wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

T�lay �LARSLAN

Kendi Kaleminden: Bahar mevsiminin en g�zel ay�nda do�mu�um. �yle s�ylerlerdi annem ve babam. Sabaha kar��. �ki ablam o sabah, okula gitmeden �nce beni hastahanede ziyarete gelmi�ler. G�zlerimin s�rmeli oldu�unu ve �yle do�mu� oldu�umu anlat�rlard�. Annem bunun do�al s�rme de�il, hastahanede s�r�len bir il��tan kaynakland���n� s�ylese de ablalar�m y�llarca " s�rmeli g�z " diye sevdiler beni. Benden epeyce b�y�k olduklar�ndan k���k birer anne gibiydi, ikisi de. Bir de a�abeyim vard� ben do�unca pabucunun dama at�ld���n� sanan. Eh, biraz s�k�nt� �ekmi� olmal�. Arada bizi ziyaret eden anneannem, annem ve ablalar�mla iyi bir ekip olu�turmu�uz anla��lan. Fakat ya��ma en yak�n a�abeyim oldu�undan en renkli an�lar�m onunlad�r. B�y�me s�recinde �ocuklu�un tad�n� doyas�ya ya�ad�m. D�n�p bakt���mda daha iyi anl�yorum bunu. Bah�ede babam�n pe�inde, mutfakta annemin yan�nda ve �� karde�in yan�nda epeyce mutluydum. Ya�ad���m�z �ehir, bah�eli evlerle doluydu. D�rt taraf� g�ne�in her vaktinde ba�ka renge b�r�nen, al�ak da�larla �evriliydi. ��inden ge�en trenin sesi ovaya yay�l�r ve hay�llere dalman�z� kolayla�t�r�rd�. Daha �telerde neler vard� acaba? Bu trenler nereye gidiyordu? Ovaya yay�lan yaln�zca tren sesi de�ildi. O zamanlar �ok�a bulunan parklardan yay�lan m�zikler, �ocuk sesleri, b�y�k a�a�lar�n r�zg�rla birlikte dans ederken ��kard��� sesler ( �imdi ya�ad���m yerde r�zg�rla dans edemiyor a�a�lar ��nk� r�zg�rlar sert esiyor ve a�a�lar ihti�aml� de�il ). �lkokulum evimin bulundu�u sokakta oldu�undan �ok �ansl�yd�m. Bir g�n bile okula ge� kalmad�m bu y�zden, hep ne�eli uyan�rd�m sabahlar� ve kahvalt�dan sonra bah�eyi turlar, sonra giyinir giderdim. ��retmenime tapard�m her �ocuk gibi. Onun d�zeni, ciddiyeti,g�zelli�i, tutarl�l��� olumlu izler b�rakt� bende. Sonra ilkokul bitti ve �ok uzaklara gittim bu bah�eye veda ederek.�ok zor oldu. Tatilleri bekledim hasretle, y�llar boyu. Ortaokul ve liseyi evimden ayr� okudum. Sonra �niversite. O da farkl� bir kentte. Daha sonra da memuriyet. �lkenin ba�ka bir ucunda. Bu y�llar i�inde �ekillendim. Evin konforu olmadan ya�amaya al��t�m. Sonra kendi ailem oldu. Kendi �ocu�umu b�y�t�rken bah�esiz, parks�z ve kalabal�ks�z olmak beni �ok s�kt�. De�i�im bu kadar ani olmamal�yd� diye d���nm���md�r halen de d���n�yorum. ��imi �ok seviyorum ��nk� bilin�li olarak se�tim. Ama her konuda b�yle se�imler yapmak zor tabii. Hayat�n ak���nda bir �ok durum kendili�inden geli�iyor. �yle " �n�n�ze ��kan f�rsatlar� iyi de�erlendirin " gibi safsatalara hi� inanmad�m hayatta. En sevdi�im f�kra konserve a�acaklar�n� unutup pikni�e giden kaplumba�alar�n f�kras�d�r. Hani f�rsatlar�n aksine bir durum olarak. Bir de " palya�o " f�kras�. Herkesi g�ld�ren ama kendini g�ld�recek hi� bir �ey bulamayan ( yine kendim buluyorum hayat�n i�inden beni g�ld�recek konular� ). �nsanlar�n ve durumlar�n mizahi g�c� beni �ok etkiliyor. Bir de o�lumun esprilerine bay�l�yorum. �� d�rt y�l �nce radyoda bir t�rk� dinliyoruz yemek yerken " Bodrumlular erken eker ekini " isimli. G�ld�k, " niye acaba " diye. " Turistler g�rmesin ekinlerin zay�fl���n� " deyince, �ok g�ld�m. �ok eski y�llarda Ye�il�am' daki bir filmin b�yle bir konuda denetime u�rad���n� nereden bilebilir di ki? �ocuk zihniyeti ne yarat�c�! �imdi uzun y�llar ge�ti �ocuklu�umun �zerinden.......Ama ben h�l� �ocukmu�um gibi bak�yorum hayata........belki b�ylesi daha kolay ...daha e�lenceli.... Sevgiler,  03.07.2006

                

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa