wholesale jerseys wholesale jerseys china wholesale nfl jerseys from china wholesale jerseys free shipping wholesale nfl jerseys online coach outlet coach handbags outlet coach handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors handbags outlet michael kors outlet

www.sizedebiyat.com SiZedebiyat Edebiyat Enstit�s�

DENEME soka��

Telif hakk� sahibi: Nusret ZENC�RC�

�EVREDEN �ZG�R OLMAK

�nsanlar vard�r. Duyars�n�z. Hep ko�ullar�n�n engellerinden, i�inde bulunduklar� ortamdan dolay� yapamad�klar�ndan �ikayet edip duran insanlar. Hep mutsuz, hep umutsuz. Ko�ullar�n�n kendili�inden de�i�mesini bekleyen insanlar.

�ocuk vard�r. Ders �al��mak i�in masay�, oday�, odada duvar�n rengini, m�zik setini, setteki CD'nin en iyisini bekler durur.

Kad�n vard�r. Bek�rd�r. Baba evinden u�up gidece�i, gitti�i yeni evinde yapacaklar�n� bekler, durur. Gidece�i yerde her �ey iyi olacak, o zaman o da g�zel �eyler yapacak, g�zel, ak�ll� �ocuklar yeti�tirecek, o mutlu, �ocuklar� mutlu, e�i mutlu olacakt�r.

Kad�n vard�r. Evlidir. B�km��t�r kocas�ndan, ev i�lerinden, kendi ya�ad�klar�n�n tamam�ndan. Bo�anacakt�r. Yeni bir eve ta��nacak, �zg�r olacak ve her diledi�ini, i�te o zaman, yapacakt�r. Bekler durur g�zel g�nleri.

Adam vard�r. Evlidir. B�km��t�r. Evinden, i�inden, her �eyden. Bo�anacak ayr� bir evde diledi�ini yapacak, g�nl�nce ya�ayacakt�r. Gece istedi�inde yatacak, istedi�inde kalkacak, kimseye l�f anlatmayacak hayata istedi�i gibi tak�lacakt�r.

Adam vard�r. ��i vard�r. ��inden b�km��t�r. M�d�r�nden, memurundan, sekreterinden, odac�s�ndan b�km��t�r. Emekli olacakt�r. Bir da� k�y�ne bir sahil kasabas�na gidecek, orada ayaklar�n� uzatacak, keyfine bakacakt�r.

Ev midir, i� midir, masa m�d�r, oda m�d�r yap�lacaklar� engelleyen?

HAYIR!...

Bunlar� engelleyen sizsinizdir. Ama siz o kadar korkak, o kadar ger�ekten uza�a d��m��s�n�zd�r ki bunlar� kendinize bile itiraf edememektesinizdir. Bu cins engeller sizde, sizin beyninizdedir. Yapamad�klar�n�z�n �n�ndeki tek engel sizsinizdir. Engel; �zg�r olmayan beyniniz, yar�ndan endi�e eden akl�n�z, ac� �ekmek istemeyen y�re�iniz, be�enmeseniz de i�inde bulundu�unuz ortamdan bile vazge�emeyen kendinizsinizdir.

De�i�meye, �ncelikle bir kendinizden ba�lay�n. A��n beyninizi �zg�rl��e, cesarete. G�n� ya�amaya cesaret edin �nce. Bug�n�n�z� ya�ay�p yine de mutsuz olursan�z, o zaman hayallerinize do�ru yol al�n. Unutmay�n, bug�n ya�amaktan korkan, bug�n� ya�ama �z�rl� olan, yar�n� da daha sonraki yar�nlar� da elinden ka��racakt�r.

Unutmay�n ki; yar�nlar hi� bitmez, ama siz kesinlikle bitersiniz.

 

:Nusret ZENC�RC�,  Ankara, 27.11.2002                                                       di�er bir deneme i�in

               

Bir Onceki Yap�t Teknik Aksakl�k Bildiriniz Edebiyat At�lyesi Girisi T�rkce veya Di�er Bir Dil Yan�lg�s�n� Bildiriniz S�zl�k Telif Haklar� Kanunu �mla K�lavuzu  Bu yazar�m�z/Bu yap�t hakk�nda ODA AKDEN�Z ODA EGE ODA MARMARA Bir Sonraki Yap�t