wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Tayfun T�RK�L�

1948 - 15 Nisan 2006

ANINIZI DA�MA SAYGI, SEVG�, �ZLEMLE TA�IYACA�IZ. ALLAH' IN I�IKLARI ���NDE YATIN...

Kendi Kaleminden: Okul y�llar�nda kompozisyon yazmakla ba�layan yazarl�k ser�venim, gen�lik y�llar�nda �nce k�zlara a�k mektubu daha sonra da gazetelere haber yazmakla devam etti. Evlenince, hele de iki �ocuk olunca bu kez de ge�im derdinden yazmaya ba�lad�m. �lk oyunum, 1975 y�l�nda �stanbul Radyosunda oynanm��t�. � �eytan Saklamba� Oynuyor � adl� bir polisiye Radyo Tiyatrosuydu. O g�nden bu g�ne, yani 29 y�ld�r yaz�yorum. Radyo oyunlar�, televizyon senaryolar�, tiyatro piyesleri... �stendi�inde reklam metinleri bile.. 1996 y�l�na kadar daktiloyla yazd�m..O y�ldan sonra bilgisayarla tan��t�m. Diz �st� bilgisayar�ma kay�tl� 900 k�sur oyun var. Daktilo y�llar�nda yazd�klar�m�n say�s�n� bilemiyorum. Kimilerinin pel�r k���tl� n�shalar� var, kimileri hi� yok..

Tanr� yazmaktan al�koymas�n!

Say�n T�RK�L�, iyi ki vars�n�z! Ki�ili�iniz ve yap�tlar�n�zla bizi onurland�rd�n�z. Ellerinize sa�l�k. Sayg�lar�mla, Se�kin Kemal ERDEM, 07.09.2004

Haber: Eski gazeteci, tiyatro yazar� ve MGD �yesi Tayfun T�rkili, son yolculu�una u�urland�. Cumartesi gecesi vefat eden T�rkili, 1975-1998 aras� g�rev yap�p emekli oldu�u �ehir Tiyatrolar�� ndaki anma t�reninin ard�ndan Kas�mpa�a, B�y�k Camii� de k�l�nan ��le namaz�n� takiben Kulaks�z Mezarl���na defnedildi.

Karde�im, Arkada��m, Dostum Tayfun, Mesajla�sayd�k daha iyi de�il miydi?  Biliyorum senin de elinden bir �ey gelmiyor; takdiriil�h�... Ba��m�z�n �st�nde yeri yeri var. ��in tuhaf� ac�m� kimselere anlatam�yorum; anlamalar� g��! Yazmay� deneyece�im. �stanbul' a ilk geldi�imde, sana s�z veriyorum, ziyaretine gelece�im. Sa�l���nda yapamad���m�z� o zaman yapar�z; sakin sakin konu�uruz. Ske�lerin, Parodilerin, Radyo Tiyatrolar�n, Arkas� Yar�nlar�n, �ocuk Bah�elerin, Tiyatro Oyunlar�n, radyolarda, sayfalarda, sem�larda... elbirli�iyle seni ya�ataca��z. Huzur i�inde yat sevgili dostum. Sevgi ve sayg�lar�mla, Alp ARPAD, 29.10.2006,   

Vefat�yla �lgili Haberler:

.... �ehir Tiyatrolar�n�n �nde gelen isimlerinden y�netmen Engin Uluda�' �n y�netti�i anma t�reninde, Beykoz Belediye ba�kan� ve �ehir Tiyatrolar� eski M�d�r� Muharrem Erg�l, Emin And, Gencay G�r�n, Hilmi Zafer �ahin, �ehir Tiyatrolar� M�d�r� Nurullah Tuncer, �yesi oldu�u Magazin Gazetecileri Derne�i'nin  Genel Sekreteri Nurcan Sabur, Erhan Yaz�c�o�lu ve Cihan �nal, T�rkili hakk�nda konu�ma yapt�lar. G�zya�lar� ve g�zel an�larla u�urlanan T�rkili' nin e�i �nci, k�z� �zge ve o�lu �zg�r de zor ayakta duruyorlard�. T�rkili' nin cenazesi daha sonra do�up b�y�d��� Kas�mpa�a' daki B�y�k Camii' ye getirildi. Burada kalabal�k bir cemaatin k�ld��� ��le namaz�n�n ard�ndan T�rkili, g�zya�lar� aras�nda Kulaks�z Mezarl���'nda ebedi istirahatg�h�na u�urland��

