wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Berna EFEO�LU

�STANBUL' da EV H�LLER�

 

( I ) �NSANIN UZAKLIK H�L�

 

Herkesin yak�nl��� kendine...

��nk� yak�n sand���m�z herkes uzak.

Bir nefes kadar yak�n�m�zda, yata��m�zda, �n�m�zde, arkam�zda, bir alt katta, yan odada, kar�� kap�da olan bile.

Ayn� ko�turmacan�n i�erisinde, �zellikle bir yerlere yeti�me tel���nda, ekmek paras� kayg�s�nda, can kayg�s�nda, sabah ��k�p ak�am yorgun gelmenin tekd�zeli�inde, beyinlerimizin bu h�zla uyu�mu�lu�unda, belki de s�rf uyu�sunlar diye bu h�zda ya�amaya ( ! ) � ya da ad�na ya�amak dedi�imiz bu rutine - al��maya �al��t���m�z bu koca �ehirde, bir an durup, ' bir dakika, nereye gidiyoruz biz b�yle ' diye kendimize sormad���m�z, sorup da cevab�n� alamad���m�z belki, belki al�p da bunu a�amad���m�z o bir ana bile vaktimizin olmad��� bu yerde; t�m yak�nl�klar uzak�

Hem de bazen b�yle sa�ma gelen, ama�s�z gelen ama mecbur hissetti�imiz ko�u�turmacalar y�z�nden�

�nce bizim  kendimize olan uzakl���m�z y�z�nden�

" Aaa, ne kadar uzaks�n�z! "

" Rica ederim efendim, o sizin uzakl���n�z� "

Yak�nl�klar yan�lsama. Ger�ek olan uzaklar, uzakl�klar maalesef.

Ne yaz�k� Ne ac��

 

( II ) �NSANIN YALNIZLIK H�L�

 

Kimi zaman ka�acak delik arad���m yaln�zl���m, bazen nas�l da pe�inden ko�tu�um bir tutku olup ��k�veriyor?

Kalabal���n i�inde yaln�zl�k. D�rt duvar aras�nda. Koca bir yatakta. Iss�z bir sokakta. Yaln�zl���n yerleri mi yoksa bunlar? Yok can�m, yaln�zl���n yeri mi olurmu� hi�! Bunlar yaln�zl���n pis ve g�zel h�lleri. Ne zaman pis, ne zaman g�zel? Nedense bu hi� belli olmuyor. Yaln�zl���n dengesiz h�lleri i�te, ne olacak.

Bazen bir s���nak bulsam da gitsem, el ele tutu�up yaln�zl���mla ba� ba�a olsak derim. Yan� ba��mda dursun, b�rakmas�n beni. Gitmesin yak�n�mdan. Sessiz sedas�z kalal�m b�yle. Sakin ve durgun. Saatlerce, g�nlerce bazen. Tatl� bir ka�amak niyetine aram�zda bir m�zik olsun isterim. Belki bir kitap, bir de yaz� masas� dostlar�m kalemim, ka��d�m. Ve ben ' yaln�zca ' olay�m isterim.

Yaln�zl�ktan bunald���mda gelmezler de, e�reti anlarda gereksiz bir kalabal�k ��k�verir kar��ma bazen. �nad�na g�r�lt�l�, inad�na co�kuludur etraf. Bilmezler nedendir kalabal�klar i�inde mutlu g�r�n�rken bile yerli yersiz suskunlu�um, uzakl���m. " Dokunmay�n bana " derim, " Ne olur dokunmay�n! En az�ndan b�rak�n yaln�zca dinleyeyim sizi, konu�mayay�m ". " Hatta susup, sonra da �urac�kta uykuya dalay�m, b�rak�n beni� "

Duymazlar.

Zaten g�z� �oktan beri yollarda kalm�� piyanom da her zamanki gibi bekler beni. Belki yine ba��na oturmayaca��m� bile bile. Umutla. �nad�na.

Evim bekler beni. Sahibini �a��rm��. Bir yerlerde bir �eyleri ka��rm��. Terk edilme fikrinden yoksun, �ylece bekler. Yaz�k!

En �ok da yaz� masamdaki kalem ka��t oturur bekler beni. So�uk. ��ime dokunur. K�yamam onlar�n yolda kalm�� g�zlerine� K�yamam onlarla yaz�lmam��, havada as�l� kalm�� s�zlerime� 

Sonra da ac�s�n� ��kart�rcas�na bu bekleyi�in, kula��mda hay�li bir piyano kon�ertosu, hen�z yaln�zca hay�llerimde duran bana �zg� s���na��m, oturur yazar�m b�yle �� be� sat�r. Birilerinden, bir �eylerden zamans�z �ald���m zamanlarda, i�ime doldurduklar�m��

Ancak bu kadar anlat�r�m�

 

 ( III ) �NSANIN G�D�� H�L�

 

Toplad�m e�yalar� kap�n�n �n�ne. Sonunda gidiyorum. Terk ediyorum bu evi. Buras� yine rutubet kokuyor. Yine da��n�k. Yine bir paspall�k var �st�nde. B�kt���m. Ka�t���m. ' Oh be kurtuluyorum bu yerden ' derken, biliyorum ki yine de �zleyece�im bu usand���m rutubet kokusunu. ��indekileri, sohbetlerimizi, g�l��melerimiz ve a�la�malar�m�z�. Onu.

...

Kavga etmi�tik bir g�n. Kavgadan �ok bir k�rg�nl�k haliydi aram�zda. Neymi� efendim k�r�lm�� bana. K�t�ym��; ama ben hi� sormam���m nesi var diye. Deliye d�nm��t�m duyunca. �ekip gittim. Ben sanki iyiyim. Tek k�t� g�n ge�iren o sanki. Hayret edilecek bir �ey yani! Nas�l bu kadar bencil olabilir, anlam�yorum. Beni soran var sanki� Gitmiyorum i�te eve. Kals�n �yle yaln�z bu gece.

