wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: K�BELE

ELMAS

N�ans i�in nicedir yazmay� diliyordum.

Bilseniz baz� �lkelerde, insanlar sava� al��kanl�klar�n� nas�l da �iddetle s�rd�r�yorlar... nas�l da her bir �eyle sava� halindeler...

B�t�n her �ey de buradan kaynaklan�yor zaten. Bir insan, bir ki�ilik yap�s�, bir toplum, bir toplumsal ki�ilik yap�s� olu�turuyor. Nas�l hayret edilesi bir kavramd�r bu toplum psikolojisi... Bir �zdeyi� var." Ne zaman insanlar benimle ayn� fikirde olsa hatal� oldu�umu d���n�r�m." ( Oscar  WILDE )

Yaz�k ki sokakta insanlar kalkanlar�yla dola��yorlar. Konu�maktan �nce kavga etmeye haz�r herkes. Gergin olmas�na gerek yok, herhangi bir durum olu�tu�u zaman sald�r� hali g�zlemliyorum. D���nce ve duygular�m� tam olarak ifade etti�im zaman, hele de s�ze kar��mdakine dair olumlu bir unsurla ba�larsam, g�zlemledi�im �ey her defas�nda �nce bir �a�k�nl�k oluyor. Sonra o da bana anlat�yor. Ve tatl�ya ba�lan�yor. Hemen her  durumda yakla��m�m b�yle  oluyor. �lkel tepkiler verece�imi hissetti�im zamanlarda kendimi bileyliyorum. �abal�yorum. �nsanlar bunu yapsa. Toplum al��sa buna. �evremde az say�da b�yle davranan insan  var...  

Kendi ile bar���k, ho� bak��l�, sevgi g�zl� insanlar. Biri Sn. Se�kin Kemal Erdem' dir. N�ans ise onun hayata bak���n�n bir yans�mas� gibi geliyor bana. Yaz�n alan�nda da sahip oldu�u olumlu ve bar����l yakla��m g�ze �arp�yor. Oysa genel d���nce di�er t�rl�s�d�r. �nsanlar edebiyat� o kadar sever ve de�erli g�r�r ki kimselere dokundurtmaz. Ka��k�� elmas� gibi bir �eydir edebiyat. Bunu   " Dur hem�erim! Yassah! " yakla��m�ndan farkl� g�remiyorum. " Medya " denen say�s�z kollu yarat���n insanlara sundu�u ikramda edebiyat ne kadar yer al�r? Kimi yazar diye sunar, en �ok okunanlar menusunu neden serer �n�m�ze? Ka��k�� elmas�na bu ay kimlerin dokunmas�na izin verilmi�tir? Bu izni kim vermi�tir? Bunu bilememek bir edebiyatsever olarak beni yeteri kadar �zmekte. Peki neden y�llard�r a��z tad�yla okudu�um kitab�n say�s� bu kadar az? 

Dokunmaya dokunmaya kimseler bakmaz olacak o elmasa. Benim olmayan g�zelin ad� yok... �abalamayacak, ��nk� " yassah hem�erim! "

Ve Se�kin Kemal Erdem � Buyurun yak�ndan bak�n � dedi�i zaman, dokundurtmamay� " ilke, kalite ve �zel olu� "  a kar��t�ranlar elbette bu �zel olu�u yitirmeyi kabul etmeyecekler.

Oysa do�al seleksiyon zaten neyin ne oldu�unu en g�zel anlatand�r bize. Zaman, elmas�n� korumas�n� bilmedi mi �imdiye kadar? Bug�n devler kimsenin dokundurtmamas� ile devle�mi� de�illerdir. 

Aksine onlara herkes dokunmu�, koklam��, tatm��, hazmetmi�tir...Elmas bug�ne kadar dokunulduk�a parlam�� k�sacas�. 

Bunu herkesin fark edebilmesi dile�imdir. 

Her d���ncenin kar�� d���ncesi vard�r. Her yaz�n�n tart���lmas� gereken y�nleri vard�r. 
�yi ki de vard�r.

P�r�l p�r�l bir d�nya istiyorum!

Sevgi ve sayg�lar�mla

: Kibele,  24.10.2004, 02:oo,                            ilgili link:   N�ANS,  S. K. ERDEM                                     di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda  Radyolu Dakikalar ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t