wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Alp ARPAD

ABDULLAH

Bir oda. Bir yatak. Bir ka� evcil. Ana baba ve �ocuklar. Bilmiyorum ne i�in ama mutlulu�un resimdeki en b�y�k simgesi o �ocuklar gibi geliyor bana. Acaba olanaks�zl��a inat, sorumluluktan m� ka��yorum resmin i�ine s���narak?

Kutsal Kad�n Mukaddes Adamla birlikte evin sobas�n� canl� tutard�. Yaln�zca sobay� m�, evin t�m�n�... �ocuklar�, sonra kediyi, �ok sonralar� k�pe�i, aralarda kanaryay� ve bir d�nem bal�klar� hatta Mukaddes Adam' �n bah�edeki kaplumba�as� bile sebeplenirdi. Etraf� duvarla �evrili, y�z metrekarelik bah�enin d���na diledi�i zaman ��kard� o delikanl� tosba�a. Delikanl�yd� herh�lde; b�y�y�nce anla��ld� ki �apk�nl��a gidiyor. �yle olmal�yd�! Ya��a ondan b�y�k biraderleri de �yle yap�yordu. Ya ���y�nce, ya ac�k�nca, ya da paras� bitince eve d�nerlerdi. Bu kaplumba�a da  �yle yap�yordu! O duvarlar� nas�l a��p nas�l tekrar i�eri girdi�i bug�n dahi bir bilmece. Hi� delik yoktu duvarlarda! Mukaddes Adam' �n " Tanr�' n�n kulu " anlam�na Abdullah diye �a��rd��� kaplumba�ayla Mukaddes Adam birbirlerine s�k� s�k�ya ba�l�yd�lar..

Kutsal Kad�n hep sayard�. B�y�k o�ul, ortanca o�ul, k���k o�ul, kedi, k�pek, ku�, bal�k, Abdullah, Mukaddes Adam, ev halk� tamam! Ancak bu zaman bir g�l�mseme da��l�rd� y�z�ne. S�k�nt�lar�na, yorgunlu�una, yoklu�una ra�men. Mukaddes Adam hep g�l�msemeye �al���rd�; s�k�nt�lar�na, yorgunlu�una, yoklu�una kar��n. �� karde�se, s�nnete kadar hep g�l�msedi. S�k�nt�lar� vard� ufak tefek ama s�k�nt� oldu�unu bilmezlerdi. Yorgunluk ve yoklu�u hi� bilemediler. S�nnete kadar! S�nnetten sonra ��renmeye ba�lad�lar ve y�zleri ask�lar�yla tan��t�. ��te o zamana kadar onlar da hep g�l�msedi. Mutluydular.

Kutsal Kad�nla Mukaddes Adam kolay kolay mutlanmazd�. �� karde� mutlan�rsa, o zaman onlar zaten mutluydu. �imdi karde�ler ayn� n�beti devrald�; mutluluk�uluk oynuyorlar.

Sonra birer birer yok olmaya ba�lad�lar. �nce evin i�indeki evciller.. Sonra kutsal kad�n...

Cumhuriyet �ocuklar� beraber yok oldular; Kutsal Kad�n' dan bir �nce. Mukaddes Adam cumhuriyeti ve kurucular�n� �ok severdi. Bir 29 Ekim tan�, aya kap�ld�. Aya kat�ld�. Bir daha g�remeyince Abdullah' �n da ayn� g�n ayr�ld���n� anlad�lar. Birbirlerine s�ms�k� ba�l�yd�lar... 

�imdiye de�in, bug�nk� g�nde dahi karde�ler, kendilerine b�rak�lan mirasla ayakta duruyorlar. Kutsal Kad�n' la Mukaddes Adam' dan ���ne kalan, onlardan onlar�nkine kalacak ayn� mirasla, salt �ocuksu bir mutlulukla orada �yle uyuyor; Abidin Dino �yle �izmi�!...              

   " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 2. hafta, 04.10.2004 - 10.10.2004 haftan�n konusu: Abidin D�NO' nun " Mutlulu�un Resmi " yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine...

      : Alp ARPAD,  Ankara, 08 Ekim 2004, 21:29                                                                                di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t