wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

 DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Arzu ERG�N

KEND�N� YA�A

Ya�ad�klar�m�z, o anlar�n ya�anmas� i�indir. Andaki ya�ad�klar�m�z olmay�nca ya�an�las� d��lerin yerini al�verir terk edili�. G��s�z bir itilimle doyurucu a��klamalar�n g�revlerinde darbo�azlar� ba�lat�r. Varl���na gerek duyulmayan harfler u�u�ur sa��nda solunda. Allanm�� pullanm��, bir o kadar da gereksiz h�llerin. As�l �ah�slar�n g�c�, cahilli�in s�n�r bilmez yan�lg�lar�n�n ya�and��� cazibeli ve bir o kadar da abart�lm�� yan�lg�s�yla k�l�� k�l�ca kalm��t�r. Bu m�cadele, b�t�n �zellikleriyle bir de�er ifade eden hazlar�n �neminin her zaman korunmas�, birinci ko�ul say�lm��t�r. 

         Her ne olursa olsun kendi olmaktan bir an dahi vazge�meden, yarat�l�� amac�na ters d��mekten sak�n�p ulus olma bilinciyle harmanlanarak bilincini bu bar���n kuvvetlendirilmesine harcamaktan ka��nmam��t�r. D�zg�n, k��eleri sivrilikten yoksun bir bi�imlendirme ba�lam��t�r gizliden gizliye. 

         Farkl� y�rekler ayn� atmaya, farkl� zihinler ister istemez ayn� d���nme�e ba�lam��t�r. Galibiyet, as�l olanlar�n koca y�re�inde kabarm��, ta�m��, bu g�rkemiyle zay�fl��a ma�lup olarak ge�ici heveslere aldanmam��t�r. 

         Olmay�� de�il midir cahillik? Varla yok aras�� Soluk aras� kadar k�sa �m�rl�, g�r�lmek istenilmeyen kadar �irkin, duyulamayacak kadar k�s�k sesli. Oysa �u ihti�aml� cahilsizlik! O, ne k�sa �m�rl� ne �irkin ne de k�s�k sesli. At�lan ad�mlar, y�kselen sesler, �o�alan g�zellikler ona dair.  

         Menfaatsiz, gizli hesaplardan ar�nm��, art niyet ta��mayan, kendini bilerek, haddini a�madan do�ru bir yolda ilerleyen sonsuz bir kudret. Nefsini temizleyerek, ikiy�zl�l�kten uzak kal�p, ahl�kl� fiillerin fikirleriyle ya�anmas� gerekendir ya�an�lanlar!

  : Arzu ERG�N, �ardak alt�, �n�n� �niversitesi, Malatya, 1998 �lkbahar�                                       di�er bir deneme i�in

                               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t