wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Nusrer ZENC�RC�

D���NMEN�N PAT�KALARI

D���nmek, d���nebilmek; insan�n �teki canl�lara �st�nl���n� sa�layan en �st�n yanlar�ndan biri. Ama bu �st�nl���n geli�ime yine de a��k olmas� zorunlulu�u, insan�n �n�n� alamad��� merak ve sorgulama d�rt�s� ile birlikte, insanlar�n daha iyi d���nme yollar�n� aramas�n�, bulmas�n� ve uygulamas�n� zorunlu k�l�yor.

D���nme - d���nce olu�turma - bu noktaya gelip oturunca da kar��m�za iki yol ��k�yor. Bu yollardan birincisi; y�zy�llard�r topluma y�n vermeye �abalayan d���n�rler taraf�ndan yayg�n olarak kullan�lan�. Yani; �teki insanlardan uzakla�arak bir da�a, ma�araya kapanmak, o ana dek da�arc�klar�nda biriktirdiklerinin �����nda bir d���nme sistemi, sistemler felsefesi olu�turmak, buna g�re ya�amak ve zamanla �teki insanlar�n bunu alg�lamas�n� / anlamas�n� umarak beklemek. B�yle bir sistemler felsefesi i�inde ya�ayan d���n�r�n bu inziva d�nemi i�inde, d��sal olaylardan uzakla�mas�, bu y�ntemin - belki de - dura�anla�mas�na yol a�an ve - belki de - eksik olan yanlar�ndan biri. Burada d���n�r�n d��sal olaylardan uzak olmas�, bu d���nce felsefelerinin s�reklilik g�steren do�al ve sosyal olaylar� a��klamakta ge�mi�te kalmalar�na, uygulamada s�k�nt�larla kar��la�malar�na ve b�ylelikle - zorla olsa bile - �zg�nl�klerinden uzakla�malar�na yol a��lmas� s�z konusu olmaktad�r. Sokrat gibi istisnalar olsa bile.

Bu yollardan ikincisi olan; d��sal olaylara kendini kapatmadan onlarla bir arada ya�ayarak bir d���nce felsefesi ortaya koymak - pek s�k rastlan�r bir durum olmamakla birlikte - o felsefenin uygulanabilirli�i a��s�ndan daha iyi bir yakla��m olabilir. Burada kar��m�za ��kan en �nemli �ekince ise; detaylarla detay olmayanlar� d���n�r�n ay�rt etme becerisinin yeterli olup olmad���d�r. D���n�r�n her detaydan etkilenmesi genel d���n yasalar�n�n ortaya konmas�n�n zorla�mas�n�, detaylar� g�z ard� etmesi se bu yasalar�n uygulanmas� s�ras�nda zorluklar�n ortaya ��kmas�na yol a�acakt�r. Bu yan�lg�ya d��enleri, d��meyenlerden ay�rmak gerekti�ini belirtenler olmas�na kar��n bu yan�lg�da olanlar�n da az say�da olmad���n� bilmek gerekir. Her iki yakla��mda da ortaya ��kan bu s�k�nt�lardan sak�n�labilmesi, ancak ve ancak, �retilme bi�imi ne olursa olsun d���nce sistemlerinin de canl� / ya�ayan yap�lar oldu�unun kabul edilerek ya�amam�zda kullan�lmas�yla sa�lanabilir. Aksine yakla��mlar - felsefe olsun, din olsun, ya da toplumu kal�plara d�ken ba�ka d���nce sistemleri olsun - d���nce sistemlerinin �nce dura�anla�mas�na sonra eskimesine ve daha sonra da ortadan kalkmas�na yol a�acakt�r. Burada tart��ma dinin d���nce bi�imi oldu�una ili�kin kar�� ��k��lar olmas� beklenebilir ve bu da olacakt�r. Ancak; d���nce sistemlerinin ve dinlerin insanlar� / insanl��� - en az�ndan - bir d�zenleme i�ine alma �abas�nda birle�tiklerini yads�yamayaca��m�z da a��kt�r.

                              : Nusret ZENC�RC�, 17.11.2004,                                                                                                               di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t