Kalacak bir yer buldum kendime. Gitmedim eve. Haber de vermedim. �ald�k�a �ald� telefonum. A�mad�m. Uyku da tutmad� tabii. ��ime de sinmedi. Kalamaz ki o karanl�kta. Bir g�n �nceden, ya da en ge� ��leden sonra haber vermeden ak�am d��ar�da kalma plan� yapamazd�m ki hi�. Korkard�. Hem k�zard�m ona hem de k�yamazd�m. Tam iki bu�uk sene bu b�yle devam etti. O birlikte kalacak biri ya da bir yer ayarlard� kendine ve b�ylece de ben istedi�im yerde olabilirdim gece vakti, g�n�l rahatl���yla. O mu? O rahat giderdi gidece�i yere. Ben kal�rd�m yaln�z ne de olsa. Korksam da sesimi ��karmaz bir �ekilde uyurdum. ��te bu y�zden i�ten i�e de k�zard�m ona. O niye yapam�yor, niye zorlam�yor ki kendini, �ocuk mu, ben nas�l kal�yorum. Yuh yani�

Babam�n y�z�ndendi - sayesinde demeliyim belki - bu asl�nda. Bizleri de kendi gibi yeti�tirdi. " Kimseye muhta� olmay�n k�z�m! ". Asl�nda ben de �oktan benimsemi�tim bu dedi�ini. H�l� da b�yle ya�ar�m. M�mk�n oldu�unca yaln�z, kimselere y�k olmadan kendimce ya�ay�p gitmek isterim. Dolmu�tan d���p aya��m� incitti�imde bile yaln�zd�m ben! Kendim haz�rlam��t�m yeme�imi. A�laya a�laya. O yoktu o zaman. �ans! Bir y�l sonra girdi�im 'tam narkozlu ' ilk ameliyat�mdan ��kt���m g�n de hastaneye gelmemi�ti; s�nav� varm��. �ans m� bu da?

Neyse i�te, o gece telefonlar�n �st�ne de bir k�sa mesaj geldi. Ben de gelmeyece�imi bildiren sonu noktal� bir mesaj g�nderdim ona kar��l�k olarak. En sevmediklerindenmi� me�er sonu noktal� c�mleler. Sonradan ��rendim.

Bir g�n sonra art�k eve gitmem gerekiyordu. Nereye kadar ka�abilirdim ki?

�nce yaz�yla ileti�im kurduk. Konu�mak, y�z y�ze bakmak zordu. Ben yazd�m bir �eyler. �st�ne o yazm��. Sonra g�zya�lar� e�li�inde bir sar�lmayla bitti k�rg�nl���m�z. Hatta ge�ti. Hep kavgalar�n insanlar� yak�nla�t�rd���na inan�r�m. Bizim i�in de bu b�yle oldu. O g�nden sonra bir ad�m daha yakla�t�k birbirimize. Karde� gibi olduk.

...

K�t� oldu�umuz zamanlarda birlikte oturur, bazen birlikte ders �al���r, bazense sadece bir arada �ylece dururduk. Birimiz kitap okur, di�erimiz uyurdu ama ayn� odada olurduk. �ki ki�iden bir yuva yapard�k akl�m�zca; k�t� g�nler ba�ka t�rl� ge�mezdi.

Bir g�n o benim odamdayd�. Bilgisayar�mda �devini yap�yordu. Ben yeni banyodan ��km��t�m. Hay�rs�z�n birine ���kt�m o zamanlar. �lkti. Bir k�t�yd�m, bir k�t�yd�m ki sormay�n. O asl�nda k���kt� benden ama, ya�am��t� bir benzerini, biliyordu bunun ne menem bir �ey oldu�unu! �ok destek oldu o zamanlarda.

�st�mdeki beyaz bornozumla yere �ylece oturuverdim. Dakikalarca hareketsiz, sessiz kald�m. Sonra g�z�mden birka� damla ya� geldi. �� �eki�lerimi duyunca bana d�nd�. Anlamak istercesine, sessiz bakt�. " Her �ey ge�iyor " dedim. " Her �ey ge�iyor! G�n gelecek, bu g�nlerimiz de son bulacak. B�yle seninle oturup uzun uzun sohbet edemeyece�iz. Farkl� yerlerde olaca��z belki de. B�yle kafam�za esince P�nar' lara gidip dertle�emeyece�iz de �rne�in. Sabahlara kadar g�lemeyece�iz. Her �ey ge�iyor... " Sevecenlikle bakt� bana. Usulca dedi ki: " Her �ey ge�iyor ama yerine ba�ka �eyler geliyor Bernac�m, �yle d���nme. Daha g�zel g�nler geliyor ge�enlerin yerine... "

Bilmem ben gittikten sonra hat�rlayacak m� bu dediklerini. Ve bu kez benim yerimden hayata, o eve bakarken, o g�n kurdu�u c�mledeki g�zel g�nleri g�recek mi?  

Belki de, payla�t���m�z onca �eye ra�men, geride kal��a ba�l� bir bencillik kalacak akl�nda bana dair. Benimse g�zel ama da��n�k g�nler, bir de gitti�im yerde umut dolu bir c�mle gelecek akl�ma: " Her �ey ge�iyor ama yerine ba�ka �eyler geliyor... "

 

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 150. haftan�n 06.08.2007 / 12.08.2007  konusu: ACISIYLA, EK��S�YLE, TUZLUSUYLA, TATLISIYLA �NSAN �zerine

: Berna EFEO�LU,  �stanbul, 10.08.2007                                            di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t