wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif Hakk� Sahibi: Berna EFEO�LU

YARAMAZLAR

Da��lm��, d�rt bir yanda ko�turuyorlar birbiri ard�nca. 

Baz�lar� el ele tutu�mu�, baz�s� alabildi�ine �zg�r, ba��ms�z olma tel���nda. 

Kimi k�sa, kimi uzun olman�n yan� s�ra �ocuksu! Baz�s� sa�lar�n� iki yanda toplam��; baz�s� da alabros t�ra�l�. Kimi kavgac�, kimi de alabildi�ine sessiz. Birileri bir di�erinin sa��n� �eki�tiriyor; di�er birileri de bir di�erinin ard�ndan ko�uyor. Ka�an� var; kovalayan� var. D���p dizini yaralayan� da cabas��  

M�z�k��s�, uslusu, a��r ba�l�s�, " B�y�y�nce kesin afet olacak bu! " dedirteni, hoppa k�l�kl�s�, �apk�n bak��l�s�, sinirlisi, dingini, huzurevi sakini gibisi var. 

��lerinde toplum bask�s�yla b�y�t�leni var. Asi olup �imdiden her �eye meydan okuyan� da var; daha do�mam���, i�eride kal�p d��ar� ��kamam��� da. 

S�sl�s�, r�k���, sadesi var bir de! Konu�mas�, g�lmesi, sa�� ba�� darmada��n olan� da var. 

Bir de i�lerinde �nad�na ��retmen �ocu�u olan� var. Her �eyi derli toplu, dersleri de iyi. �rnek olan� var; ders al�nan� da.  

Aileden yana �ansl� olan�, sorunlusu var. Tek �ocuk olan� da burada, kalabal�k aile g�rm��� de! Memur �ocu�u da var; ruhunu, bedenini satan�n �ocu�u da! 

G�z� di�erinin oyununda, oyunca��nda olan� var; kendi oyunuyla ge�inip gideni de. 

Neyse i�te, hepsinin bir kendine �zg�l��� var. Beraberce oynuyorlar �yle; g�l�p a�la��yorlar. Gidip geliyorlar; bir o yana, bir bu yana. Hepsi zihnimin oyun park�nda �imdi.

Da��lm��, d�rt bir yanda  ko�turuyorlar birbiri ard�nca.

Yaramaz c�mlelerim...

 

: Berna EFEO�LU,  �stanbul, 23.08.2007                                            di�er bir deneme i�in

                            

Bir �nceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Enstit� Girisi Bir Sonraki Yap�t