wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Sibel ER�ZDEN

Kendi Kaleminden: �nsana d���n, kaleme yaz, dendi�inde ba�layan bir a�k imi� bu... Kalemi eline al�p da biraz d���nen her insan tutulurmu� bu a�ka... Kalemin sevdas� ���k olmu� da sa��lm��. Y�z�n� ona d�nen herkes, ald��� kadar nasibini alm��. Sonra da sa�abildi�i  kadar�n� sa�m��. Ben de biraz d�nd�m y�z�m� ama, ne kadar�n� ald�m, ne kadar�n� sa�t�m, bilmem ki.. Sevgi ile efendim...

Edebiyat At�lyesi Y�netmeninden: Say�n ER�ZDEN,  sizi tebrik ederim. Bir de�il, birden daha fazla a��dan... �lk yazan biri i�in ola�an�st� g�zel yazm��s�n�z. Anlat�m�n�z �z. �yle bir zamanda, �yle bir olay� dile getirmi�siniz ki.. Bir �yk� g�ndermi�siniz; i�inde ka� �yk� var biliyor musunuz!... Harika! �yk�n�z�n ayn� zamanda ge�mi�e ve gelece�e ���k tutaca��na y�rekten inan�yorum. Sizi kutluyorum. Ellerinize ve y�re�inize sa�l�k...

Edebiyat At�lyesi Y�netmenimize kat�l�yorum. Sibel han�mlar b�yle duyarl� olduk�a bizler ge�mi�i, bug�n� ve gelece�i hi� unutmay�z. Ayr�ca Sibel han�m sizi kutluyorum. Anlat�m�n�z �ok ho� ve de�i�ik. Mankene can veren elleriniz ve kalbiniz hi� dert g�rmesin Sibel han�m. ��leri g�ren g�zleriniz, g�nl�n�z hi� dara d��mesin. Daha �ok g�rs�n. Sevgiler ve Sayg�lar bir demet olarak �u an oldu�u gibi, hep sizi bulsun. Alp ARPAD, Duyguyo�uran. 19.02.2004, 09:24

Oligohidramniyos: Say�n Sibel han�m, bizimle payla�m�� oldu�unuz an�dan �ok etkilendim. Hi�bir an� beni bu bu kadar i�ine al�p o anlar� solumama, beyaz duvarl�, beyaz ���kl� hastanelerde �aresizce ko�turmama yani o an� ya�amama sebep olmam��t�. Sonsuz te�ekk�rler, i�ten tebrikler.... Nice yaz�lar�n�z� bizimle payla�man�z dileklerimle... Neslihan KOCAAHMET, March 24, 2004 10:25 AM

Say�n Sibel ER�ZDEN, Yaz�lar�n�zda �yle kalpten bir anlat�m�n�z var ki; ��retmen Ellerim' i okurken onlar�n ellerini hissettik. D�� Ziyaretleri' nde ya�am�n g�remedi�imiz y�nlerini g�rd�k... Hepsi i�in �ok te�ekk�r ederiz! ellerinize sa�l�k... G�kt�rk DEM�REL, Monday, July 11, 2005 11:37 PM

                 

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa