wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

BU YAPIT VEYA BU YAZARIMIZ ���N  D�LE GET�R�LENLER...

Vefa L�K

Kendi Kaleminden: 1972 Erzincan do�umluyum. �lkokul, ortaokul ve liseyi K.�ekmece�de bitirdikten sonra 1991 y�l�nda �.�.Bilg.Muhasebe b�l�m�nden mezun oldum.  Birka� sene serbest olarak bilgisayar programlar� ve oyunlar haz�rlad�m. �u an �.�.��letme Fak�ltesi Bilgi ��lem b�l�m�nde �al��maktay�m. Lisansl� bir sporcuyum. Mistik, bilimsel ve tasavvuf alan�nda bilgimi artt�rmaya �al���yorum.  Daima bana yeterli g�rd�kleri de�il, g�z�m�n eri�ebildi�i kadard�r menzilim.

�NS�Z 

�nce keman telinde g�rd�m kendimi. Telden ��kan o g�zel t�n�y� hep g�rmezden geldim. Telin sanc� verici gerginli�inde buldum kendimi. Sadece bu sanc�yd� ilgilendi�im. Bu sanc�dan �lece�imi sand�m hep. Her an �lmek istedim. 

Sonra b�y�leyici bir melodinin pe�inde savruldum. Sanc�lar�m� bu y�zden sevmeyi ��rendim, ac�y� bu y�zden sevdim. Gergin bir tel olmay� ve kopmayan sa�laml��� savundum. Hayat g�zel bir �ark� ve bu �ark� ancak b�yle �al�n�rd�. 

Bitmiyordu macera. �yi ki de bitmedi. ��nk� keman� ke�fetmi�tim. Hemen sonra da onu �alan o narin elleri.. 

Peki bunlar� d���nen kim?

Kim bu �ark�n�n bestecisi?

Ne zamand�r ve daha kimler taraf�ndan �al�n�yor bu senfoni? 

Kim bilir?  

Ellerim birer da� kadar a��r. Ve bu iki da� aras�nda �at�rd�yor beynim.  

Yazd�klar�m i�te bu g�r�lt�n�n tarifidir ancak. 

Ac�m� tasvir etmeye yetenekli de�ilim...

                     

                     

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Giri�i Bir Sonraki Sayfa