wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet
www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Arzu ERG�N

ARAYI�

Portakal a�ac� beni portakal a�ac� g�lgesine davet ediyor. Karars�zl�kla ��rp�nan ayaklar�m bir ileri, iki geri gidip geliyor. Besbelli onlar da tek meyveli a�ac� istemiyor.

            Belki beni g�ne�in korundan koruyacak, bana meyvesini sunacak, s�rt�ma dayana��m olacak. Hep ayn� koruma, ayn� tat, ayn� dayanak. Oysa benim g�nl�m bin bir meyve y�kl�  bir a�a� g�lgesi ister. Her bir dal�nda bin bir l�tuf. T�pk� ayr� g�n�llerdeki binlerce sevgi gibi. Maksad�m onlar� tatmak de�il; tatt�rmak, g�n�llerdeki kiri paklamak.

         �ok iyi bilinir ki her meyvenin ayr� bir �ifas� vard�r. Her can�n bir nefesi oldu�u gibi. Bu biraz da sevgilinin naz�na benzer. Sevgili isterse bulur canan�n�, meyve dilerse verir �ifas�n�. Zaten �nemli olan, uzak olana ula�mak de�il midir? Uzak olan da zor olansa? Zor olan� ba�armak kolayl�k de�il midir? Kolayl�k da rahatl�ksa? B�yle bir durumda neden rahatl��� elimizin tersiyle iter, uza�� uzakta b�rak�r, kolayl��� zorla�t�r�r�z ve neden g�n�ller paklanarak rahatlamaz?

         �nsano�lu korku verenden korkar. Yakla�mak �rk�t�r onlar�. Sitemk�r bir h�le d���r�r ruhu. G�n�llerdeki g�llerin solmas�na g�z yumarlar. Oysa korku veren g�llerin solu�udur. Zorunlu olan ka���lar ba�lar ard�ndan. Kurulan dostluklar�n sudan sebepler y�z�nden y�k�lan bir harabeye yerine b�rakmas�� Dahas� da var tabii. Harabeyi yerinden kald�rmak, yerini temizlemek, ona hakaret edercesine yokmu� gibi davranmak� H�lbuki harabe �nce sa�lam de�ildi. �imdi hem sessiz hem de sevgisiz. Yerinde yaramaz �ocuklar saklamba� oynuyor. Bir ihtiyar harabenin �nceki h�lini an�ms�yor. Umut ve sevgi dolu bir gen� ise bir mum dikiyor oraya ve kibritiyle sevgi ad�na yak�yor i�inden ge�irip dile�ini: � Bu, son harabe olsun! Sonraki yap�lar daha sa�lam, daha dayan�kl� olsun. Haydi! Ellerimizle, t�rnaklar�m�zla kaz�yarak temelini atal�m. Ba��m�zda ta��yarak tu�lalar�n�, g�n�lden ba�lanarak g�le ve g�l� soldurmamak �art�yla ��phesiz �  diyor.

         Sevgi� Canlar�n arzulad���, bizlerin harabeye d�n��t�rd���. Olmad�k anlarda ellerin tersiyle itildi�i, bir aral�k g�r�nce i�eri girmek isteyen sevgi� Bazen sel olur g�zlerde, bazen g�n�llerde yel. G�zlerde konu�ur kimi zaman, kimi zaman k�ser kalplerde�

  : Arzu ERG�N, Vil�yet �ay Bah�esi, Malatya, 2002 Yaz Arifesi                                       di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t