wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: G�kt�rk DEM�REL

ARTIK MUTLU DE��L�Z

Bir �eyi tan�mlamak �ok zor i�tir. �zellikle g�receli kavramlara genel tan�mlar bulmak neredeyse olanaks�zd�r. Mutlulu�u tan�m�n� genellemek hi� kolay de�il. Bana g�re bu tan�m� yapman�n en g�zel yolu ge�mi�e bakmak, ge�mi�te insanlar�n nas�l mutlu olmu� oldu�unu g�zlemlemek.

�nsanlar�n, ge�mi�te elektri�in, televizyonun, bilgisayar�n olmad��� bir d�nyada g�nlerini nas�l ge�irdiklerini hep merak etmi�imdir. Ge�mi�te, insanlar aras�nda do�rudan g�n�lden g�n�le akan bir konu�ma yolu vard�. Bunun sonucunda insanlar birbirlerine iyice ba�l�yd�lar. Onlar�n g�n�m�zdeki problemlerin hi� birinden haberi yoktu. �evre kirlili�i, ter�r, ge�im s�k�nt�s�... O g�nlerde fakirlik yok muydu? Elbette vard�. Ancak bu bir dert de�ildi ��nk� insanlar birbirlerine s�k� s�k� ba�l�yd�lar. Hem aile i�inde hem de aile d���nda. O zamanlar kom�usu a�ken tok yatan insanlar yoktu. �nsanlar�n elinde teknolojik oyuncaklar yerine s�k� g�n�l ba�lar� vard�; mutlulard�!...

Onlara g�re mutluluk her ne �artta olursa olsun sevmek, yard�m etmek ve sevdiklerinin yan�nda olmakt��

Ancak burada bir soruna kar��la��yoruz: Bu tan�m g�n�m�zde de genel ve ge�erli bir kavram m� acaba? G�n�m�zde bilim ve teknolojideki geli�melere ayak uydurmak bir hayli zor. Bunun da nedeni insanlardaki t�kenmek bilmeyen a�l�k m�? G�n�m�zde mutluluk anlay���n�n t�keni� nedeni bu olabilir. Yaln�z benim buna mutluluk demeye dilim varm�yor. �nsanlar art�k bir kez yapt���n� bir daha yapm�yor. Bir kez giydi�ini bir daha giymiyor, sa� modelinden e�lenceye kadar her alanda s�rekli yeni �eyler bulup bunlar� h�zla t�ketmenin pe�inde ko�uyor.

Hatta buna dostluk, sevgi gibi y�ce kavramlar da dahil�

G�n�m�zde eskiden mutlulu�a dair ne varsa git gide yok oluyor. Yani, temeli sevgiye, dostlu�a, yard�mla�maya dayal� mutluluk yok art�k. Abidin D�NO� nun resimledi�i gibi bir yatakta b�t�n aile yat�p �zerlerine su damlarken mutlu kalabilen insanlar nat�rmort..

Art�k mutlu de�iliz...

 " Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 2. hafta, 04.10.2004 - 10.10.2004 haftan�n konusu: Abidin D�NO' nun Mutlulu�un Resmi yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine...

       : G�kt�rk DEM�REL,  09.10.2004, 12:44,                                                                                                       di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t