....�ehir Tiyatrolar��na uzun y�llar idare amirli�i, bas�n ve halkla ili�kiler b�rosu �efli�i ve oyun yazarl��� yapan, ayn� zamanda radyoya ve televizyona ske�ler haz�rlayan tiyatro emektar� Tayfun T�rkili vefat etti. 1948 y�l�nda do�an T�rkili �ehir Tiyatrolar��nda 28 y�l g�rev yapt�. Tayfun T�rkili� nin yazd��� oyunlardan baz�lar� � Bir Pazar Sabah� �, � Dokuz Canl� � ve � Naa�-� Muhteremler � ad�n� ta��yordu. T�rkili� nin cenazesi 17 Nisan Pazartesi g�n� sabah Harbiye Muhsin Ertu�rul Sahnesi�nde yap�lan t�renin ard�ndan, Kas�mpa�a B�y�k Camiide ��le namaz�ndan sonra Kulaks�z Mezarl���� na defnedildi. Tayfun T�rkili, Gazete Kad�k�y olarak ge�ti�imiz y�l yapt���m�z r�portajda, tiyatroya nas�l g�n�l verdi�ini ve �al��malar�n� uzun uzun anlatm��t�. A�a��dad�r. Biz de Gazete Kad�k�y olarak Tayfun T�rkili� ye Tanr�� dan rahmet, ailesine ve yak�nlar�na ba�sa�l��� diliyoruz: "

[ 1948 do�umluyum. 1967 y�l�nda gazetecili�e Terc�man gazetesinde polis muhabiri olarak ba�lar�m. Daha sonra Yeni �stanbul, Bug�n ve Son Saat gazetelerinde �al��t�m.1970 y�l�nda kendi ad�ma " Magazin Haberler Ajans� " ad�yla bir haber ajans� kurdum. 1973 y�l�nda �stanbul belediyesi �ehir Tiyatrolar�na Bas�n Dan��man� olarak girdim. 1975 y�l�nda radyoda oyun yazarl���na ba�lad�m. �lk oyunum " �eytan Saklamba� Oynuyor " adl� polisiye romandan uyarlamayd�. Bu g�ne kadar �zel radyolar da dahil bine yak�n Radyo Tiyatrosu, Arkas� Yar�n, �ocuk Bah�esi ve ske�lere imza att�m. Ayr�ca TRT 1 Televizyon kanal�nda " K���k �ahitler ", " ���nc� Kattaki At " ve �ok say�da " Dikkat ", " P�f Noktas� ", " Hayat�n P�nar� ", " Yang�n " gibi e�itici dizilerin senaryolar�n� yazd�m. Ramazan dolay�s�yla yazd���m " Ge�mi� Zaman Televizyonu " adl� otuz b�l�ml�k dizi de �st �ste � yeni b�l�mleriyle- iki ramazan daha TRT 1 Kanal�nda oynand�. TGRT televizyonunda da " Deli Balta " ve " Annemi Ar�yorum " adl� dizilerim yay�nland�. Yine 2000 y�l�nda TGRT' de yay�nlanan " Hey Gidi G�nler " program�n�n 97 �nl� konu�un metin yazarl���n� yapt�m. 1998 y�l�nda �ehir Tiyatrolar�ndan emekliye ayr�ld�m. Halen Genel Sanat Y�netmenli�ini Gencay G�r�n' �n yapt��� " Tiyatro �stanbul "da bas�n dan��man� olarak g�revimi s�rd�r�yorum... ]

Yap�tlar� i�in l�tfen varislerini aray�n�z.  GSM:  0 542 415 73 64

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa