wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Deniz �ZT�RK

YA�AMSIZLI�IMI VURMAYIN Y�Z�ME

Yaln�zl�k biriktiririm ben ceplerimde. �aresizlik biriktiririm, kimsesizlik belki... Sevgisizlik de�il asla. Her �ey i�in, herkes i�in minik sevgi paket�ikleri ta��yorum i� cebimde... Hani sokakta oynayan �ocuklar i�in �eker ta��mak vard�r ya, onun gibi bir �ey bu. Ben veririm... almas�n� bilene... Bak�n; sizin i�in de var bir tane...

Sarho�luk biriktiririm ben ceplerimde... k�r k�t�k sarho�luklar, ad�m� unutturacak sarho�luklar, ya�ad���m� unutturacak sarho�luklar... ' Yorgunlu�um, uykusuzlu�umdan  de�il! ' demi�tim bir kez... Ta��yamayaca��m kadar a��r ya�amak. ( b�yle gider bu... belki bir g�n.. )

Masallar biriktiririm ben ceplerimde... Kelebekli masallar, k�sac�k masallar... d�� kurmaya vaktin olmad���, aceleci masallar... Ve yalanlar biriktiririm sadece kendimi inand�rd���m.

�ark�lar biriktiririm ceplerimin en sotesinde. Ezgisini yaln�z benim bildi�im �ark�lar...

***

Ya�ams�zl�k biriktirdim ben ceplerimde... Soluksuz kal��lar biriktirdim. ' Sonlar� erken tan�may� ' biriktirdim. ' Depresyon �st� az umutsuzluk ' biriktirdim.

Kabuslar biriktirdim ben ceplerimde... bak�p bak�p korktu�um, korktuk�a sakland���m, sakland�k�a k�flendi�im..

A�klar biriktirdim ben ceplerimde. Paranoyak a�klar, �izofreni a�klar. Sanc�l� a�klar... Geriye d�n�p bakmay� imkans�z k�lan sevi�ler... sevi�meler...

Sevin�li d��ler biriktirmeyi unutmu�um, u�urtma heyecanlar�n� biriktirmeyi... yast���m�n alt�na saklamay� unutmu�um mutlu an�lar�. Karanl�k sokaklar biriktirmi�im de, oyun parklar�n� unutmu�um.

G�l�c�kler biriktirmeyi unutmu�um hep bu k�s�r d�ng�de devinmekten.

Benim yerime g�l�mser misiniz?

        : Deniz �ZT�RK,  �zmir, 03.11.2004,                                                                                                             di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t