wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Sema OKURER

G�TMEK M� ZOR KALMAK MI ?

Kayal�klara do�ru yava��a ilerledi, ad�mlar� geri geri gidiyordu sanki. Bir yan� bir an �nce bu i�i bitirmek isterken, bir par�as� da direniyordu.  Ger�ekten istiyor muydu bilinmeyene gitmeyi? Elindeki zarf� yere b�rakt�.  � Bu benim se�imim, �l�m�mden hi� kimse sorumlu de�ildir � diye yazm��t�. Bir ad�m daha yakla�t� kenara, sonuna gelmi�ti i�te� Uzaklara bakt�, �n�nde u�suz bucaks�z uzanan koyu mavi sular�n derinli�ine dald� gitti g�zleri.   D���nd�, d���nd�k�e hat�rlad�, hat�rlad�k�a g�zleri doldu, bo�ulacak gibi hissetti kendini. Birden kendine geldi, �n�ne bakt�, a�a��da k�y� boyunca uzanan kayal��� g�rd�, g�ne�in sulardaki p�r�lt�s�na dikti g�zlerini, onu �a��r�yordu, kendini bo�lu�a b�rak�vermenin �ekicili�ine kap�l�r gibi oldu. Ba�� d�nd�, sendeledi, kalbinin at��lar� h�zland�, fark�nda olmadan bir ad�m geriledi. Ger�ekten bunu mu istiyordu?? Yoksa kalmal�, m�cadele etmeli miydi her �eye ra�men? Bir an d���nd�, yine bocalad�, g�zleri bu�uland� yeniden.  Esinti ��km��t�, �rperdi�ini hissetti. Arkas�na bakt� ve a�ac� g�rd�, son dakikalar�n tek tan���n�. R�zgarda sallanan dallar�n� uzatarak, yapraklar�yla onu sarmalamaya �al���yor, varg�c�yle onu durdurmak istiyor gibiydi.  Birden i�i �s�nd�, buruk bir g�l�mseme belirdi y�z�nde�  

Zarf r�zgar�n etkisiyle savrularak yava� yava�, d�ne d�ne bir kelebek edas�yla u�tu sonsuzlu�a�

" Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 3. hafta, 11.10.2004 - 17.10.2004 haftan�n konusu: Karikat�rist Ali ��kr� F�DAN' �n intihar konulu yap�t�n�n hat�rlatt�klar� �zerine...  

       : Sema OKURER,  17.10.2004, 23:12,                                                                                                             di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t