wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: G�kt�rk DEM�REL

�IKMAZIN �IKI�I

Ya�am d�� k�r�kl�klar�yla dolu. Bazen kendimizi olaylar�n ak���na kapt�r�p b�y�k umutlar filizlendiriyoruz. Ancak, zaman zaman umutlar ger�e�e d�n��meyebiliyor. Umutlar�m�z�n nefesi ger�e�in ac�mas�zl�k yoku�unda t�kanabiliyor ... 

Ya�am�n her evresinde, toplumun her kesiminde d�� k�r�kl�klar� var. Babas�z, annesi �aresiz hastal��a yakalanm�� bir gen�, bu ac� ger�ekten kurtulmak i�in nice umutlar biriktirip s�r�yle beklenti i�ine giriyor. T�p okuyup annesinin hastal���na ��z�m bularak, �ok para kazan�p ona �ekti�i ac�lar� unutturmak i�in g�zel olanaklar sa�layacak, ona torun verip hasret kald��� aile s�cakl���na kavu�turacak... 

Hayata bu umutlarla ba�layan ancak bir yandan annesinin hastal���na ek olarak evdeki sorunlarla bunalan gen�, bir yandan elinden geldi�ince para kazan�p araya okulu s�k��t�r�yor ve y�llar ge�tik�e anl�yor ki umutlar� ger�e�e d�n��meye �ok uzak. 

 ��te b�yle zamanlarda ��kmaz bir sokaktan ��k�� yolu aramaya ba�lar insan ve �o�u zaman ba�ar�s�z oldu�u hayat� bitirmeyi d���n�r. Her �ey art�k olabilece�inin en k�t� halindedir. O anda kapkaranl�k hayat�na bir ���k do�uverir insan�n. Hayat�n kural�d�r bu.. Havadan yere b�rak�lan top gibi en dibe vurduktan sonra z�plar ve y�kselir. �nsan asl�nda bu duruma kendi kendini d���rd���n� anlar. Ger�ekle�mesi zor umutlar� kendine � hedef � olarak belirlemi�tir ��nk�. Umutlar�m�z hedef olmamal�d�r. Hedef, ger�ek�i d���n�lerek saptanan bir olgudur. �nsan bunu anlay�nca hayat� bitirmektense oyunu kural�na g�re oynaman�n; yani ��kmaz sokaktan ��kmaktansa geriye d�nmenin daha mant�kl� oldu�unu kavrar. 

Ayn� gen�, ak�amlar� eve hayal k�r�kl�klar�yla d�nmektense sevin�le d�nmenin bile annesi i�in iyi oldu�unu kavray�nca hayat daha g�zel g�z�k�r g�z�ne. Kendi yolunu hayat ger�ek�ili�ine paralel �izmesi gerekmektedir. 

Dolay�s�yla, insan kendi kendini ast��� ipten yaln�z kendi kendini kurtarabilir. Aynen u�urumun kenar�ndaki adam� kendi g�lgesinin a�aca ba�lad��� gibi..

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 3. hafta, 11.10.2004 - 17.10.2004 haftan�n konusu: Karikat�rist Ali ��kr� F�DAN' �n intihar konulu yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine...  

       : G�kt�rk DEM�REL,  15.10.2004, 21:30,                                                                                                       di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t