wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Arzu ERG�N

MAV� SON

Bug�n d�nden farkl� bir ba�lay��t�. Bulutun o nazl� bak���n�n damlalar d�kerek sele d�n��t�rd��� edas� yerini tatl� ve �l�k bir ok�ay��a b�rakm��t�. Sevgilinin gidi�i ve d�n��� de b�yle olabilir miydi?

Do�a anaya kar��an, incelikle se�ilen na�melerden f��k�ran notalar� �nce kalbi durgunlu�undan kurtar�p co�turur sonra g�zleri bir ba�ka konu�turur. Dudaklar�n yerine; dudaklar�ysa k�sercesine kapat�r farkl� bir hissedi�le�

G�ne� �zerimde tebess�m ediyor �u an. Ac� diye bir �ey yok diyor s�cac�k sesiyle. Araya bulutun so�uk sesi kar���yor. Masmavi bak�� bir anda simsiyah kesiliyor. Siyahl�k g�r�n�rde mavili�i �rtse de maneviyata inemiyor.

Kim siyah�n alt�ndaki mavili�i g�rmezlikten gelebilir?

Bir g�n s�zlarsa y�re�im, g�zlerim d��erse �n�me, etimin �zerinde ev kurarsa ufakl�klar ve benim evim d�rt bir yan� ezelim olan toprak olursa�

Ger�ek bir ba�lang��la noktalansa da sonum; mavi, yine mavidir.

Not: Malatya Vilayet �ay Bah�esinde 2002 y�l�nda bir yaz mevsiminin kendini hissettirme�e ba�lad��� bir d�nemde yazd���m bir yaz�. T�rk Dili ve Edebiyat�  Hocas�  Do�. Dr. Cemil G�LSEREN taraf�ndan Mavi Son ba�l��� konulmu�tur. Hocam taraf�ndan konulan ba�l�k sonsuza kadar kalacakt�r.

  : Arzu ERG�N, Malatya, 2002                                                                                  di�er bir deneme i�in

 

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t