�s�nda okuyucular�na promosyon olarak ula�t�rd�. O�uzeli �mam Hatip Lisesi Edebiyat ��retmenli�inden sonra daha bir�ok il ve il�emizde edebiyat ��retmenli�i yapan ��retmen Yazar Ramazan Y�lmaz, halen Mersin Hasan AKEL Lisesi Edebiyat ��retmenli�i ile Mersin Ba�ar� Et�t E�itim Merkezinde ( ortak ) Y�netim Kurulu �yeli�i g�revlerini yapmaktad�r. Evli ve �� �ocuk babas� olan yazar Arap�a, Frans�zca ve �ngilizceyi kendi kendine ��renmi�, orta derecede bilir.

Ramazan bey, yaz�n�zda benzetmeler, betimlemeler, a��klamalar �ok g�zel. Edebiyat�� oldu�unuz belli oluyor. �zin verirseniz k���k ama �ok �nemli bir noktay� vurgulamak isterim. Yaz�n�z�n �z�n�n zenginle�mesi ve ger�ekleri yans�tmas� a��s�ndan a�a��daki bir c�mlenin eksiklerinin derhal tamamlanmas� gerekir kanaatindeyim: " Bat� edebiyat�n�n alt�n �a�lar�na bak�n; hi�bir ��kar d���nmeden krallara, zenginlere, soylulara kafa tutan yazarlar, �airler g�r�rs�n�z. ��te meyvesi, hayran oldu�umuz bug�nk� Avrupa Medeniyeti." c�mleniz veya paragraf�n�z ��yle daha ger�ek�i, daha do�ru olabilir: " Bat� edebiyat�n�n alt�n �a�lar�na bak�n; hi�bir ��kar d���nmeden kiliseye, krallara, zenginlere, soylulara, b�rokratlara, serserilere, ba�nazl��a, zevksizli�e,  ilkelli�e, d�zg�n olmayan her �eye kafa tutan yazarlar, �airler g�r�rs�n�z. ��te meyvesi, hayran oldu�umuz bug�nk� Avrupa Medeniyeti ". Bu g�zel yaz� i�in �ahsen te�ekk�r ederim. Bay ELBETTE, Tue Jul 25, 2006 11:03 pm

(  Olabilir dostum, olabilir; yaz�m�z daha da zenginle�iyor, olabilir... Sel�mlar, Ramazan YILMAZ, Jul 26, 2006 9:54 pm )

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa