wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: G�kt�rk DEM�REL

ORFEUS

Hayat boyu tepki �ekmeden ya�amay� ��retildik. B�rakal�m, her �ey ak���na g�re i�lesin; bizim fikirlerimiz �o�unlukla �at��mas�n... Aksi halde tepki g�r�r, toplum taraf�ndan d��lanma tehlikesiyle kar��la��r�z.

Ama do�ru bildi�i yolda, yoldan ��kartmaya �al��anlara ra�men ve onlara kar�� ilerleyip do�ruda diretenlerin er ya da ge� d�zg�n kahraman� olduklar�n� unuttuk. Zaten bunun tersi d���n�lemez... Herkesin gitti�i yanl�� yoldan giden, kahraman olabilir mi? D�nyan�n d�z olmad��� anla��ld�ktan sonra ne oldu? 

Tabii ki bu ne olursa olsun marjinal olmak ille de inad�na genel doktrinlere kar�� ��kmak de�il. Konjonkt�r� g�z �n�nde bulundurup do�ruyu tespit ettikten sonra, ne olursa olsun do�ruyu savunmak. Tek ba��na olsan da, en g��s�z olsan da..

B�ylece haks�z ve g��l� olana ders verip, kahraman olman�n yolunu a�m�� oluruz. Ayn�, yanl�� belediye ba�kan�na kar�� direnen, kahraman olan Orfeus gibi..

Edebiyat At�lyesi Pazartesi �al��malar� " ndan: 7. hafta, 08.11.2004 - 14.11.2004 haftan�n konusu: 7. Ev ( Alp ARPAD ) �yk�s�n�n ve Chathika ( Beste Mikis THEODORAKIS, Klarnet Vasillis  SALEAS ) �ark�s�n�n hat�rlatt�klar� �zerine...

  : G�kt�rk DEM�REL, .14.11.2004,  18:oo                                                                                                    di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t